ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2017 

 

 

Nr zarządzenia Data W sprawie
1/2017 09 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
2/2017 10 stycznia 2017 r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
3/2017 18 stycznia 2017 r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca.
4/2017 18 stycznia 2017 r. Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.
5/2017 18 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych dla mieszkańców budynku w Kamienicy Szlacheckiej przy ul. Długiej 11.
6/2017 19 stycznia 2017 r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
7/2017 23 stycznia 2017 r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
8/2017 30 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca.
9/2017 31 stycznia 2017 r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
10/2017 08 lutego 2017r . W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
11/2017 09 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca.
12/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie przeprowadzenia IV przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wadium.
13/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – młodszego referata ds. gospodarki komunalnej.
14/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami.
15/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości.
16/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca.
17/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
18/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
19/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.
20/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
21/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
22/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
23/2017 10 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektów i terenów sportowych w Gminie Stężyca.
24/2017 15 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
25/2017 15 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.
26/2017 15 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
27/2017 15 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
28/2017 15 lutego 2017 r.

W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.

29/2017 15 lutego 2017 r. W sprawie zmiany stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
30/2017 16 lutego 2017 r. Uchylające Zarządzenie nr 285/2016 Wójta Gminy Stężyca z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych czynnymi Wiejskimi Ośrodkami Zdrowia w Szymbarku i w Kamienicy Szlacheckiej.
31/2017 21 lutego 2017 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
32/2017 21 lutego 2017 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.
33/2017 21 lutego 2017 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
34/2017 21 lutego 2017 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
35/2017 28 lutego 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
36/2017 01 marca 2017 r. W sprawie ustalenia czynszu z tytułu dzierżawy wiejskich ośrodków zdrowia.
37/2017 08 marca 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
38/2017 14 marca 2017r. W sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na rok 2017.
39/2017 15 marca 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
40/2017 16 marca 2017r. W sprawie przeprowadzenia V przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wadium.
41/2017 22 marca 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
42/2017 24 marca 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
43/2017 24 marca 2017r. W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017.
44/2017 31 marca 2017r. W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.
45/2017 31 marca 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
46/2017 04 kwietnia 2017r. W sprawie przekazania mienia do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
47/2017 04 kwietnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
48/2017 10 kwietnia 2017r. W sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca.
49/2017 11 kwietnia 2017r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogi wewnętrzne.
50/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 157 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
51/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
52/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca działka nr 483/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
53/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (działki nr 549) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
54/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
55/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
56/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino dla działki nr 223/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
57/2017 12 kwietnia 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 517 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
58/2017 14 kwietnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
59/2017 20 kwietnia 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę boiska lekkoatletycznego i Domu Sportowca.
60/2017 21 kwietnia 2017r. Zmieniające Zarządzenie nr 230/2016r. Wójta Gminy Stężyca z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę boiska treningowego.
61/2017 24 kwietnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
62/2017 25 kwietnia 2017r. W sprawie określenia zasad nabycia działki stanowiącej drogę oraz gruntu pod przepompownią.
63/2017 25 kwietnia 2017r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
64/2017 25 kwietnia 2017r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
65/2017 28 kwietnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
66/2017 28 kwietnia 2017r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
67/2017 05 maja 2017r. W sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej – wykonywania zadań obronnych, w podległej jednostce organizacyjnej.
68/2017 08 maja 2017r. W sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca.
69/2017 08 maja 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
70/2017 08 maja 2017r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
71/2017 08 maja 2017r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
72/2017 12 maja 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017r.
73/2017 16 maja 2017r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2010 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
74/2017 16 maja 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
75/2017 29 maja 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
76/2017 30 maja 2017r. W sprawie ustalenia stawki ogrzewania mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Szymbarku.
77/2017 31 maja 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017r.
78/2017 01 czerwca 2017r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogę.
79/2017 08 czerwca 2017r. W sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania budynku w Sikorzynie.
80/2017 08 czerwca 2017r. W sprawie ustanowienia służebności drogowej.
81/2017 08 czerwca 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017r.
82/2017 09 czerwca 2017r. W sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca.
83/2017 12 czerwca 2017r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
84/2017 12 czerwca 2017r. W sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
85/2017 14 czerwca 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Stężycy i Szymbarku z przeznaczeniem pod zlokalizowanie pojemników na odzież używaną.
86/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
87/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
88/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku
89/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
90/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
91/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
92/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.
93/2017 19 czerwca 2017r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
94/2017 21 czerwca 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
95/2017 26 czerwca 2017r. W sprawie procedury przekazania składników majątkowych i dokumentacji organizacyjnej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
96/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
97/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
98/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
99/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
100/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
101/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
102/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
103/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
104/2017 27 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
105/2017 29 czerwca 2017r.  W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę boiska lekkoatletycznego i Domu Sportowca. 
106/2017 29 czerwca 2017r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną. 
107/2017 30 czerwca 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę boiska lekkoatletycznego i Domu Sportowca. 
108/2017 30 czerwca 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
109/2017 10 lipca 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
110/2017 17 lipca 2017r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
111/2017 19 lipca 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
112/2017 19 lipca 2017r. W sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości.
113/2017 27 lipca 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
114/2017 28 lipca 2017r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektów i terenów sportowych w Gminie Stężyca
115/2017 28 lipca 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017r.
116/2017 28 lipca 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
117/2017 28 lipca 2017r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
118/2017 16 sierpnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
119/2017 21 sierpnia 2017r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
120/2017 22 sierpnia 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
121/2017 22 sierpnia 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
122/2017 22 sierpnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
123/2017 25 sierpnia 2017r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
124/2017 30 sierpnia 2017r. W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku.
125/2017 30 sierpnia 2017r. W sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Stężyca w dniach 11 – 12 sierpnia 2017r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
126/2017 31 sierpnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
127/2017 01 września 2017r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
128/2017 08 września 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
129/2017 20 września 2017r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
130/2017 20 września 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
131/2017 20 września 2017r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
132/2017 28 wrzesień 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
133/2017 29 wrzesień 2017r. W sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca.
134/2017 02 października 2017r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogę.
135/2017 02 października 2017r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogę.
136/2017 04 października 2017r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
137/2017 04 października 2017r. W sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca.
138/2017 04 października 2017r. W sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca.
139/2017 10 października 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
140/2017 13 października 2017r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
141/2017 13 października 2017r. W sprawie przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
142/2017 24 października 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
143/2017 24 października 2017r. W sprawie określenia warunków zmian nieruchomości.
144/2017 30 października 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
145/2017 31 października 2017r.

W sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2017.

146/2017 31 października 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działki nr 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
147/2017 31 października 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
148/2017 31 października 2017r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
149/2017 09 listopada 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.
150/2017 10 listopada 2017r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018.
151/2017 10 listopada 2017r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2022.
152/2017 16 listopada 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
153/2017 17 listopada 2017r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino.
154/2017 22 listopada 2017r. W sprawie kontroli kasy w Urzędzie Gminy.
155/2017 23 listopada 2017r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Niesiołowice, w Gminie Stężyca.
156/2017 29 listopada 2017r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
157/2017 30 listopada 2017r. W sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC.
158/2017 30 listopada 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
159/2017 30 listopada 2017r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
160/2017 13 grudnia 2017r. W sprawie przyjęcia zmian do Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Stężyca.
161/2017 15 grudnia 2017r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
162/2017 19 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
163/2017 20 grudnia 2017r. W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione na cele rolne stanowiące własność Gminy Stężyca.
164/2017 20 grudnia 2017r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
165/2017 27 grudnia 2017r. W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
166/2017 28 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.
 


Liczba odwiedzin : 1105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Zaborowska
Czas wytworzenia: 2017-12-04 15:20:24
Czas publikacji: 2018-01-08 14:29:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak