ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk wniosku),
- faktury VAT albo ich kopie dokumentujące  zakup oleju napędowego,

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. Parkowa 1 – Sekretariat lub pokój nr 34 (parter)

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:
Wydział Finansowy – pokój nr 34 tel. 58 889-89-67, 58 889-89-68

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN  ZAŁATWIENIA:
    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT albo ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego składać należy w terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia  lutego danego roku,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
    Wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nastąpi w terminach:
- od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku – gdy wniosek został złożony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
- od 1 października do 31 października  danego roku – gdy wniosek został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
    Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nastąpi w sposób określony w złożonym wniosku tj. w kasie Urzędu Gminy Stężyca lub w formie przelewu na rachunek bankowy składającego wniosek.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja zostanie wydana z ciągu 30 dniu od dnia złożenia wniosku.
Decyzja zostanie doręczona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Stężyca.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1267, z późn. zm).
Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52, poz. 379 z późń. zm.).

 


Liczba odwiedzin : 1354
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bistron
Czas wytworzenia: 2016-10-21 11:22:38
Czas publikacji: 2019-01-04 15:08:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak