ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2018 

 

 

Nr zarządzenia Data W sprawie
1/2018 02 stycznia 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
2/2018 03 stycznia 2018r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz przyjęcia trybu pracy komisji konkursowej.
3/2018 11 stycznia 2018r. Dotyczy zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.
4/2018 11 stycznia 2018r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
5/2018 12 stycznia 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
6/2018 12 stycznia 2018r. W sprawie unieważnienia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
7/2018 16 stycznia 2018r. W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 oraz statystycznej liczby dzieci na rok 2018.
8/2018 17 stycznia 2018r. W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych dla mieszkańców budynku w Kamienicy Szlacheckiej przy ul. Długiej 11.
9/2018 17 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie gminy Stężyca.
10/2018 19 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektów i terenów sportowych w gminie Stężyca.
11/2018 23 stycznia 2018 r. W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
12/2018 24 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stężyca, a także do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stężyca.
13/2018 24 stycznia 2018 r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
14/2018 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatów na 2018 rok
15/2018 26 stycznia 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
16/2018 30 stycznia 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
17/2018 05 lutego 2018r. W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stężyca o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30.000 euro.
18/2018 05 lutego 2018r. W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stężyca z wyłączeniem gruntów rolnych.
19/2018 05 lutego 2018r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogę.
20/2018 05 lutego 2018r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogę.
21/2018 05 lutego 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.
22/2018 05 lutego 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.
23/2018 14 lutego 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
24/2018 15 lutego 2018r. Zmieniające Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Stężyca z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
25/2018 15 lutego 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiących drogę.
26/2018 15 lutego 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiących drogę.
27/2018 20 lutego 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
28/2018 21 lutego 2018r. W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
29/2018 23 lutego 2018r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
30/2018 28 lutego 2018r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

31/2018 01 marzec 2018r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
32/2018 09 marzec 2018r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
33/2018 09 marzec 2018r. W sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości.
34/2018 09 marzec 2018r. W sprawie ustanowienia służebności drogowej.
35/2018 14 marzec 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzielona pod drogę publiczną.
36/2018 14 marzec 2018r. W sprawie ustanowienia służebności drogowej.
37/2018 29 marzec 2018r. W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.
38/2018 30 marzec 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
39/2018 05 kwietnia 2018r. W sprawie odwołania przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
40/2018 06 kwietnia 2018r. W sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
41/2018 11 kwietnia 2018r. Zmieniające Zarządzenie Nr 143/2017r. Wójta Gminy Stężyca z dnia 24 października 2017r. w sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości.
42/2018 13 kwietnia 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
43/2018 13 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
44/2018 13 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Niesiołowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
45/2018 13 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 34/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
46/2018 16 kwietnia 2018r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy.
47/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
48/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino (2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
49/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca (D 035-U) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
50/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca (E 038-MN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
51/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
52/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta (028-U) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
53/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta (3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
54/2018 18 kwietnia 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka (01-U) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
55/2018 20 kwietnia 2018r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
56/2018 20 kwietnia 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
57/2018 20 kwietnia 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
58/2018 20 kwietnia 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
59/2018 23 kwietnia 2018r.  W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
60/2018 23 kwietnia 2018r.  W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną.
61/2018 23 kwietnia 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
62/2018 23 kwietnia 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działki stanowiącej drogę.
63/2018 23 kwietnia 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiącej drogę.
64/2018 24 kwietnia 2018r.  W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
65/2018 24 kwietnia 2018r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
66/2018 24 kwietnia 2018r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
67/2018 24 kwietnia 2018r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
68/2018 25 kwietnia 2018r. W sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 oraz statystycznej liczby dzieci na rok 2018.
69/2018 30 kwietnia 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
70/2018 11 maja 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
71/2018 18 maja 2018r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogę.
72/2018 21 maja 2018r. W sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
73/2018 21 maja 2018r. W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości obejmującej wieżę widokową na szczycie „Wieżyca”, położonej w Szymbarku, gmina Stężyca i określenia wysokości czynszu.
74/2018 23 maja 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
75/2018 30 maja 2018r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
76/2018 30 maja 2018r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
77/2018 30 maja 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
78/2018 30 maja 2018r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
79/2018 05 czerwca 2018r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
80/2018 12 czerwca 2018r. W sprawie: udziału DWA w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 21 czerwca 2018r.
81/2018 19 czerwca 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
82/2018 27 czerwca 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiących drogę.
83/2018 27 czerwca 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiących drogę.
84/2018 27 czerwca 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiących drogę.
85/2018 29 czerwca 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
86/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
87/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
88/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
89/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
90/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
91/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
92/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
93/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
94/2018 03 lipca 2018r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
95/2018 06 lipca 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
96/2018 06 lipca 2018r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo.
97/2018 06 lipca 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
98/2018 16 lipca 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
99/2018 16 lipca 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
100/2018 16 lipca 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
101/2018 23 lipca 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
102/2018 24 lipca 2018r. W sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.
103/2018 24 lipca 2018r. W sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.
104/2018 24 lipca 2018r. W sprawie miejsca powszechnego udostępniania dzienników urzędowych „Dziennik Ustaw”, „Monitor Polski” i zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy Gminy Stężyca oraz ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
105/2018 25 lipca 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
106/2018 25 lipca 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
107/2018 25 lipca 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
108/2018 25 lipca 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
109/2018 25 lipca 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
110/2018 25 lipca 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
111/2018 25 lipca 2018r. W sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
112/2018 26 lipca 2018r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
113/2018 30 lipca 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
114/2018 30 lipca 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
115/2018 30 lipca 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
116/2018 31 lipca 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
117/2018 31 lipca 2018r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektów i terenów sportowych w gminie Stężyca.
118/2018 01 sierpnia 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok.
119/2018 02 sierpnia 2018r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo.
120/2018 08 sierpnia 2018r. W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
121/2018 08 sierpnia 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
122/2018 16 sierpnia 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
123/2018 24 sierpnia 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
124/2018 27 sierpnia 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
125/2018 30 sierpnia 2018r. W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.
126/2018 31 sierpnia 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
127/2018 06 września 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiących drogę.
128/2018 10 września 2018r. W sprawie ustalenia stawki z tytułu ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.
129/2018 10 września 2018r. W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Stężycy.
130/2018 18 września 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
131/2018 19 września 2018r. W sprawie likwidacji kuźni.
132/2018 19 września 2018r. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Stężyca, Rady Powiatu Kartuskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Stężyca zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
133/2018 27 września 2018r. W sprawie przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
134/2018 28 września 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
135/2018 28 września 2018r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
136/2018 3 października 2018r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz przyjęcia trybu pracy komisji konkursowej.
137/2018 05 października 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
138/2018 12 października 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
139/2018 12 października 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
140/2018 12 października 2018r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
141/2018 17 października 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
142/2018 17 października 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
143/2018 19 października 2018r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
144/2018 23 października 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działki stanowiącej drogę.
145/2018 24 października 2018r. W sprawie określenia zasad nabycia działki stanowiącej drogę.
146/2018 26 października 2018r. W sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 oraz statystycznej liczby dzieci na rok 2018
147/2018 26 października 2018r. W sprawie przekazania mienia do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
148/2018 30 października 2018r. W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stężyca konsultacji społecznych projektu zmiany statutu sołectw gminy Stężyca.
149/2018 31 października 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
150/2018 31 października 2018r. W sprawie przyjęcia protokołu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026.
151/2018 31 października 2018r. W sprawie przyjęcia protokołu uchwały budżetowej na 2019.
152/2018 13 listopada 2018r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu pod drogę.
153/2018 13 listopada 2018r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu pod drogę.
154/2018 13 listopada 2018r. W sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 148/2018 Wójta Gminy Stężyca z dnia 30.10.2018r.
155/2018 14 listopada 2018r. Uchylające zarządzenie nr 128/2018 z dnia 10.09.2018 roku w sprawie ustalenia stawki z tytułu ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.
156/2018 15 listopada 2018r. W sprawie podania do publicznej wiadomości sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla części działki nr 101.
157/2018 16 listopada 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
158/2018 19 listopada 2018r. W sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w Gminie Stężyca na lata 2018-2020.
159/2018 21 listopada 2018r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
160/2018 21 listopada 2018r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
161/2018 23 listopada 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
162/2018 23 listopada 2018r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
163/2018 23 listopada 2018r. W sprawie przekazania mienia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie.
164/2018 26 listopada 2018r. W sprawie kontroli kasy w Urzędzie Gminy.
165/2018 27 listopada 2018r. W sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC.
166/2018 27 listopada 2018r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
167/2018 05 grudnia 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
168/2018 12 grudnia 2018r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
169/2018 12 grudnia 2018r W sprawie określenia zasad nabycia działek stanowiących drogę.
170/2018 13 grudnia 2018r. W sprawie ustanowienia służebności drogowej.
171/2018 18 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
172/2018 21 grudnia 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
173/2018 21 grudnia 2018r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia trybu pracy komisji konkursowej.
174/2018 21 grudnia 2018r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Akademii Futbolu – Wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w latach 2019 – 2023” oraz przyjęcia trybu pracy komisji konkursowej.
175/2018 21 grudnia 2018r. W sprawie zwołania terminu wyborów na sołtysa i rad sołeckich w Gminie Stężyca.
176/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
177/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
178/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
179/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
180/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
181/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
182/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
183/2018 28 grudnia 2018r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
184/2018 31 grudnia 2018r. W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
185/2018 31 grudnia 2018 r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok.

186/2018

31 grudnia 2018 r. W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione na cele rolne stanowiące własność Gminy Stężyca.
 


Liczba odwiedzin : 736
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Zaborowska Patrycja
Czas wytworzenia: 2019-01-04 16:04:21
Czas publikacji: 2019-01-16 14:01:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak