Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23)  na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w Stężycy ul. 9 Marca 7 z  dnia 31.08.2016 r. Wójt Gminy Stężyca

2016-09-06 12:33:42
POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23), w związku z art. 75 ust. 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. z 2016 poz. 353)

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji nr 1/2015 o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego  i rowerowego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”, znak: WG-OŚ.6220.9.2014.JS wydanej przez Wójta Gminy Stężyca w dniu 15.01.2015 r., poprzez zmianę zapisów:

2016-07-22 13:37:42
POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23), w związku z art. 75 ust. 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. z 2016 poz. 353)

2016-06-24 12:14:49
pOSTANOWIENIE

2016-05-12 13:19:13
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoKodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 08.01.2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-05-12 13:06:16