Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017 ROKU

2016-12-28 16:16:51
WYKAZ

Wójt Gminy Stężyca z siedzibą przy ul. Parkowej 1 w Stężycy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2016-12-27 14:57:06
INFORMACJA - W SPRAWIE WYNIKU OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA POCHODZĄCEGO SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2016-12-21 13:16:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stężycy następujących uchwał:

2016-12-19 14:16:41
OBWIESZCZENIE STAROSTY KARTUSKIEGO Z DNIA 14.12.2016 r.

Starosta Kartuski zawiadamia, że w dniu 14.12.2016 roku została wydana decyzja nr B.6740.2325.2016.MA orzekająca o zmianie ostatecznej decyzji

2016-12-15 15:12:17
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy

2016-12-13 08:37:26
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMINAY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STĘŻYCA

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca zgodnie z uchwałami

2016-12-08 14:31:25
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Konkurs organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020.

2016-11-24 15:17:12
„POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAKIEM RADUNI”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAKIEM RADUNI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

2016-11-22 15:21:45
WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 83-322 Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31.

2016-11-14 15:24:23