UCHWAŁY RADY GMINY STĘŻYCA Z 2018 ROKU 

 

 

 Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 13 lutego 2018 r.

XXVIII/433/2018

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2018

Nie podlega publikacji

XXVIII/434/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=959

XXVIII/435/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1058

XXVIII/436/2018

PDF

XML
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 Nie podlega publikacji

XXVIII/437/2018

PDF

XML
w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice i Gminą Sulęczyno, oraz
Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym i Fundacją Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy
Sąsiedzkiej S2 w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: „NESTOR – standard wsparcia osób
starszych w Powiecie Kartuskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi
Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 – Rozwój usług społecznych
Nie podlega publikacji

XXVIII/438/2018

PDF

XML
w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne Nie podlega publikacji

XXVIII/439/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Klukowa Huta (3)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1044

XXVIII/440/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Klukowa Huta (028-U)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1102

XXVIII/441/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Kamienica Szlachecka (01-U)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1103

XXVIII/442/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca (D 035-U)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1165

XXVIII/443/2018

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca (E 038-MN)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1166

XXVIII/444/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1603

XXVIII/445/2018

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Żuromino (2)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1045

XXVIII/446/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Łosienice dla działki nr 142
Nie podlega publikacji

XXVIII/447/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Żuromino dla działek nr 166/2 i 167
Nie podlega publikacji

XXVIII/448/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Szymbark dla działki nr 169/6
Nie podlega publikacji

XXVIII/449/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Sikorzyno dla działek nr 10/6 i 10/7
Nie podlega publikacji

XXVIII/450/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Borucino dla działki nr 57/5
Nie podlega publikacji

XXVIII/451/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Gołubie dla działki nr 86/2
Nie podlega publikacji

XXVIII/452/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Szymbark dla działek nr 526, 527 i 528/1
Nie podlega publikacji

XXVIII/453/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Stężyca dla działek nr 241/2 i 240
Nie podlega publikacji

XXVIII/454/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Czaple
Nie podlega publikacji

XXVIII/455/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Czaple
Nie podlega publikacji

XXVIII/456/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Szymbark
Nie podlega publikacji

XXVIII/457/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Łosienice dla działki nr 238/4
Nie podlega publikacji

XXVIII/458/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Klukowa Huta dla działki nr 134/2
Nie podlega publikacji

XXVIII/459/2018

PDF

XML
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo
Nie podlega publikacji

XXVIII/460/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Stężyca dla działki nr 668/2
Nie podlega publikacji

XXVIII/461/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Żuromino dla części działki nr 12
Nie podlega publikacji

XXVIII/462/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Gapowo dla działki nr 240 i części działki 242
Nie podlega publikacji

XXVIII/463/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/464/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/465/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/466/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/467/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/468/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/469/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/470/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/471/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/472/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/473/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVIII/474/2018

PDF

XML

o odstąpieniu od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple Nie podlega publikacji

XXVIII/475/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXVIII/476/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXVIII/477/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXVIII/478/2018

PDF

XML

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2018 - 2021 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=936
XXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 r.

XXIX/479/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2245

XXIX/480/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1725

XXIX/481/2018

PDF

XML
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Szymbarku
Nie podlega publikacji 

XXIX/482/2018

PDF

XML
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1653

XXIX/483/2018

PDF

XML
w sprawie podziału Gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1654

XXIX/484/2018

PDF

XML
w sprawie podziału Gminy Stężyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1655

XXIX/485/2018

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Łączyno
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1730

XXIX/486/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Szymbark
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1535

XXIX/487/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Łosienice
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1975

XXIX/488/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Czaple (2)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1976

XXIX/489/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Borucino
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1731

XXIX/490/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołubie
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1995

XXIX/491/2018

PDF

XML 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołubie
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1996

XXIX/492/2018

PDF

XML 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Żuromino dla działki nr 111/4
Nie podlega publikacji

XXIX/493/2018

PDF

XML 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2018 r.
Nie podlega publikacji

XXIX/494/2018

PDF

XML 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXIX/495/2018

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXIX/496/2018

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Stężyca oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
Nie podlega publikacji

XXIX/497/2018

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szymbark http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1671

XXIX/498/2018

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1675

XXIX/499/2018

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1676

XXIX/500/2018

PDF

XML
w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntu
położonego w Pierszczewie
Nie podlega publikacji

XXIX/501/2018

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXX Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 17 kwietnia 2018 r.

XXX/502/2018

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2292

XXX/503/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Żuromino
Nie podlega publikacji

XXX/504/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Stężyca
Nie podlega publikacji

XXX/505/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXX/506/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową stanowiącą
własność Gminy Stężyca z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nie podlega publikacji

XXX/507/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą Nie podlega publikacji

XXX/508/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXXI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 17 maja 2018 r.

XXXI/509/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2357

XXXI/510/2018

PDF

XML
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych
składników wynagrodzenia
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2358

XXXI/511/2018

PDF

XML
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2363

XXXI/512/2018

PDF

XML
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze, zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez
Gminę Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2366

XXXI/513/2018

PDF

XML
w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/315/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 03 grudnia 2013 r.,
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2367

XXXI/514/2018

PDF

XML
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę
Stężyca - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2368

XXXI/515/2018

PDF

XML
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w Gminie Stężyca w 2018 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2369

XXXI/516/2018

PDF

XML

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2370

XXXI/517/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Szymbark
Nie podlega publikacji

XXXI/518/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Stężyca
Nie podlega publikacji 

XXXI/519/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Czaple
Nie podlega publikacji 

XXXI/520/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXXI/521/2018

PDF

XML

w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntu
położonego w Stężycy
Nie podlega publikacji 

XXXI/522/2018

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym w miejscowości Sikorzyno http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2371

XXXI/523/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXXI/524/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXXI/525/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Szymbark 
Nie podlega publikacji 

XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 26 czerwca 2018 r.

XXXII/526/2018

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Stężyca za rok 2017
Nie podlega publikacji

XXXII/527/2018

PDF

XML
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2017 Nie podlega publikacji

XXXII/528/2018

PDF

XML
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3473

XXXII/529/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3436

XXXII/530/2018

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stężycy za rok 2017
Nie podlega publikacji

XXXII/531/2018

PDF

XML

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stężyca Nie podlega publikacji  

XXXII/532/2018

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie opłaty miejscowej
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3023

XXXII/533/2018

PDF

XML

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3024

XXXII/534/2018

PDF

XML

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2994

XXXII/535/2018

PDF

XML

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stężyca oraz zasad zwrotu wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3025

XXXII/536/2018

PDF

XML

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2816

XXXII/537/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Szymbark
Nie podlega publikacji  

XXXII/538/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Stężyca
Nie podlega publikacji  

XXXII/539/2018

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka
Nie podlega publikacji  

XXXII/540/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji  

XXXII/541/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji  

XXXII/542/2018

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Borucino http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2995

XXXII/543/2018

PDF

XML

zmieniająca Uchwałę nr XXXI/522/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania
nazw drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym w miejscowości Sikorzyno
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3026

XXXII/544/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji  

XXXII/545/2018

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie gminy Stężyca na lata 2019-2023
Nie podlega publikacji  

XXXII/546/2018

PDF

XML

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Stężyca i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nie podlega publikacji  

XXXII/547/2018

PDF

XML
w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2817
XXXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 4 września 2018 r.

XXXIII/548/2018

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2018  Nie podlega publikacji 

XXXIII/549/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3803

XXXIII/550/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3798

XXXIII/551/2018

PDF

XML 
zmieniająca Statut Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3874

XXXIII/552/2018

PDF

XML 
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego Nie podlega publikacji 

XXXIII/553/2018

PDF

XML 
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Stężyca do Rejestru
Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są
przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3864

XXXIII/554/2018

PDF

XML
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stężycy
Nie podlega publikacji 

XXXIII/555/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Borucino
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3968

XXXIII/556/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Gapowo dla części działki nr 299
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3976

XXXIII/557/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołubie
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3826

XXXIII/558/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stężyca
Nie podlega publikacji 

XXXIII/559/2018

PDF

XML
o odstąpieniu od zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stężyca
Nie podlega publikacji 

XXXIII/560/2018

PDF

XML
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stężyca oraz ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nie podlega publikacji 

XXXIII/561/2018

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca

 

Nie podlega publikacji 

XXXIII/562/2018

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXXIII/563/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat 
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3702

XXXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 16 października 2018 r.

XXXIV/564/2018

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4500

XXXIV/565/2018

PDF

XML 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4474

XXXIV/566/2018

PDF

XML
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4446

XXXIV/567/2018

PDF

XML 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji  

XXXIV/568/2018

PDF

XML 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXXIV/569/2018

PDF

XML 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji  

XXXIV/570/2018

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXXIV/571/2018

PDF

XML
w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntu
położonego w Pierszczewie
Nie podlega publikacji

XXXIV/572/2018

PDF

XML
w sprawie wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na zmianę nazwy ulicy
Bronisława Brunki w Stężycy
Nie podlega publikacji

XXXIV/573/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4610/

XXXIV/574/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Żuromino
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4609/

XXXIV/575/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4415

XXXIV/576/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Gapowo dla działki nr 240 i części działki 242
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4608/

XXXIV/577/2018

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Stężyca dla działki nr 668/2
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4607/

XXXIV/578/2018

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Łączyno
Nie podlega publikacji

XXXIV/579/2018

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Sikorzyno
Nie podlega publikacji

XXXIV/580/2018

PDF

XML
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino (4)
Nie podlega publikacji

I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 20 listopada 2018 r.

I/1/2018

PDF

XML

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stężyca na kadencję w latach 2018 -2023 Nie podlega publikacji 

I/2/2018

PDF

XML

sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stężyca na kadencję w latach
2018 -2023
Nie podlega publikacji

I/3/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stężyca oraz ustalenia jej składu osobowego na kadencję w latach 2018 -2023 Nie podlega publikacji

I/4/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stężyca oraz ustalenia jej składu osobowego na kadencję w latach 2018 -2023 Nie podlega publikacji

I/5/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Stężyca oraz ustalenia jej składu osobowego na kadencję w latach 2018 -2023 Nie podlega publikacji

I/6/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Rady Gminy
Stężyca oraz ustalenia jej składu osobowego na kadencję w latach 2018 -2023
Nie podlega publikacji

I/7/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Gminy Rady Gminy Stężyca oraz ustalenia jej składu
osobowego na kadencję w latach 2018 -2023
Nie podlega publikacji

I/8/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

I/9/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5038/

I/10/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

I/11/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

I/12/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4874/

II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 4 grudnia 2018 r.

II/13/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Nie podlega publikacji

II/14/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5135/

II/15/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5136/

II/16/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5142/

II/17/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5139/

II/18/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2019 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5104/

II/19/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/255/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie opłaty miejscowej 
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5105/

II/20/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2019 rok
Nie podlega publikacji

II/21/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące
własność Gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

II/22/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

II/23/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/118/

II/24/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla części działki nr 101
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5198/

II/25/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Zgorzałe
Nie podlega publikacji

II/26/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Łosienice
Nie podlega publikacji

II/27/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno
Nie podlega publikacji

II/28/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie przekazania według właściwości skargi na działalność Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.
Nie podlega publikacji

II/29/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

II/30/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2018 r.

III/31/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/197/

III/32/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/231/

III/33/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Nie podlega publikację

III/34/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie zmiany nazwy ulicy Bronisława Brunki w miejscowości Stężyca na ulicę Królewską http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/232/

III/35/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/159/

III/36/2018

PDF

XML

Wyniki głosowania imiennego

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/160/
 


Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Butowska Renata
Czas wytworzenia: 2019-01-17 08:29:47
Czas publikacji: 2019-01-17 08:29:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak