ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2017 

 

 

 Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 30 stycznia 2017 r.

XIX/318/2017

PDF

XML

zmieniająca Statut Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=698

XIX/321/2017

PDF

XML

w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stężyca dla dzieci do lat 5 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=605

XIX/322/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=912

XIX/323/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1045

XIX/324/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 517 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1023

XIX/325/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=952

XIX/326/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (działki nr 549) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1029

XIX/327/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca działka nr 483/9 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=906

XIX/328/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 157 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=953

XIX/329/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino dla działki nr 223/2 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1024

XXI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 24 lutego 2017 r.

XXI/333/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1103

XXI/334/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1109

XXI/337/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1144

XXI/340/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Śnice http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1093

XXI/341/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1104

XXI/342/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1105

XXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 23 marca 2017 r.

XXII/344/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1661

XXII/345/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1429

XXII/346/2017

PDF

XML
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1878

XXII/347/2017

PDF

XML
w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1397

XXII/348/2017

PDF

XML
w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1398

XXII/349/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1399

XXII/350/2017

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1400

XXII/352/2017

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (3) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1471

XXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 30 maja 2017 r.

XXIII/358/2017

PDF

XML
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2551

XXIII/359/2017

PDF

XML 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2572

XXIII/361/2017

PDF

XML 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Gmina Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2377

XXIII/362/2017

PDF

XML 
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2385

XXIII/363/2017

PDF

XML 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2425

XXIII/369/2017

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6

Stwierdzono nieważność §6 pkt 11 oraz  §6 pkt 5 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2648
XXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r.

XXIV/381/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3514

XXIV/382/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3515

XXIV/384/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/253/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3516

XXIV/385/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na
podatek od nieruchomości
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3517

XXIV/386/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3518

XXIV/387/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3519

XXIV/388/2017

PDF

XML

w sprawie opłaty targowej w Gminie Stężyca oraz uregulowania innych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3520

XXIV/394/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca, dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3521

XXIV/407/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3768

XXIV/408/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działek nr 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3769
XXV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 08 listopada 2017 r.

XXV/409/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=74

XXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 28 listopada 2017 r.

XXVI/410/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=78

XXVI/411/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=80

XXVI/412/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=79

XXVI/413/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/253/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4466

XXVI/414/2017

PDF

XML

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Stężyca w 2018 roku.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4467

XXVI/415/2017

PDF

XML

zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Stężyca, zmienioną uchwałą
nr XXIII/361/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=20

XXVI/417/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Stężyca na lata 2018 - 2022
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=81

XXVI/419/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=21

XXVI/420/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=123

XXVI/421/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Łączyno dla działki nr 34/2
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=82

XXVI/422/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Niesiołowice, w gminie Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=71

XXVII Sesja VII  kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 22 grudnia 2017 r.

XXVII/431/2017

PDF

XML

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=186
 


Liczba odwiedzin : 1012
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2017-03-02 12:38:16
Czas publikacji: 2018-01-17 07:49:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak