ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2018 

 

 

 Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 13 lutego 2018 r.

XXVIII/434/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=959

XXVIII/435/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1058

XXVIII/439/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Klukowa Huta (3)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1044

XXVIII/440/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Klukowa Huta (028-U)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1102

XXVIII/441/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Kamienica Szlachecka (01-U)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1103

XXVIII/442/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca (D 035-U)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1165

XXVIII/443/2018

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca (E 038-MN)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1166

XXVIII/444/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1603

XXVIII/445/2018

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Żuromino (2)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1045

XXVIII/478/2018

PDF

XML

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2018 - 2021 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=936
XXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 r.

XXIX/479/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2245

XXIX/480/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1725

XXIX/482/2018

PDF

XML
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1653

XXIX/483/2018

PDF

XML
w sprawie podziału Gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1654

XXIX/484/2018

PDF

XML
w sprawie podziału Gminy Stężyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1655

XXIX/485/2018

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Łączyno
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1730

XXIX/486/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Szymbark
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1535

XXIX/487/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Łosienice
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1975

XXIX/488/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Czaple (2)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1976

XXIX/489/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Borucino
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1731

XXIX/490/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołubie
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1995

XXIX/491/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołubie
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1996

XXIX/497/2018

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szymbark http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1671

XXIX/498/2018

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1675

XXIX/499/2018

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1676

XXX Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 17 kwietnia 2018 r.

XXX/502/2018

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2292

XXXI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 17 maja 2018 r.

XXXI/509/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2357

XXXI/510/2018

PDF

XML
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych
składników wynagrodzenia
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2358

XXXI/511/2018

PDF

XML
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2363

XXXI/512/2018

PDF

XML
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze, zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez
Gminę Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2366

XXXI/513/2018

PDF

XML
w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/315/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 03 grudnia 2013 r.,
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2367

XXXI/514/2018

PDF

XML
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę
Stężyca - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2368

XXXI/515/2018

PDF

XML
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w Gminie Stężyca w 2018 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2369

XXXI/516/2018

PDF

XML

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2370

XXXI/522/2018

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym w miejscowości Sikorzyno http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2371

XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 26 czerwca 2018 r.

XXXII/528/2018

PDF

XML
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3473

XXXII/529/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3436

XXXII/532/2018

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie opłaty miejscowej
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3023

XXXII/533/2018

PDF

XML

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3024

XXXII/534/2018

PDF

XML

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2994

XXXII/535/2018

PDF

XML

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stężyca oraz zasad zwrotu wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3025

XXXII/536/2018

PDF

XML

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2816

XXXII/542/2018

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Borucino http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2995

XXXII/543/2018

PDF

XML

zmieniająca Uchwałę nr XXXI/522/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania
nazw drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym w miejscowości Sikorzyno
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3026

XXXII/547/2018

PDF

XML
w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2817
XXXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 4 września 2018 r.

XXXIII/549/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3803

XXXIII/550/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3798

XXXIII/551/2018

PDF

XML 
zmieniająca Statut Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3874

XXXIII/553/2018

PDF

XML 
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Stężyca do Rejestru
Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są
przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3864

XXXIII/555/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Borucino
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3968

XXXIII/556/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Gapowo dla części działki nr 299
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3976

XXXIII/557/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołubie
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3826

XXXIII/563/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat 
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3702

XXXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 16 października 2018 r.

XXXIV/564/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4500

XXXIV/565/2018

PDF

XML 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4474

XXXIV/566/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4446

XXXIV/573/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4610/

XXXIV/574/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Żuromino
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4609/

XXXIV/575/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4415

XXXIV/576/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Gapowo dla działki nr 240 i części działki 242
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4608/

XXXIV/577/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Stężyca dla działki nr 668/2
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4607/

I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 20 listopada 2018 r.

I/9/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5038/

I/12/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4874/

II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 4 grudnia 2018 r.

II/14/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5135/

II/15/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5136/

II/16/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5142/

II/17/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5139/

II/18/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2019 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5104/

II/19/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie opłaty miejscowej 
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5105/

II/23/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/118/

II/24/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla części działki nr 101
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5198/

III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2018 r.

III/31/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/197/

III/32/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/231/

III/34/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmiany nazwy ulicy Bronisława Brunki w miejscowości Stężyca na ulicę Królewską http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/232/

III/35/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/159/

III/36/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/160/
 


Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Butowska Renata
Czas wytworzenia: 2019-01-17 08:49:35
Czas publikacji: 2019-01-17 08:49:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak