PROJEKTY UCHWAŁ NA 2016 ROK 

 

 

Nr projektu Nr w porządku W sprawie

XII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 9 lutego 2016 r.

168/2016

10a

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2016

171/2016

10d

w sprawie wyrażenia zgody  na  wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego  przez Gminę Stężyca w Spółce  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą  w Stężycy

172/2016

10e

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie

173/2016

10f

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

174/2016

10g

zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

175/2016

10h

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017

176/2016

10i w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2016 r.

177/2016

10j o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo

178/2016

10k o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (2)

179/2016

10l w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 270/2

180/2016

10ł w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark dla działek nr 568/10 i 568/17

181/2016

10m w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zgorzałe dla działki nr 146

182/2016

10n w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca

183/2016

10ń w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9

184/2016

10o w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca

185/2016

10u w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Niesiołowice, w gminie Stężyca

186/2016

10p w sprawie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

187/2016

10r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania, prowadzonych przez Gminę Stężyca

188/2016

10s w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca

XIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 22 marca 2016 r.

196/2016

5b w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

197/2016

5c w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Stężycy

198/2016

5d w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy

199/2016

5e w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca

200/2016

5f w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca

201/2016

5g w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca

202/2016

5h w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stężyca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stężyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

203/2016

5i w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr  426/2 i 427/2

204/2016

5j w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie w rejonie ulicy Porucznika Dambka

205/2016

5k w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca

206/2016

5l o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca

207/2016

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple

208/2016

5m o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta

209/2016

5n o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie

210/2016

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino

211/2016

5o w sprawie zmiany uchwały nr XII/192/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014 - 2020

XIV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 10 maja 2016r.

213/2016

5.h.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2015
214/2016 5.h.2 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2015
216/2016 6b w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
217/2015 6c w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2015
218/2016 6d w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2015
219/2016 6e w sprawie wyrażenia zgodny na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Stężyca  prawa własności gruntów Skarbu Państwa
220/2016 6f w sprawie Programu ochrony środowiska na lata 2016-2018 z perspektywą na  lata  2019 -2022 dla gminy Stężyca
221/2016 6g w sprawie  uchwalenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Stężyca
222/2016 6h zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
223/2016 6i w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
224/2016 6j o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka (1)
225/2016 6k o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo
226/2016 6l o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark
227/2016 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino (4)
228/2016 6m o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie
229/2016 6n o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo
230/2016

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (3)

XV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 21 czerwca 2016r.
232/2016 5a przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2016
233/2016 5b w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2016
234/2016 5c w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 – 2022
235/2016 5d zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej
236/2016 5e szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
237/2016 5f Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca
238/2016 5g ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
239/2016 5h ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca
240/2016 5i uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark
241/2016 5j uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark – Rejon Centrum Edukacji i Promocji Regionu teren  007-CEPR/P
242/2016 5k uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
243/2016 5l przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno
244/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/200/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stężyca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stężyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
XVII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 25 października 2016r.
256/2016 5.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca
257/2016 5.4 ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty
258/2016 5.5 opłaty miejscowej
259/2016 5.6 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
260/2016 5.7 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
261/2016 5.8 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
262/2016 5.9 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
263/2016 5.10 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy
264/2016 5.11 zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
265/2016 5.12 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy boiska treningowego
266/2016 5.13 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
267/2016 5.14 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca
268/2016 5.15 nadania nazw drogom w miejscowości Szymbark
269/2016 5.16 zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki  nr 34/2
270/2016 5.17 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego  Stężyca
271/2016 5.18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo
272/2016 5.19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Potuły (3)
273/2016 5.20 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie
274/2016 5.21 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino
275/2016 5.22 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo
276/2016 5.23 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Potuły
277/2016 5.24 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo
278/2016 5.25 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zgorzałe
279/2016 5.26 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego  Gapowo
280/2016 5.27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
281/2016 5.28

przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca

282/2016 5.29 przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
283/2016 5.30

przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca

284/2016 5.31 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 552
285/2016 5.32 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple
286/2016 5.33 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca
287/2016 5.34 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca
288/2016 5.35 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – przy  jeziorze Kniewo
289/2016 5.36 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 118/1
290/2016 5.37 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 297/1
291/2016 5.38 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 94/3
292/2016 5.39 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice dla działki nr 123
293/2016 5.40 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Czaple dla działki nr 316 i 324
294/2016 5.41 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Nowa Wieś działka nr 158
295/2016 5.42 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działki nr 75/10
296/2016 5.43 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 59/4
297/2016 5.44 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9
298/2016 5.45 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchwały

XVIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 1 grudnia 2016r.

299.2016

5a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
300.2016 5b w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
303.2016 5f zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stężyca nr X/144/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno” Sp. z o.o. z siedzibą  w Sierznie
304.2016 5h w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca  w 2017 r.

305.2016

5l w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

307.2016

5m w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania

308.2016

5n w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca

309.2016

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6

310.2016

5o w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo

311.2016

5u o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno (2)

312.2016

5p o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca (D 035-U)

313.2016

5r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca (E 038-MN)

314.2016

5s w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2017 r.
 


Liczba odwiedzin : 842
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2016-11-25 12:33:32
Czas publikacji: 2016-11-25 12:33:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak