UCHWAŁY RADY GMINY STĘŻYCA Z 2016 ROKU 

 

 

 Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 11 stycznia 2016 r.

XI/164/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr X/151/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (Konkurs nr RPPM.10.02.01 - IZ-01-22 - 001/15)

nie podlega publikacji

XI/165/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały Nr X/139/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=683

XII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 9 lutego 2016 r.

XII/166/2016

PDF

XML

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2016 Nie podlega publikacji

XII/167/2016

PDF

XML

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Nie podlega publikacji

XII/168/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=992

XII/169/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=993
XII/170/2016

PDF

XML
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Stężyca w Spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Stężycy Nie podlega publikacji 

XII/171/2016

PDF

XML 
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie Nie podlega publikacji 

XII/172/2016

PDF

XML 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Nie podlega publikacji 

XII/173/2016

PDF

XML
zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Nie podlega publikacji 

XII/174/2016

PDF

XML
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 Nie podlega publikacji 

XII/175/2016

PDF

XML

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2016 r. Nie podlega publikacji 

XII/176/2016

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo Nie podlega publikacji 

XII/177/2016

PDF

XML
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (2) Nie podlega publikacji 

XII/178/2016

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 270/2. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1381

XII/179/2016

PDF

XML
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark dla działek nr 568/10 i 568/17 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=937

XII/180/2016

PDF

XML
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zgorzałe dla działki nr 146 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1185/

XII/181/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1185

XII/182/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9

Stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

-

XII/183/2016

PDF

XML
w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XII/184/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Niesiołowice, w gminie Stężyca

Stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=974

XII/185/2016

PDF

XML

w sprawie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji

XII/186/2016

PDF

XML
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania, prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=948

XII/187/2016

PDF

XML
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=944

XII/188/2016

PDF

XML
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Nie podlega publikacji

XII/189/2016

PDF

XML

w sprawie uchylenia uchwały nr X/159/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, na rzecz Gminy Chmielno

Nie podlega publikacji

XII/190/2016

PDF

XML

w sprawie uchylenia uchwały nr X/162/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, na rzecz Gminy Jaszuny

Nie podlega publikacji 

XII/191/2016

PDF

XML

w sprawie realizacji programu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na rzecz mieszkańców innych gmin

Stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

Nie podlega publikacji 

XII/192/2016

PDF

XML

w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020 Nie podlega publikacji 

XIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 22 marca 2016 r.

XIII/193/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1514

XIII/194/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1515

XIII/195/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy Nie podlega publikacji

XIII/196/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1359

XIII/197/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIII/198/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIII/199/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIII/200/2016

PDF

XML

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stężyca,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stężyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Stwierdzono nieważność § 1 ust. 3 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1516

XIII/201/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1790

XIII/202/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie w rejonie ulicy Porucznika Dambka http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1983

XIII/203/2016

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XIII/204/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca Nie podlega publikacji

XIII/205/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta (3)

Nie podlega publikacji

XIII/206/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie Nie podlega publikacji

XIII/207/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino (2) Nie podlega publikacji

XIII/208/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XII/192/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020 Nie podlega publikacji

XIII/209/2016

PDF

XML

w sprawie: współdziałania z Gminą Sulęczyno w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 166046G Borowiec - Klukowa Huta” Nie podlega publikacji

XIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 10 maja 2016 r.

XIV/210/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2071

XIV/211/2016

PDF

XML

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Nie podlega publikacji

XIV/212/2016

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2015 Nie podlega publikacji

XIV/213/2016

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2015 Nie podlega publikacji

XIV/214/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgodny na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Stężyca prawa własności gruntów Skarbu Państwa Nie podlega publikacji

XIV/215/2016

PDF

XML

w sprawie Programu ochrony środowiska na lata 2016 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022 dla gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIV/216/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIV/217/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIV/218/2016

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XIV/219/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka Nie podlega publikacji

XIV/220/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo Nie podlega publikacji

XIV/221/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark Nie podlega publikacji

XIV/222/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino (4) Nie podlega publikacji

XIV/223/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie Nie podlega publikacji

XIV/224/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo Nie podlega publikacji

XIV/225/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple (3) Nie podlega publikacji

XIV/226/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 547/9 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2214

XIV/227/2016

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2015 Nie podlega publikacji

XIV/228/2016

PDF

XML

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2015 Nie podlega publikacji

XV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 2016 r.

XV/229/2016

PDF

XML

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2016 Nie podlega publikacji

XV/230/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2819 

XV/231/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2977

XV/232/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2549

XV/233/2016

PDF

XML

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2548

XV/234/2016

PDF

XML

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2855

XV/235/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2547

XV/236/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2546

XV/237/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2739

XV/238/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark – Rejon Centrum Edukacji i Promocji Regionu terenu 007-CEPR/P http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2631

XV/239/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XV/240/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno Nie podlega publikacji

XV/241/2016

PDF

XML

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/200/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stężyca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stężyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2545

XV/242/2016

PDF

XML

w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu w województwie pomorskim Nie podlega publikacji

XV/243/2016

PDF

XML

w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Nie podlega publikacji

XV/244/2016

PDF

XML

w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XV/245/2016

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 14 lipca 2016 r.

XVI/246/2016

PDF

XML

w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszaru
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim
Nie podlega publikacji

XVI/247/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie Nie podlega publikacji

XVI/248/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Stężycy
Nie podlega publikacji

XVI/249/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3050

XVI/250/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3051

XVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r.

XVII/251/2016

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4063

XVII/252/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4479

XVII/253/2016

PDF

XML

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3873

XVII/254/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3874

XVII/255/2016

PDF

XML

w sprawie opłaty miejscowej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3875

XVII/256/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3876

XVII/257/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3877

XVII/258/2016

PDF

XML

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3878

XVII/259/2016

PDF

XML

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3965

XVII/260/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3891

XVII/261/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy Nie podlega publikacji

XVII/262/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy boiska treningowego Nie podlega publikacji

XVII/263/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XVII/264/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XVII/265/2016

PDF

XML

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Szymbark http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3903

XVII/266/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 34/2 Nie podlega publikacji

XVII/267/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca Nie podlega publikacji

XVII/268/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
Nie podlega publikacji

XVII/269/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Potuły (3)
Nie podlega publikacji

XVII/270/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gołubie
Nie podlega publikacji

XVII/271/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Borucino
Nie podlega publikacji

XVII/272/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
Nie podlega publikacji

XVII/273/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Potuły
Nie podlega publikacji

XVII/274/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
Nie podlega publikacji

XVII/275/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Zgorzałe
Nie podlega publikacji

XVII/276/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Gapowo
Nie podlega publikacji

XVII/277/2016

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XVII/278/2016

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XVII/279/2016

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XVII/280/2016

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca Nie podlega publikacji

XVII/281/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 552

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4487

XVII/282/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4489

XVII/283/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Stężyca

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4491

XVII/284/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4493

XVII/285/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie
- przy jeziorze Kniewo
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4599

XVII/286/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 118/1

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4495

XVII/287/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 297/1

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4497

XVII/288/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 94/3

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4568

XVII/289/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice dla działki nr 123

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4570

XVII/290/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Czaple dla działek nr 316 i 324

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4572/

XVII/291/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Nowa Wieś dla działki nr 158

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4574/

XVII/292/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działki nr 75/10 

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4576/

XVII/293/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 59/4

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4578

XVII/294/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4580

XVII/295/2016

PDF

XML

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z aktami sprawy oraz z odpowiedzią na skargę Nie podlega publikacji
   XVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 01 grudnia 2016 r.

XVIII/296/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=195

XVIII/297/2016

PDF

XML

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=196

XVIII/298/2016

PDF

XML

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4556

XVIII/299/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=292

XVIII/300/2016

PDF

XML

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie Nie podlega publikacji

XVIII/301/2016

PDF

XML

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nie podlega publikacji 

XVIII/302/2016

PDF

XML

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Nie podlega publikacji 

XVIII/303/2016

PDF

XML

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stężyca nr X/144/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie Nie podlega publikacji 

XVIII/304/2016

PDF

XML

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2017 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4311

XVIII/305/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Nie podlega publikacji 

XVIII/306/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XVIII/307/2016

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=198

XVIII/308/2016

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca Nie podlega publikacji 

XVIII/309/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=481

XVIII/310/2016

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo

W części stwierdzono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=123

XVIII/311/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno (2) Nie podlega publikacji

XVIII/312/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca (D 035-U)) Nie podlega publikacji

XVIII/313/2016

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca (E 038-MN) Nie podlega publikacji

XVIII/314/2016

PDF

XML

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2017 r. Nie podlega publikacji
 


Liczba odwiedzin : 3376
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2017-09-05 07:48:03
Czas publikacji: 2017-09-05 07:50:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak