Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) w związku z wnioskiem Pana Ireneusza Koszałki właściciela Przedsiębiorstwa Turystyczno – Usługowo – Produkcyjnego Koszałka Ireneusz Koszałka Wieżyca 32; 83-315 Szymbark z dn. 05.04.2017 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 11.04.2017 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca

2017-08-18 15:38:00
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z wnioskiem Pana Ireneusza Koszałki z dn. 28.03.2017 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 28.03.2017 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca

2017-07-21 08:23:11
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.)  na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z  dnia 09.06.2017 r. Wójt Gminy Stężyca

postanawia

2017-06-14 12:58:44
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) w związku wnioskiem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk z dn. 20.09.2016 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 26.09.2016 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca

postanawia

Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastawki na Strudze Gołubskiej”, gm. Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie.

2017-04-04 10:07:47