ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2016 

 

 

Nr zarządzenia Data W sprawie
1/2016 04 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

2/2016 05 stycznia 2016r.

W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.

3/2016 13 stycznia 2016r.

Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.

4/2016 13 stycznia 2016r.

W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych dla mieszkańców budynku w Kamienicy Szlacheckiej przy ul. Długiej 11.

5/2016 20 stycznia 2016r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca.
6/2016 20 stycznia 2016r.

W sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS w Urzędzie Gminy Stężyca.

7/2016 21 stycznia 2016r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
8/2016 21 stycznia 2016r. W sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stężyca.
9/2016 27 stycznia 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
10/2016 27 stycznia 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
11/2016

27 stycznia 2016r.

W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-Gołubie Wschód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
12/2016 27 stycznia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo (dz.116/7)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
13/2016 27 stycznia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi  Pierszczewo  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
14/2016 27 stycznia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi  Klukowa Huta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
15/2016 27 stycznia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi  Gołubie (dz.25/45)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
16/2016 28 stycznia 2016r. W sprawie archiwizacji dokumentów z referendum ogólnopolskiego przeprowadzonego w dniu 06 września 2015 roku.
17/2016 28 stycznia 2016r. W sprawie nabycia działki na cele publiczne.
18/2016 29 stycznia 2016r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego  Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i  427/2
19/2016 04 lutego 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi  Gołubie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
20/2016 08 lutego 2016r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
21/2016 10 lutego 2016r. W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Stężyca.
22/2016 10 lutego 2016r. W sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Stężyca.
23/2016 10 lutego 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
24/2016 23 lutego 2016r. W sprawie:powołania formacji obrony cywilnej-Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA).
25/2016 23 lutego 2016r. W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
26/2016 25 lutego 2016r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu  przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadr.
27/2016 25 lutego 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną
28/2016 25 lutego 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogi publiczne.
29/2016 25 lutego 2016r. W sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.
30/2016 25 lutego 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
31/2016 01 marca 2016r.

W sprawie powierzenia czynności likwidatora jednostki budżetowej Gminy Stężyca-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.

32/2016 08 marca 2016r. W sprawie nabycia działki na cele publiczne.
33/2016 08 marca 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
34/2016 09 marca 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016rok
35/2016 10 marca 2016r. W sprawie ustalenia czynszu z tytułu dzierżawy wiejskich ośrodków zdrowia.
36/2016 14 marca 2016r. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Stężyca.
37/2016 16 marca 2016r. W sprawie ustalenia  stawki czynszowej za najem lokali użytkowych.
38/2016 17 marca 2016r. W sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stężyca.
39/2016 17 marca 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
40/2016 17 marca 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki  wydzielone pod drogi publiczne.
41/2016 24 marca 2016r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu pod drogę wewnętrzną.
42/2016 24 marca 2016r. W sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stężyca.
43/2016 24 marca 2016r. W sprawie sprzedaży samochodu.
44/2016 24 marca 2016r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy Stężyca-samochodu marki Renault Megane Kombi.
45/2016 29 marca 2016r. W sprawie  ustalenia  trybu i  ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
46/2016 30 marca 2016r. W sprawie ustalenia  trybu i ceny wywoławczej oraz wadium  w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
47/2016 30 marca 2016r. W sprawie przyjęcia sprawozdania  rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.
48/2016 31 marca 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
49/2016 31 marca 2016r. Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Stężyca z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszowej za najem lokali użytkowych.
50/2016 08 kwietnia 2016r. W sprawie ustalenia trybu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
51/2016 08 kwietnia 2016r. W sprawie ustalenia trybu, ceny wywoławczej  oraz wadium na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
52/2016 08 kwietnia 2016r. W sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży działki położonej w Stężycy.
53/2016 08 kwietnia 2016r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
54/2016 11 kwietnia 2016r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016roku.
55/2016 11 kwietnia 2016r. W sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia  zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
56/2016 13 kwietnia 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w  Urzędzie Gminy
57/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie ustalenia wysokości  opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektów i terenów sportowych w gminie  Stężyca.
58/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2 wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko.
59/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo  dla działki nr 270/2 wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko
60/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca  wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko.
61/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark dla działek nr 568/10 i 568/17 wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko.
62/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zgorzałe dla działki nr 146 wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko.
63/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
64/2016 15 kwietnia 2016r. W sprawie podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
65/2016 21 kwietnia 2016r. W sprawie  oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
66/2016 25 kwietnia 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości  w Urzędzie Gminy.
67/2016 26 kwietnia 2016r. W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodów pożarniczych.
68/2016 28 kwietnia 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
69/2016 28 kwietnia 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
70/2016 28 kwietnia 2016r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
71/2016 02 maja 2016r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych  do projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca.
72/2016 02 maja 2016r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych  do projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 34/2.
73/2016 02 maja 2016r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych  do projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (działka nr 549)
74/2016 11 maja 2016r. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
75/2016 11 maja 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok.
76/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
77/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Stężyca.
78/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
79/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
80/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
81/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w  Szymbarku.
82/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w  Gołubiu.
83/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w GZEAS w Stężycy.
84/2016 24 maja 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy.
85/2016 24 maja 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
86/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w ZKiW w Stężycy.
87/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w ZKiW w  Klukowej Hucie.
88/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej.
89/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w ZKiW w Szymbarku.
90/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w ZKiW w Gołubiu.
91/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w  GZEAS w Stężycy.
92/2016 24 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w GOPS  w Stężycy.
93/2016 25 maja 2016r. W sprawie likwidacji maszyn rolniczych.
94/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji  dotyczącej gospodarki kasowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
95/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji  dotyczącej gospodarki kasowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
96/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji  dotyczącej gospodarki kasowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
97/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji  dotyczącej gospodarki kasowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.
98/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji  dotyczącej gospodarki kasowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
99/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji  dotyczącej gospodarki kasowej w  Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Stężycy.
100/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji  dotyczącej gospodarki kasowej w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy.
101/2016 25 maja 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zorganizowaną dla podinspektora ds.windykacji należności.
102/2016 25 maja 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zorganizowaną dla podinspektora ds. kadr – koordynatora.
103/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy.
104/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
105/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w ZKiW w Stężycy.
106/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w ZKiW w Klukowej Hucie.
107/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej.
108/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w ZKiW w Szymbarku.
109/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w ZKiW w  Gołubiu.
110/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym  Szkół w Stężycy.
111/2016 25 maja 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy
112/2016 27 maja 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIIF” w ZKiW w Stężycy.
113/2016 27 maja 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIIF” w ZKiW w Klukowej Hucie.
114/2016 27 maja 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIIF” w ZKiW w  Kamienicy Szlacheckiej.
115/2016 27 maja 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIIF” w ZKiW w Szymbarku.
116/2016 27 maja 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIIF” w ZKiW w Gołubiu.
117/2016 27 maja 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIIF” w GZEAS.
118/2016 27 maja 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIIF” w GOPS w Stężycy.
119/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Stężyca.
120/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w ZKiW w Stężycy.
121/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w ZKiW w  Klukowej Hucie.
122/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w ZKiW w  Kamienicy Szlacheckiej.
123/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w ZKiW w Szymbarku.
124/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w ZKiW w Gołubiu.
125/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w  Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stężycy.
126/2016 27 maja 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy.
127/2016 31 maja 2016r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
128/2016 1 czerwca 2016r. W sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Stężyca.
129/2016 1 czerwca 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
130/2016 2 czerwca 2016r.  W sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stężyca.
131/2016 7 czerwca 2016r. W sprawie nabycia gruntu na rzecz Gminy Stężyca.
132/2016 13 czerwca 2016r.  W sprawie dokonania z urzędu podziału nieruchomości, niezbędnych do realizacji celów publicznych.
133/2016 14 czerwca 2016r. W sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
134/2016 14 czerwca 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016r.
135/2016 14 czerwca 2016r. W sprawie likwidacji mariny wodnej w Stężycy.
136/2016 16 czerwca 2016r.  W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
137/2016 17 czerwca 2016r.  W sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży działki położonej w Stężycy.
138/2016 20 czerwca 2016r. Inwentaryzacja.
139/2016 20 czerwca 2016r. W sprawie: udziału DWA w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 23 czerwca 2016 r.
140/2016 20 czerwca 2016r. Zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Stężyca.
141/2016 23 czerwca 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
142/2016 24 czerwca 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz  ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
143/2016 24 czerwca 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 547/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
144/2016 28 czerwca 2016r. W sprawie oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
145/2016 28 czerwca 2016r. Zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Stężyca.
146/2016 28 czerwca 2016r. Dotyczące zmiany  Zarządzenia  Nr 37/2016  Wójta Gminy Stężyca z dnia  16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszowej  za najem lokali użytkowych.
147/2016 28 czerwca 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016rok.
148/2016 30 czerwca 2016r. W sprawie powołania Komisji  Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze- młodszego referenta ds.obsługi projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”.
149/2016 01 lipca 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
150/2016 01 lipca 2016r. W sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej  w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zorganizowaną  dla podinspektora ds.kadr.
151/2016 01 lipca 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
152/2016 01 lipca 2016r. W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
153/2016 01 lipca 2016r. W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
154/2016 01 lipca 2016r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
155/2016 01 lipca 2016r. W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds.współpracy z GIF” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.
156/2016 01 lipca 2016r. W sprawie zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
157/2016 06 lipca 2016r. W sprawie  przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
158/2016 06 lipca 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu:Projektu zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca (działki nr 48 i 52 w obrębie geodezyjnym Czaple)wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
159/2016 12 lipca 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
160/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
161/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
162/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
163/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
164/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
165/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
166/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
167/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
168/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
169/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
170/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
171/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
172/2016 13 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
173/2016 15 lipca 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
174/2016 15 lipca 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
175/2016 26 lipca 2016r. Zmieniające w sprawie ustalenia  regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
176/2016 27 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zorganizowaną dla młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych.
177/2016 27 lipca 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zorganizowaną dla młodszego referenta ds. świadczeń rodziny.
178/2016 28 lipca 2016r. W sprawie określenia  sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
179/2016 29 lipca 2016r. W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca.
180/2016 29 lipca 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków  oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
181/2016 08 sierpnia 2016r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium w II przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
182/2016 08 sierpnia 2016r. W sprawie  przeprowadzenia II przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wadium.
183/2016 08 sierpnia 2016r. W sprawie  przeprowadzenia II przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wadium.
184/2016 08 sierpnia 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
185/2016 08 sierpnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
186/2016 08 sierpnia 2016r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark – Rejon Centrum Edukacji i Promocji Regionu terenu 007-CEPR/P wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
187/2016 10 sierpnia 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz  ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
188/2016 11 sierpnia 2016r. W sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej – wykonywania zadań obronnych, podległej jednostce organizacyjnej.
189/2016 12 sierpnia 2016r. W sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu  działalności  lobbingowej.
190/2016 22 sierpnia 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.
191/2016 24 sierpnia 2016r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
192/2016 25 sierpnia 2016r. W sprawie wynagrodzenia i organizacji opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.
193/2016 29 sierpnia 2016r. W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku
194/2016 31 sierpnia 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.
195/2016 01 wrzesnia 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
196/2016 05 września 2016r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogi wewnętrzne.
197/2016 05 września 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
198/2016 05 września 2016r. W sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Stężyca.
199/2016 05 września 2016r. W sprawie likwidacji boisk, ogrodzeń i oświetlenia w Stężycy.
200/2016 07 września 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
201/2016 08 września 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca
202/2016 09 września 2016r. W sprawie oddania w najem powierzchni pod automat do sprzedaży napojów gorących.
203/2016 13 września 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
204/2016 13 września 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
205/2016 14 września 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
206/2016 15 września 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
207/2016 16 września 2016r. W sprawie powołania Zespołu d/s opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stężyca na lata 2017 – 2022.
208/2016 19 września 2016r. W sprawie inwentaryzacji kwitariuszy przychodowych.
209/2016 22 września 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
210/2016 26 września 2016r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium w III przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
211/2016 26 września 2016r. W sprawie przeprowadzenia III przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wadium.
212/2016 26 września 2016r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
213/2016 28 września 2016r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
214/2016 29 września 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
215/2016 06 października 2016r. Inwentaryzacja.
216/2016 06 października 2016r. W sprawie przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
217/2016 06 października 2016r. Inwentaryzacja.
218/2016 06 października 2016r. W sprawie przekazania mienia do Zespołów Kształcenia i Wychowania na terenie Gminy Stężyca.
219/2016 07 października 2016r.  W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
220/2016 14 października 2016r. W sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Gminy Stężyca – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
221/2016 18 października 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
222/2016 24 października 2016r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca.

223/2016 27 października 2016r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS w Urzędzie Gminy Stężyca.
224/2016 28 października 2016r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
225/2016 28 października 2016r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
226/2016 28 października 2016r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
227/2016 31 października 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
228/2016 31 października 2016r. W sprawie przekazania mienia do Zespołów Kształcenia i Wychowania na terenie Gminy Stężyca.
229/2016 03 listopada 2016r. W sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów pod drogi.
230/2016 03 listopada 2016r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę boiska treningowego.
231/2016 03 listopada 2016r. W sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogi.
232/2016 03 listopada 2016r. W sprawie likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Stężycy.
233/2016 03 listopada 2016r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
234/2016 07 listopada 2016r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
235/2016 09 listopada 2016r. W sprawie przekazania mienia do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
236/2016 10 listopada 2016r. W sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Gminy Stężyca zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w okulary oraz soczewki korygujące wzrok.
237/2016 10 listopada 2016r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
238/2016 10 listopada 2016r. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016 – 2022.
239/2016 10 listopada 2016r. W sprawie przejęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017.
240/2016 10 listopada 2016r.

W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

241/2016 14 listopada 2016r.  W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
242/2016 15 listopada 2016r. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca.
243/2016 17 listopada 2016r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
244/2016 17 listopada 2016r. W sprawie przekazania mienia do Zespołów Kształcenia i Wychowania na terenie Gminy Stężyca.
245/2016 17 listopada 2016r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
246/2016 18 listopada 2016r.  W sprawie częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego BHP pracowników Urzędu Gminy Stężyca.
247/2016 18 listopada 2016r.  W sprawie zmian dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
248/2016 22 listopada 2016 r.  W sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych dla projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe” oraz powołania komisji ds. wyboru ofert.
249/2016 23 listopada 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
250/2016 24 listopada 2016 r. W sprawie przekazania mienia do Zespołów Kształcenia i Wychowania na terenie Gminy Stężyca.
251/2016 24 listopada 2016 r. W sprawie likwidacji zbędnych zestawów komputerowych w Urzędzie Gminy Stężyca.
252/2016 24 listopada 2016 r. W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione na cele rolne stanowiące własność Gminy Stężyca.
253/2016 28 listopada 2016 r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
254/2016 28 listopada 2016 r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zorganizowaną dla młodszego referenta ds. obsługi projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”.
255/2016 29 listopada 2016 r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
256/2016 30 listopada 2016 r. W sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC.
257/2016 01 grudnia 2016 r. W sprawie przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
258/2016 01 grudnia 2016 r. Dotyczy zmiany Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Stężyca z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszowej za najem lokali użytkowych.
259/2016 02 grudnia 2016 r. W sprawie oddania w najem powierzchni pod automat do sprzedaży napojów gorących.
260/2016 12 grudnia 2016 r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
261/2016 12 grudnia 2016 r. W sprawie ustalenia stawki czynszowej za najem i dzierżawę lokali użytkowych.
262/2016 16 grudnia 2016 r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
263/2016 16 grudnia 2016 r. W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną.
264/2016 19 grudnia 2016 r. W sprawie przekazania mienia do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
265/2016 20 grudnia 2016 r. W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
266/2016 20 grudnia 2016 r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz przyjęcia trybu pracy komisji konkursowej.

267/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
268/2016 22 grudnia 2016 r. Zmieniające w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
269/2016 22 grudnia 2016 r. Zmieniające w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stężyca.
270/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie w rejonie ulicy Porucznika Dambka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
271/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 552 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
272/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
273/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
274/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
275/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – przy jeziorze Kniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
276/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 118/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
277/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 297/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
278/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 94/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
279/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice dla działki nr 123 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
280/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Czaple dla działek nr 316 i 324 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
281/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Nowa Wieś dla działki nr 158 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
282/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działki nr 75/10 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
283/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 59/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
284/2016 22 grudnia 2016 r. W sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
285/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych czynnymi Wiejskimi Ośrodkami Zdrowia w Szymbarku i w Kamienicy Szlacheckiej.
286/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie kontroli kasy w Urzędzie Gminy.
287/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
288/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
289/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
290/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
291/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
292/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
293/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie inwentaryzacji.
294/2016 27 grudnia 2016 r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
295/2016 28 grudnia 2016 r. W sprawie przekazania mienia do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
296/2016 29 grudnia 2016 r. W sprawie przekazania mienia do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
297/2016 29 grudnia 2016 r. W sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Stężyca.
298/2016 29 grudnia 2016 r. W sprawie ustalenia stawki z tytułu ogrzewania w budynku ZKiW w Klukowej Hucie.
299/2016 29 grudnia 2016 r. W sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok.
300/2016 30 grudnia 2016 r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
301/2016 30 grudnia 2016 r. W sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Stężyca.
 
 


Liczba odwiedzin : 2118
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska
Czas wytworzenia: 2017-01-26 12:37:51
Czas publikacji: 2017-01-26 12:37:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak