Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

BRAK OFERT, POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Termin składania ofert upływa w dniu: 03 stycznia 2018 r.

2018-01-05 16:01:29
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

 

BRAK OFERT, POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

 

 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

Gmina Stężyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

Świadczenie usług pocztowych

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 02 stycznia 2018 r.) do dnia 31-12-2019 r.

2017-12-22 10:32:42
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W GOŁUBIU

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 599205-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

 

Gmina Stężyca: Budowa budynku zaplecza sportowego w Gołubiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2017-11-30 14:01:51
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SIKORZYNIE

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 599400-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

Gmina Stężyca: Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2017-11-28 10:13:24
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 594103-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2017-10-10 09:27:22
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SIKORZYNIE

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie nr 582155-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.

Gmina Stężyca: Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2017-10-06 13:34:58
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W GOŁUBIU

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie nr 582107-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.

Gmina Stężyca: Budowa budynku zaplecza sportowego w Gołubiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2017-10-06 13:32:43
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 54556 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.

 

Stężyca: Przebudowa dróg na terenie gminy Stężyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

2017-09-22 15:45:47
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W STAREJ SIKORSKIEJ HUCIE

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 571944-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.

 

Gmina Stężyca: Modernizacja drogi transportu rolnego w Starej Sikorskiej Hucie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

2017-09-22 15:45:46
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W SIKORZYNIE

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

 

Ogłoszenie nr 562744-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Gmina Stężyca: Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

2017-08-31 14:47:27