Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 ROKU

2018-12-31 10:51:05
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w latach 2019 – 2023

2018-12-28 15:38:51
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020, Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy..

2018-12-11 12:21:33
TRANSMISJA Z II SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA 04.12.2018 R. GODZ. 10.00

2018-12-04 08:12:31
OBWIESZCZENIE

RP-OŚ.605.3.2017.JS

Stężyca, dn. 26 listopada 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stężyca

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Stężyca obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2018-11-27 13:29:56
OBWIESZCZENIE

RP-B.6723.1.8.2017.MZ
RP-B.6723.19.2018.MZ

Stężyca, dnia   22.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stężyca

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 39  ust.1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz  uchwałami 

2018-11-26 15:51:48
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZEGO PN. "SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKADEMII FUTBOLU - WSPIERANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W LATACH 2019 - 2023"

2018-11-26 15:44:47
INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU ZMIANY STATUTU SOŁECTW GMINY STĘŻYCA

2018-11-16 16:30:09
OBWIESZCZENIE

RP-B.6723.1.10,13.2016.MZ

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stężyca

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stężyca następujących uchwał:

2018-11-07 12:27:48
OBWIESZCZENIE

RP-B.6723.1.26.2018.MZ
RP-B.6723.1.27.2018.MZ

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stężyca

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

2018-10-29 15:22:21