PROJEKTY UCHWAŁ NA 2018 ROK 

 

 

Nr projektu Nr w porządku W sprawie

XXVIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 13 lutego 2018 r.

438/2018

9.1

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2018

439/2018

9.2

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2018

440/2018

9.3

w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 – 2022

441/2018

9.4

w spawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019

442/2018

9.5

w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice i Gmina Sulęczyno oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym i Fundacją Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 – Rozwój usług społecznych

443/2018

9.6

w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność skarbu Państwa za lasy ochronne

444/2018

9.7

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu obrębu  geodezyjnego Klukowa  Huta (3)

445/2018

9.8

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  obrębu  geodezyjnego  Klukowa Huta (028-U)

446/2018

9.9

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Kamienica Szlachecka (01-U)

447/2018

9.10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Stężyca (D 035-U)

448/2018

9.11

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Stężyca (E 038-MN)

449/2018

9.12

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo

450/2018

9.13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego  Żuromino (2)

451/2018

9.14

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Łosienice  dla działki nr 142

452/2018

9.15

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Żuromino  dla działek  nr  166/2 i 167

453/2018

9.16

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Szymbark  dla działki  nr  169/6 

454/2018

9.17

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Sikorzyno  dla działek nr  10/6 i 10/7 

455/2018

9.18

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Borucino  dla działki  nr  57/5 

456/2018

9.19

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Gołubie  dla działki  nr  86/2

457/2018

9.20

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Szymbark  dla działek  nr  526, 527 i 528/1

458/2018

9.21

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Stężyca  dla działek  nr  241/2 i 240

459/2018

9.22

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Czaple

460/2018

9.23

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Czaple

461/2018

9.24

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Szymbark

462/2018

9.25

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Łosienice  dla działki  nr  238/4

463/2018

9.26

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Klukowa Huta  dla działki  nr  134/2

464/2018

9.27

zmieniająca  uchwałę  w   sprawie przystąpienia do  sporządzenia   zmiany miejscowego planu  zagospodarowania   przestrzennego  obrębu  geodezyjnego Gapowo

465/2018

9.28

zmieniająca  uchwałę  w   sprawie przystąpienia do  sporządzenia   zmiany miejscowego planu  zagospodarowania   przestrzennego  obrębu  geodezyjnego Gapowo

466/2018

9.29

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Żuromino  dla działki nr 12

467/2018

9.30

o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Gapowo  dla działki  nr  240 i części działki nr 242

468/2018

9.31

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Czaple  działka nr 289)

469/2018

9.32

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Szymbark  działki nr 539/15 i nr 539/16)

470/2018

9.33

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Szymbark  działka nr 143/1)

471/2018

9.34

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Gołubie  działka nr 79/1)

472/2018

9.35

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca (Potuły  działka nr 187/10)

473/2018

9.36

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Klukowa Huta  działka nr 248)

474/2018

9.37

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Kamienica Szlachecka  działka nr 503)

475/2018

9.38

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca (Potuły  działki nr 43/1 i nr 42/4)

476/2018

9.39

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Łączyno  działka nr 73/6)

477/2018

9.40

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Żuromino  działka nr 111/4)

478/2018

9.41

o przystąpieniu  do  sporządzenia   zmiany części studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (Pierszczewo działka nr 182/2)

479/2018

9.42

o odstąpieniu  od zmiany   miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  wsi Czaple

480/2018

9.43

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca

481/2018

9.44

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca

482/2018

9.45 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca

483/2018

9.46 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2018-2021

XXIX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 27 marca 2018 r.

484/2018

9 a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2018

485/2018

9 b) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 – 2022

486/2018

9 c) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku

487/2018

9 d) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stężyca

488/2018

9 e) w sprawie podziału Gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

489/2018

9 f) w sprawie podziału Gminy Stężyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

490/2018

9 g) w sprawie  uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno

491/2018

9 h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark

492/2018

9 i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice

493/2018

9 j) w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (2)

494/2018

9 k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Borucino

495/2018

9 l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie

496/2018

9 ł) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie

497/2018

9 m) o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  obrębu  geodezyjnego  Żuromino  dla działki  nr   111/4

498/2018

9 n) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2018 r.

499/2018

9 ń) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca

500/2018

9 o) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca

501/2018

9 p) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

502/2018

9 r) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szymbark

503/2018

9 s) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stężyca

504/2018

9 ś) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stężyca

505/2018

9 t) w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntu położonego w Pierszczewie

506/2018

9 u) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca

507/2018

9 w) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca

XXX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 17 kwietnia 2018 r.

509/2018

3 a) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 – 2022

510/2018

3 b) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino

511/2018

3 c) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca

512/2018

3 d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca

513/2018

3 e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Stężyca z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

514/2018

3 f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą

515/2018

3 g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca

XXXI Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 17 maja 2018 r.

516/2018

5 a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2018
517/2018 5 b) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
518/2018 5 c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca
519/2018 5 d) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca
520/2018 5 e) w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/315/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 03 grudnia 2013 r., w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego
521/2018 5 f) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
522/2018 5 g) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w Gminie Stężyca w 2018 roku
523/2018 5 h) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
524/2018 5 i) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark
525/2018 5 j) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca
526/2018 5 k) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple
527/2018 5 l) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
528/2018 5 m) w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntu położonego w Stężycy
529/2018 5 n) w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Sikorzyno
530/2018 5 o) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca
XXXII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 26 czerwca 2018 r.
533/2018 5 h.1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2017
534/2018 5 h.2) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2017
535/2018 6 a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2018
536/2018 6 b) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 – 2026
537/2018 6 c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2017
538/2018 6 d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia
539/2018 6 e) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/2016  Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej
540/2018 6 f) w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki w Stężycy
541/2018 6 g) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stężyca
542/2018 6 h) w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stężyca oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
543/2018 6 i) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
544/2018 6 j) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu obrębu  geodezyjnego Szymbark
545/2018 6 k) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Stężyca
546/2018 6 l) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  obrębu  geodezyjnego Kamienica Szlachecka
547/2018 6 ł) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca
548/2018 6 m) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca
549/2018 6 n) w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Borucino
550/2018 6 ń) zmieniająca Uchwałę nr XXXI/522/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym w miejscowości Sikorzyno
551/2018 6 o) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
XXXIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 4 września 2018 r.
555/2018 5 a) plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku
556/2018 5 b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2018
557/2018 5 c) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 – 2026
558/2018 5 d) zmieniająca Statut Gminy Stężyca
559/2018 5 e) uchwała w sprawie skargi
560/2018 5 f) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Stężyca do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenie rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
561/2018 5 g) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy
562/2018 5 h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino
563/2018 5 i) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla części działki nr 299
564/2018 5 j) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie
565/2018 5 k) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
566/2018 5 l) o odstąpieniu od zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
567/2018 5 ł) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
568/2018 5 m) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca 
569/2018 5 n) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
570/2018 5 ń) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat
XXXIV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 16 października 2018 r.
571/2018 5 a) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018
572/2018 5 b) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 – 2026
573/2018 5 c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
574/2018 5 d) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
575/2018 5 e) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
576/2018 5 f) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
577/2018 5 g) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
578/2018 5 h) w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntu położonego w Pierszczewie
579/2018 5 i) w sprawie wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na zmianę nazwy ulicy Bronisława Brunki w Stężycy
580/2018 5 j) w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu   zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Gapowo
581/2018 5 k) w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Żuromino  (części  działki nr  12)
582/2018 5 l) w sprawie uchwalenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Gapowo (dz. 297/2)
583/2018 5 ł) w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego obrębu   geodezyjnego  Gapowo  dla działki   nr  240 i części  działki  242
584/2018 5 m) w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  obrębu geodezyjnego  Stężyca   dla działki   nr  668/2
585/2018 5 n) o przystąpieniu  do  sporządzenia   miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Łączyno
586/2018 5 ń) o przystąpieniu  do  sporządzenia   miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Sikorzyno
587/2018 5 o) zmieniająca   uchwałę  w sprawie   przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino (4)
II Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 4 grudnia 2018 r.
13/2018 5 a) w sprawie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
14/2018 5 b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
15/2018 5 c) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
16/2018 5 d) zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2018
17/2018 5 e) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 – 2026
18/2018 5 f) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca  w 2019 r.
19/2018 5 g) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej
20/2018 5 h) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
21/2018 5 i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca
22/2018 5 j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
23/2018 5 k) w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Stężyca
24/2018 5 l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  fragmentu obrębu geodezyjnego  Kamienica Szlachecka  dla części  działki nr 101
25/2018 5 ł) o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  obrębu  geodezyjnego  Zgorzałe
26/2018 5 m) o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  obrębu  geodezyjnego  Łosienice
27/2018 5 n) zmieniająca  uchwałę w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania   przestrzennego  fragmentu  obrębu geodezyjnego Łączyno
 


Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Butowska Renata
Czas wytworzenia: 2018-11-29 15:09:50
Czas publikacji: 2018-11-30 08:51:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak