Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WNIOSEK

2017-08-11 16:52:22
WNIOSEK

2017-08-11 16:45:56
WNIOSEK O WYDANIE OPINII O KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 64 ustawy z dn. 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

2017-05-12 13:10:16
WNIOSEK O WYDANIE OPINII O KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2017-04-25 15:36:42