PROJEKTY UCHWAŁ NA 2017 ROK  

 

 

Nr projektu Nr w porządku W sprawie

XIX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 30 stycznia 2017 r.

318/2017

7a

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stężyca

319/2017

7b

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stężyca

320/2017

7c

w spawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018

321/2017

7d

zmieniająca Statut Gminy Stężyca

322/2017

7e

w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

323/2017

7f

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe

324/2017

7g

w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stężyca dla dzieci do lat 5

325/2017

7h

w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

326/2017

7i w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno

327/2017

7j w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino

328/2017

7k w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 517

329/2017

7l w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca

330/2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark

331/2017

7m w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca działka nr 483/9

332/2017

7n w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 157

333/2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino dla działki nr 223/2

334/2017

7o w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca

XXI Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 24 lutego 2017 r.

336/2017

6a w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2017

337/2017

6b w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2017

338/2017

6c w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 – 2022

339/2017

6d w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Stężyca w Spółce  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Stężycy

340/2017

6e zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

341/2017

6f w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

342/2017

6g w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stężyca do porozumienia dla wspólnej realizacji projektów pn. „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

343/2017

6h w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

344/2017

6i w sprawie nadania nazw  drogom  w miejscowości  Śnice

345/2017

6j w sprawie nadania nazwy  drodze  w miejscowości  Gołubie

346/2017

6k w sprawie nadania nazwy  drodze  w miejscowości  Stężyca

347/2017

6l w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żuromino – Żuromino Centrum

348/2017

w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
XXII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 23 marca 2017 r.
349/2017 10a w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2017

350/2017

10b w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 – 2022
351/2017 10c w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

352/2017

10d w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca

353/2017

10e w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca

354/2017

10f w sprawie nadania nazwy  drodze  w miejscowości  Gołubie

355/2017

10g w sprawie nadania nazwy  drodze  w miejscowości  Stężyca

356/2017

10h w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca

357/2017

10i w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (3)

358/2017

10j o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta ( 028-U)

359/2017

10k o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka ( 01-U )

360/2017

10l w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Energa Oświetlenia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie lamp oświetlenia ulicznego
XXIII sesja VII  kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu  30 maja 2017 r.

361/2017

h.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2016

362/2017

h.2 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2016

363/2017

6a w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2017

364/2017

6b w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 – 2022

365/2017

6c w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2016

366/2017

6d zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Stężyca

367/2017

6e w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych

368/2017

6f w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli po odejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne
369/2017 6g w sprawie obciążania nieruchomości w Sikorzynie prawem użytkowania
370/2017 6h w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca
371/2017 6i w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stężyca
372/2017 6j w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca
373/2017 6k w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stężyca na lata 2017 – 2022
374/2017 6l w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6
375/2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno
376/2017 6m o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino
377/2017 6n o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice
378/2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice
379/2017 6o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino
380/2017 6u o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno
381/2017 6p w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
382/2017 6r w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
XXIV sesja VII  kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu  19 września 2017 r.
385/2017 5.1) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2017
386/2017 5.2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2017
387/2017 5.3) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 – 2022
388/2017 5.4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
389/2017 5.5) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/253/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca
390/2017 5.6) w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
391/2017 5.7) w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
392/2017 5.8) w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
393/2017 5.9) w sprawie opłaty targowej w Gminie Stężyca oraz uregulowania innych spraw dotyczących tej opłaty
394/2017 5.10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
395/2017 5.11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku
396/2017 5.12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
397/2017 5.13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
398/2017 5.14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu
399/2017 5.15) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca, dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
400/2017 5.16) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
401/2017 5.17) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
402/2017 5.18) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca
403/2017 5.19) w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntów położonych w Borucinie
404/2017 5.20) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
405/2017 5.21) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Potuły
406/2017 5.22) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla części działki nr 101
407/2017 5.23) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie
408/2017 5.24) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie
409/2017 5.25) o przystąpieniu do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu geodezyjnego Gapowo dla części działki nr 299
410/2017 5.26) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
411/2017 5.27) w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
412/2017 5.28) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca
413/2017 5.29) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działek nr 1/23, 1/24, 1/25, 1/26
XXV sesja VII  kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 8 listopada 2017 r.
414/2017 3 w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 – 2022
XXVI sesja VII  kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 28 listopada 2017 r.
415/2017 5a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
416/2017 5b w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
418/2017 5d w sprawie zmiany uchwały nr XVII/253/3016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca
419/2017 5e w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca  w 2018 r.
420/2017 5f zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Stężyca, zmienioną uchwałą nr XXII/361/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
421/2017 5g w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018rok
422/2017 5h w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2018 – 2022
423/2017 5i w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2018 – 2020
424/2017 5j w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
425/2017 5k w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  obrębu geodezyjnego Stężyca
426/2017 5l w sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  obrębu   geodezyjnego  Łączyno  dla działki  nr  34/2
427/2017 w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  obrębu geodezyjnego Niesiołowice
428/2017 5m o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Gapowo  dla działki  nr  32/3
429/2017 5n o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Pierszczewo  dla działek  nr  543 i nr 194
430/2017 w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
431/2017 5o w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca
432/2017 5u w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca
433/2017 5p w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
434/2017 5r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca
XXVII sesja VII  kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 22 grudnia 2017 r.
436/2017 3 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 


Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Butowska Renata
Czas wytworzenia: 2017-11-21 15:04:44
Czas publikacji: 2017-12-15 16:37:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak