DECYZJA NR 4/2016 

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1 ust. 3, ust. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. z 2016 poz. 353), art. 104, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23) w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71)

po rozpatrzeniu wniosku:Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dnia 08.01.2016 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 12.01.2016 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska".

 

 

Wójt Gminy Stężyca orzeka, co następuje:

 

  1. Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska".
  2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 wnioskiem z dnia 08.01.2016 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 12.01.2016 r.), wystąpiła do Wójta Gminy Stężyca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska".

Do wniosku zostały załączone dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wniosek wpisany został do publicznie dostępnego wykazu danych na podstawie art. 22 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie pod numerem RP-OŚ.6220.4.2016.JS.

Stosownie do brzmienia art. 71 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Stężyca zawiadomieniem o znaku: RP-OŚ.6220.4.2016.JS z dnia 19 stycznia 2016 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) jako „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków".      

Stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w/w ustawy – ocenę oddziaływania rozpatrywanego przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego też ocenę taką przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przekazując w załączeniu wniosek o wydanie decyzji oraz podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 w/w ustawy tut. organ zwrócił się w dniu 19.01.2016 r. z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, czy jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i czy jest koniecznośćprzeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Z uzyskanych opinii – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie z dnia 05.05.2016 r. (data wpływu 10-05-2016 r.) o sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.4240.45.2016.MCz.JD.4 wynika, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska” nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.    

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, właściwy organ inspekcji sanitarnej wydaje opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie takiej opinii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wniosek w sprawie wydania opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko odebrał w dniu 26.01.2016 r. i w ustawowym terminie 14 dni nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś niewydanie ww. opinii w przewidzianym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń. W związku z brakiem opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach w wyznaczonym terminie tutejszy Organ uznaje wniosek o opinie w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jako bez zastrzeżeń tj. stwierdza się brak konieczności przeprowadzenia oceny.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędna będzie do uzyskania pozwolenia na budowę (art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś).

Wójt Gminy Stężyca postanowieniem z dnia 11.05.2016 r. sygn. akt RP-OŚ.6220.4.2016.JS odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska”, kierując się kryteriami określonymi w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informację o w/w postanowieniu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Stężyca.

Inwestycja jest zgodna z obowiązującym dla obszaru objętego projektowaniem, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca.

Wójt Gminy Stężyca zawiadomieniem o znaku: RP-OŚ.6220.4.2016.JS z dnia 11 maja 2016 r. poinformował o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zawiadomieniu zawarto informacje o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie przekazano stronom postępowania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. zapewniono więc stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenie wniosków i uwag. Przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miało na celu analizę oddziaływań środowiskowych oraz zbadanie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników wraz z przyłączami i przepompowniami, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka – Ochrona Środowiska”

Szczegółowe uwarunkowania uzasadniające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o art. 63 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy - przedstawiają się następująco:

  1. 1.  Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (planowana długość ok. 300 m) oraz sieci kanalizacji tłocznej (planowana długość ok. 2300 m). Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przepompowni ścieków lokalnej i zbiorczej oraz budowę przyłączy - ok. 10 szt. Inwestycja będzie przebiegać głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w pasach drogowych oraz po terenie prywatnym. Ścieki odprowadzane będą projektowanymi i istniejącymi rurociągami grawitacyjnymi do przepompowni ścieków i przetransponowane rurociągami tłocznymi do kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szymbarskich Zakładników, a docelowo do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w Delowie. W niniejszym przedsięwzięciu planuje się wykorzystać rurociągi grawitacyjne z rur PCV łączone kielichowo, tłoczne z rur PE zgrzewane doczołowo lub łączone przy użyciu kształtek elektrooporowych. Studnie rewizyjne planuje się wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych (PP, PE). Trasa projektowanej kanalizacji nie koliduje z istniejącym drzewostanem, więc nie przewiduje się wycinki. Montaż rurociągów przewidziano w wykopach otwartych oraz z wykorzystaniem metod bezwykopowych.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni przedmiotowych działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach nr: 111/2, , 113/1, 114, 114/2, 114/4, 114/6, 114/7, 114/8, 114/10, 138, 447, 450/10, 450/11, 455/4, 457, 458/1, 458/2, 458/3, 459, 460, 463/3, 468/2, 469/2, 470/2, 471/2, 617, 618/3, 618/4, 618/6, 618/8, 618/9, 618/10, 618/11, 618/12, 618/13, 618/14, 618/15, 618/16, 618/18, 618/19 obręb Szymbark.

Miejscowości, których dotyczy przedmiotowa inwestycja zostały ujęte w aglomeracji Stężyca wyznaczonej uchwałą nr 847/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.

Obszar objęty projektowaniem to w większości tereny zabudowy mieszkaniowej, a także drogi i ciągi komunikacyjne. Na terenach zabudowanych przedmiotową kanalizację zaprojektowano w trasie istniejących ciągów komunikacyjnych (drogi, chodniki), natomiast poza obszarem zabudowanym, wzdłuż granicy pasa drogowego drogi gminnej.

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Niniejsze przedsięwzięcie stanowić będzie podziemne uzbrojenie terenu, nie zmieni jego zagospodarowania, zatem sposób użytkowania przedmiotowego terenu nie ulegnie zmianie. W związku z tym brak będzie wpływu na istniejące bądź przyszłe przedsięwzięcia na tym obszarze. Ponadto nie planuje się, w związku z realizacją inwestycji, jakiejkolwiek rozbiórki obiektów na terenie zabudowanym. 

Sieć nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, wobec czego nie nastąpi kumulacja oddziaływań pochodzących z innych źródeł znajdujących się na tym obszarze.

 

c) wykorzystanie zasobów naturalnych,

Realizacja przedsięwzięcia na etapie budowy będzie się wiązała z wykorzystaniem takich materiałów jak: woda, kruszywa oraz paliwo zużywane przez maszyny i środki transportu.

Na etapie eksploatacji, ze względu na swój charakter inwestycja nie wykorzystuje zasobów naturalnych.

 

d) emisja i występowanie innych uciążliwości,

Faza realizacji inwestycji wiązać się będzie z pewnymi uciążliwościami o charakterze krótkotrwałym, które ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac. Uciążliwości związane będą z emisją gazów spalinowych, cząsteczkami kurzu i pyłu oraz hałasu powstającego w wyniku pracy maszyn, urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Odpowiednia organizacja pracy oraz użytkowanie atestowanego i sprawnego sprzętu zgodnie z wymogami BHP, spowoduje minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Prowadzenie robót w porach najmniej szkodliwych dla warunków bytowych ludności zmniejszy oddziaływanie hałasu. Ponadto w fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstania odpadów budowlanych. Odpady te będą gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będzie występować emisją jakichkolwiek uciążliwości.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wykazuje jednoznacznie pozytywny wpływ na środowisko gdyż pozwoli uporządkować gospodarkę ściekową na obszarze wnioskowanych działek oraz na terenach przyległych, co przyczyni się do ochrony wód przed przedostawaniem się do nich ścieków. Polepszy się zatem ochrona terenów zlewnych rzeki Wdy. Brak realizacji przedsięwzięcia wpłynie negatywnie na stan środowiska oraz przyczyni się do dalszej jego degradacji.

Zorganizowany system kanalizacji sanitarnej pozwoli na zebranie ścieków z przedmiotowego obszaru i odprowadzenie na oczyszczalnię w Delowie, gdzie zostaną oczyszczone do wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnych z dopuszczalnymi normami ochrony środowiska. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kania. W wyniku realizacji inwestycji obecne zbiorniki bezodpływowe zostaną opróżnione i odcięte od kanalizacji sanitarnej i zostaną zlikwidowane zgodnie z przepisami przez właścicieli nieruchomości.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie będzie powodować emisji substancji, gazów czy pyłów do otoczenia. Zastosowanie odpowiedniego materiału do budowy kanalizacji oraz jej szczelne wykonanie, wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód i gruntu ściekami, co spowoduje przede wszystkim polepszenie ochrony terenów zlewni rzeki Wdy.

 

e)  ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,

Ze względu na charakter inwestycji nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. , poz. 672).

 

  1. 2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem zagrożenia środowiska, w szczególności przy istotnym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

Na terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie występują obszary wodno – błotne.

 

b) obszary wybrzeży,

      Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wybrzeży, w związku, z czym nie będzie na nie oddziaływać.

 

c) obszary górskie lub leśne,

      Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza obszarami górskimi i leśnymi.

 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

W analizowanym obszarze brak jest ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych objętych ochroną. W związku z tym nie będzie miało miejsca oddziaływanie planowanej inwestycji na obszary ochrony i ujęcia wód.

 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Planowane przedsięwzięcie na fragmencie trasy inwestycji, w obrębie Szymbark, dz. nr 469/2, 470/2, 471/2, 617 zlokalizowane będzie w granicach obszaru Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 oraz w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Pozostałe najbliżej położone obszary Natura 2000 to:

-  ok. 280 m na południowy zachód Nowa Sikorska Huta PLH220090,

-  ok. 1,6 km na południowy wschód Piotrowo PLH220091.

Należy zauważyć że przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 2 czerwca 2011 r. Nr 66 poz. 1462) na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wprowadza się zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże zgodnie z art. 17.2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.) zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6 pkt 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) planowane przedsięwzięcie polegające na gromadzeniu, przesyłaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków co stanowi cel publiczny.

 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

 

h) gęstość zaludnienia,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy obszarów wiejskich, które należą do terenów słabo zaludnionych.

 

i) obszary przylegające do jezior,

W odległości ok. 2,4 km na zachód od inwestycji znajduje się Jezioro Kniewo, w odległości ok. 2,3 km na północ znajduje się Jezioro Ostrzyckie. Realizacja inwestycji nie będzie wywierać negatywnego oddziaływania na powyższe jeziora ze względu na dużą odległość.

 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Zasięg inwestycji, nie dotyczy obszarów ochrony uzdrowiskowej, ponadto w pobliżu brak jest takich miejscowości i obszarów.

 

  1. 3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Budowa przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju zarówno mieszkaniowego jak i gospodarczego wsi Szymbark. Zasięg oddziaływania niniejszej inwestycji, będzie ograniczony jedynie do terenu objętego planowaniem. Obszary przeznaczone pod kanalizację to głównie grunty budowlane, oraz drogi i ciągi komunikacyjne. Przedmiotową kanalizację na terenach zabudowanych zaprojektowano w obrębie istniejących chodników i dróg. Natomiast poza obszarem zabudowanym wzdłuż granicy pasa drogowego.

Skalę przedmiotowego projektu wybrano po przeanalizowaniu potrzeb, co do funkcjonalności oraz prognoz wielkości i struktury zabudowy, a także aspektów ochrony środowiska. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko podjęte będą następujące działania:

- kontrola stanu technicznego pojazdów i urządzeń mogących być potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego;

- w celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej pracy maszyn budowlanych roboty będą prowadzone w porze dziennej z zastosowaniem maszyn i urządzeń spełniających normy akustyczne;

- niedopuszczanie do przeciążenia maszyn budowlanych ponad dopuszczalne obciążenia robocze;

- zastosowane będą materiały budowlane posiadające odpowiednie świadectwa i atesty wymagane prawem;

- stosowane i montowane urządzenia będą wykonane i montowane zgodnie z zaleceniami producenta;

- paliwa i substancje bitumiczne wykorzystane w trakcie przedsięwzięcia będą przechowywane w szczelnych pojemnikach lub magazynach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska;

- miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz gromadzenie odpadów będą usytuowane na uszczelnionym podłożu;

- powstające odpady będą segregowane, gromadzone w specjalnych pojemnikach i sukcesywnie przekazywane z terenu budowy do firm uprawnionych do dalszego zagospodarowania;

- zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne sanitariaty, a ich opróżnienie i wywóz będzie zlecone specjalistycznej firmie;

- urobek z wykopów będzie zagospodarowany do przywrócenia stanu pierwotnego, a jego nadmiar będzie przekazany innym podmiotom;

- w okresach bezdeszczowych ograniczana będzie prędkość pojazdów na budowie, a teren będzie zraszany - głównie drogi dojazdowe na plac budowy, w celu ograniczenia zapylenia;

- prace w pobliżu drzew będą prowadzone ręcznie, zastosowane będą zabezpieczenia w postaci odeskowania bądź inne. Pod konarami drzew nie będą lokalizowane place magazynowe ani drogi dojazdowe;

- w przypadku ewentualnych skażeń powierzchniowych stosowane będą preparaty rekultywacyjne z węgla brunatnego i torfu;

- teren budowy będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

W trakcie trwania robót budowlanych mogą nastąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Wpływ ten będzie miał jednak charakter krótkotrwały. W trakcie prac może też wystąpić okresowe zwiększenie poziomu emisji spalin. Wpływ ten jednak nie będzie przekraczał emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Przy zastosowaniu wyżej wymienionych rozwiązań chroniących środowisko na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wprowadzania do środowiska znaczących ilości substancji mogących mieć negatywny wpływ.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 11 o kodzie PLGW200028 w rejonie wodnym Dolnej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych dane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w rejonie wodnym Dolnej Wisły JCWP PLRW20002548681759 Radunia do wypływu z jez. Ostrzyckiego i RW200025294379 Wda do wypływu z jez. Wdzydze. Biorąc pod uwagę charakter planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne, planowana inwestycja nie będzie powodować pogorszenia jakościowego wód oraz nie spowoduje zagrożenia niespełnienia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogłębienia zmian klimatycznych.

 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze wzglądu na charakter skalę przedsięwzięcia, a głównie ze względu na jego usytuowanie, nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

 

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

Na obszarze objętym projektowaniem znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: wodociąg, kable energetyczne, kanalizacja teletechniczna, przewody optotelekomunikacyjne. Planowana inwestycja w żadnym stopniu nie obciąży istniejącej infrastruktury technicznej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum, gdyż inwestycja nie spowoduje fizycznych zmian na danym terenie – nie zmieni jego warunków topograficznych ani hydrologicznych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom. Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego.

 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją liniową. Zajęcie powierzchni terenu większości działek będzie miało miejsce tylko na czas realizacji, a po zakończeniu prac zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy, ze względu na powstawanie odpadów, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu prac. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac budowlanych oraz używanie zgodnie z przepisami BHP, atestowanego sprzętu budowlanego. Zakres prac ziemnych ograniczony zastanie głównie do obrębu, pasa drogowego objętego przedsięwzięciem, a także do działek prywatnych.

Przedmiotowa kanalizacja wpłynie pozytywnie na środowisko, gdyż będzie chronić przed przedostawaniem się do ziemi oraz wód powierzchniowych ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Odpowiednie materiały, z których będzie wykonana sieć oraz zbudowany z nich szczelny układ kanałów, wyeliminują możliwość emisji ścieków do otaczającego gruntu. Powstające ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Delowie.

Planowana inwestycja nie wpłynie na otoczenie, gdyż sposób użytkowania terenu, na którym jest zlokalizowana nie ulegnie zmianie.

Eksploatacja sieci nie będzie źródłem emisji gazów, pyłów oraz innych substancji czy zanieczyszczeń, nie wpłynie też na komponenty środowiska. Brak realizacji przedsięwzięcia wpłynie na środowisko w sposób negatywny, gdyż poprzez nieuporządkowanie gospodarki ściekowej będzie następowała dalsza jego degradacja.

    

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia, wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych, hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Praca urządzeń budowlanych zostanie ograniczona do pór dziennych.  Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy.Zakres prac ziemnych ograniczony będzie do terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, a masy ziemne wykorzystane zostaną do rekultywacji terenu.        

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów, pyłów oraz innych substancji czy zanieczyszczeń, nie wpłynie też na komponenty środowiska.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz mając na uwadze wymagane prawem opinie, tut. organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, gdyż korzyści dla społeczeństwa, związane z podjęciem realizacji inwestycji, znacznie przewyższają koszt, jakie poniesie otoczenie wynikające z jej realizacji.

 

Podczas postępowania nie wpłynęły żadne uwagi stron.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

 

                                                                                              Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w ust. 1. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Stężyca, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki

Decyzja.pdf

Data: 2016-06-30 09:03:49 Rozmiar: 6.15M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Stencel
Czas wytworzenia: 2016-06-30 09:03:49
Czas publikacji: 2016-06-30 09:22:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak