Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
REMONT DOMU SPORTOWCA W STĘŻYCY

DOKONANO WYBORU OFERTY

Stężyca: Remont Domu Sportowca w Stężycy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

2017-01-13 12:59:26
„BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO GOŁUBIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI” – NADZÓR INWESTORSKI

DOKONANO WYBORU OFERTY

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2016

Nazwa zamawiającego

GMINA STĘŻYCA

Numer ogłoszenia

1012822

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi”

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca kancelaria (parter).
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do zapytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Weronika Ciachowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 882 89 64

2016-12-16 13:42:52
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SZWAJCARII KASZUBSKIEJ

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 327972 - 2016 z dnia 2016-10-21 r.

Stężyca: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Stężyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

2016-12-15 15:27:12
SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SZWAJCARII KASZUBSKIEJ” - GMINA STĘŻYCA

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 340255 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Stężyca: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” - Gmina Stężyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

2016-12-15 15:25:16
BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO GOŁUBIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI

DOKONANO WYBORU OFERTY

Ogłoszenie nr 318496 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.

Stężyca: Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2016-11-10 08:26:04
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

DOKONANO WYBORU OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Stężyca,

2. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stężycy oraz w Delowie,

3. zebranych z koszy ulicznych na terenie Gminy Stężyca.

2016-11-04 07:49:47
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SZWAJCARII KASZUBSKIEJ

Ogłoszenie nr 309072 - 2016 z dnia 2016-09-15 r.
Stężyca: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Stężyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2016-10-31 09:52:02
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY

DOKONANO WYBORU OFERTY

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2016-10-21 14:45:38
MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO SIKORZYNO, GMINA STĘŻYCA

DOKONANO WYBORU OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi transportu rolnego Sikorzyno, gmina Stężyca.

2016-08-12 08:40:59
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Numer ogłoszenia: 77420 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2016-04-05 14:03:44