UCHWAŁY RADY GMINY STĘŻYCA Z 2017 ROKU 

 

 

 Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 30 stycznia 2017 r.

XIX/315/2017

PDF

XML

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stężyca

Nie podlega publikacji

XIX/316/2017

PDF

XML

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIX/317/2017

PDF

XML

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 Nie podlega publikacji

XIX/318/2017

PDF

XML

zmieniająca Statut Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=698

XIX/319/2017

PDF

XML

w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Nie podlega publikacji

XIX/320/2017

PDF

XML

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Nie podlega publikacji

XIX/321/2017

PDF

XML

w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stężyca dla dzieci do lat 5 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=605

XIX/322/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=912

XIX/323/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1045

XIX/324/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 517 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1023

XIX/325/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=952

XIX/326/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (działki nr 549) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1029

XIX/327/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca działka nr 483/9 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=906

XIX/328/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 157 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=953

XIX/329/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino dla działki nr 223/2 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1024

XIX/330/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XX Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 30 stycznia 2017 r.

XX/331/2017

PDF

XML

w sprawie odmowy uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Nie podlega publikacji

XXI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 24 lutego 2017 r.

XXI/332/2017

PDF

XML

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2017 Nie podlega publikacji

XXI/333/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1103

XXI/334/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1109

XXI/335/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Stężyca w Spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Stężycy Nie podlega publikacji

XXI/336/2017

PDF

XML

zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Nie podlega publikacji

XXI/337/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1144

XXI/338/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stężyca do porozumienia dla wspólnej realizacji projektów pn. „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” Nie podlega publikacji

XXI/339/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Nie podlega publikacji

XXI/340/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Śnice http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1093

XXI/341/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1104

XXI/342/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1105

XXI/343/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 23 marca 2017 r.

XXII/344/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1661

XXII/345/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1429

XXII/346/2017

PDF

XML
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1878

XXII/347/2017

PDF

XML
w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1397

XXII/348/2017

PDF

XML
w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1398

XXII/349/2017

PDF

XML

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1399

XXII/350/2017

PDF

XML
w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1400

XXII/351/2017

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXII/352/2017

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (3) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1471

XXII/353/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta (028-U) Nie podlega publikacji

XXII/354/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka (01-U) Nie podlega publikacji

XXII/355/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie lamp oświetlenia ulicznego

Stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji

XXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 30 maja 2017 r.

XXIII/356/2017

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Stężyca za rok 2016
Nie podlega publikacji

XXIII/357/2017

PDF

XML

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2016 Nie podlega publikacji 

XXIII/358/2017

PDF

XML
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2551

XXIII/359/2017

PDF

XML 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2572

XXIII/360/2017

PDF

XML 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stężycy za rok 2016
Nie podlega publikacji 

XXIII/361/2017

PDF

XML 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Gmina Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2377

XXIII/362/2017

PDF

XML 
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2385

XXIII/363/2017

PDF

XML 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2425

XXIII/364/2017

PDF

XML 
w sprawie obciążenia nieruchomości w Sikorzynie prawem użytkowania Nie podlega publikacji 

XXIII/365/2017

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXIII/366/2017

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXIII/367/2017

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXIII/368/2017

PDF

XML
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stężyca na lata 2017-2022 Nie podlega publikacji 

XXIII/369/2017

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6

Stwierdzono nieważność §6 pkt 11 oraz  §6 pkt 5 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2648

XXIII/370/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Łączyno
Nie podlega publikacji 

XXIII/371/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Żuromino
Nie podlega publikacji 

XXIII/372/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Łosienice
Nie podlega publikacji 

XXIII/373/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Łosienice
Nie podlega publikacji 

XXIII/374/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Borucino
Nie podlega publikacji 

XXIII/375/2017

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Sikorzyno
Nie podlega publikacji 

XXIII/376/2017

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXIII/377/2017

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stężyca
Nie podlega publikacji 

XXIII/378/2017

PDF

XML
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa
w Wygodzie
Nie podlega publikacji 

XXIII/379/2017

PDF

XML
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Teresy od
Dzieciatka Jezus
Nie podlega publikacji 

XXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r.

XXIV/380/2017

PDF

XML

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2017 Nie podlega publikacji 

XXIV/381/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3514

XXIV/382/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3515

XXIV/383/2017

PDF

XML

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Nie podlega publikacji

XXIV/384/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/253/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3516

XXIV/385/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na
podatek od nieruchomości
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3517

XXIV/386/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3518

XXIV/387/2017

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3519

XXIV/388/2017

PDF

XML

w sprawie opłaty targowej w Gminie Stężyca oraz uregulowania innych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3520

XXIV/389/2017

PDF

XML

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Stwierdzono nieważność §6 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji

XXIV/390/2017

PDF

XML

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Stwierdzono nieważność §6 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji

XXIV/391/2017

PDF

XML

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

Stwierdzono nieważność §6 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji

XXIV/392/2017

PDF

XML

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Stwierdzono nieważność §6 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji

XXIV/393/2017

PDF

XML

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu w ośmioletnią szkołę podstawową wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu

Stwierdzono nieważność §6 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji

XXIV/394/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca, dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3521

XXIV/395/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXIV/396/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXIV/397/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXIV/398/2017

PDF

XML

w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntów
położonych w Borucinie
Nie podlega publikacji

XXIV/399/2017

PDF

XML

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Nie podlega publikacji

XXIV/400/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Potuły Nie podlega publikacji

XXIV/401/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla części działki nr 101 Nie podlega publikacji

XXIV/402/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie Nie podlega publikacji

XXIV/403/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie Nie podlega publikacji

XXIV/404/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Gapowo dla części działki nr 299
Nie podlega publikacji

XXIV/405/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXIV/406/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXIV/407/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3768

XXIV/408/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działek nr 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3769

XXV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 08 listopada 2017 r.

XXV/409/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=74

XXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 28 listopada 2017 r.

XXVI/410/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=78

XXVI/411/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=80

XXVI/412/2017

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=79

XXVI/413/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/253/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4466

XXVI/414/2017

PDF

XML

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Stężyca w 2018 roku.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4467

XXVI/415/2017

PDF

XML

zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Stężyca, zmienioną uchwałą
nr XXIII/361/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=20

XXVI/416/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok.
Nie podlega publikacji

XXVI/417/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Stężyca na lata 2018 - 2022
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=81

XXVI/418/2017

PDF

XML

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2018-2020 Nie podlega publikacji

XXVI/419/2017

PDF

XML

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=21

XXVI/420/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=123

XXVI/421/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Łączyno dla działki nr 34/2
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=82

XXVI/422/2017

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Niesiołowice, w gminie Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=71

XXVI/423/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Gapowo dla działki nr 32/3
Nie podlega publikacji

XXVI/424/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
geodezyjnego Pierszczewo dla działki nr 194 i 543
Nie podlega publikacji

XXVI/425/2017

PDF

XML

w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego
Nie podlega publikacji

XXVI/426/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca
Nie podlega publikacji

XXVI/427/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XXVI/428/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów Nie podlega publikacji

XXVI/429/2017

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XXVI/430/2017

PDF

XML

w sprawie udzielenia pomocy finasowej jednostce samorządu terytorialnego Nie podlega publikacji

XXVII Sesja VII  kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 22 grudnia 2017 r.

XXVII/431/2017

PDF

XML

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=186

XXVII/432/2017

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji
 


Liczba odwiedzin : 1728
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2017-12-07 11:11:06
Czas publikacji: 2018-01-17 07:48:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak