WYDANIE DECYZJI O PRZYZNANIU STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW ZA WYNIKI W NAUCE 

 

WYDANIE DECYZJI O PRZYZNANIU STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW ZA WYNIKI W NAUCE

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyznanie stypendium.
2. Świadectwo ukończenia szkoły, roku szkolnego danej szkoły lub zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za poprzedni rok studiów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Stężyca, 83-322 Stężyca, ul. Parkowa 1 – Sekretariat

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:
Urszula Ziomkowska - insp. ds. edukacji, 83-322 Stężyca, ul. Parkowa 1 - tel. (58) 889-89-51

OPŁATY:
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  nie podlega  opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Rozpatrzenie wniosków następuje w ciągu 7 dni po terminie określonym w § 2 ust.3  Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów, studentów oraz absolwentów za wyniki w nauce, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/316/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr XXX/316/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Uchwała Nr XXXI/325/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce nie posiada określonego wzoru. Wnioskodawca sam określa treść podania, które powinno zawierać: dane personalne wraz z adresem oraz numerem telefonu kontaktowego  i numerem konta  na które mają być przesłane środki finansowe, datę wystosowania podania, podpis wnioskodawcy oraz wymagane załączniki.
Wnioskodawcami o przyznanie stypendium mogą być:
1) wychowawca lub dyrektor szkoły, w której uczeń pobiera naukę,
2) rodzice lub opiekunowie ucznia,
3) zainteresowany uczeń, student lub absolwent.
Termin składania podań o stypendium:
1) do 15 sierpnia bieżącego roku dla absolwentów gimnazjów, uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
2) do 30 września bieżącego roku dla studentów i absolwentów studiów stacjonarnych.
Kryteria przyznawania stypendium:
1) absolwent szkoły gimnazjalnej ze średnią ocen co najmniej – 5,25 i co najmniej  dobrą oceną z zachowania.
2) uczeń i absolwent szkoły ponadgimnazjalnej z co najmniej dobrą oceną z zachowania i osiągnął średnią ocen co najmniej - 4,75 za ostatni rok nauki.
3) Student i  absolwent studiów stacjonarnych - osiągnął średnią ocen co najmniej - 4,45 za ostatni rok nauki.

 


Liczba odwiedzin : 2745
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Ziomkowska
Czas wytworzenia: 2016-10-21 11:28:08
Czas publikacji: 2018-06-19 13:46:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak