Rejestr Uchwał na 2004 rok 

 

Rejestr Uchwał na 2004 rok 

XVII SESJA – 17 luty 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XVII/216/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;
2. U C H W A Ł A Nr XVII/217/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie określenia zadań dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli zleconych przez Radę Gminy na I półrocze 2004 roku;
3. UCHWAŁA Nr XVII/218/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi;
4. U C H W A Ł A Nr XVII/219/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego;
5. UCHWAŁA Nr XVII/220/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego;
6. UCHWAŁA Nr XVII/221/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - zatwierdzająca zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy;
7. UCHWAŁA Nr XVII/222/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca;
8. UCHWAŁA Nr XVII/223/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
9. UCHWAŁA Nr XVII/224/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie szczegółowych zasad dotyczących obowiązku podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych;
10. U C H W A Ł A Nr XVII/225/2004
z dnia 17 lutego 2004 r. - w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Stężyca;

XVIII SESJA – 23 marzec 2004 r.

1. U C H W A Ł A Nr XVIII/226/2004
z dnia 23 marca 2004 r. - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego;
2. UCHWAŁA Nr XVIII/227/2004
z dnia 23 marca 2004r. - w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;
3. UCHWAŁA Nr XVIII/228/2004
z dnia 23 marca 2004 roku - w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Stężyca;
4. UCHWAŁA Nr XVIII/229/2004
z dnia 23 marca 2004 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
5. U C H W A Ł A Nr XVIII/230/2004
z dnia 23 marca 2004 r. - zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stężyca;
6. UCHWAŁA Nr XVIII/231/2004
z dnia 23 marca 2004 r. - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stężyca nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gołubie;
7. UCHWAŁA Nr XVIII/232/2004
z dnia 23 marca 2004 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki nr 333/11 położonej we wsi Gołubie w gminie Stężyca;

XIX SESJA – 28 kwiecień 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XIX/233/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. - w sprawie przystąpienia wsi Stężyca do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi";
2. UCHWAŁA Nr XIX/234/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. - w sprawie przystąpienia wsi Łosienice do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi";
3. UCHWAŁA Nr XIX/235/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. - w sprawie przystąpienia wsi Gołubie do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi";
4. UCHWAŁA Nr XIX/236/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2003 ( załącznik);
5. UCHWAŁA Nr XIX/237/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. - w sprawie zwolnień od opłat stałych od wniosków o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

XX SESJA – 26 maj 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XX/238/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2003;
2. UCHWAŁA Nr XX/239/2004 z dnia 26 maja 2004r.
- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;
3. UCHWAŁA Nr XX/240/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie zmiany " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków";
4. UCHWAŁA Nr XX/241/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie reasumpcji uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stężyca;
5. UCHWAŁA Nr XX/242/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca;
6. UCHWAŁA Nr XX/243/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej;
7. UCHWAŁA Nr XX/244/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stężyca i nadania jej statutu;
8. U C H W A Ł A Nr XX/245/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
9. U C H W A Ł A Nr XX/246/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie powołania Komisji do Spraw Rozwoju Lokalnego;
10. UCHWAŁA Nr XX/247/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- zmieniająca gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004;
11. U C H W A Ł A Nr XX/248/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i podpisanie weksla "in blanco" na zabezpieczenie jej wykonania;

XXI SESJA – 22 czerwiec 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXI/249/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu "Oaza spokoju - Park Rodzinny w Stężycy";
2. UCHWAŁA Nr XXI/250/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu "Bawmy się razem - Plac zabaw w Gołubiu"
3. UCHWAŁA Nr XXI/251/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
- w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Gołubie - Nasza Mała Strategia;
4. UCHWAŁA Nr XXI/252/2004 z dnia 22 czerwca 2004r.
- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;

XXII SESJA – 12 lipca 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXII/253/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.
- w sprawie przyjęcia " Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Stężyca na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013";
2. UCHWAŁA Nr XXII/254/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.
- w sprawie uchwalenia " Programu Ochrony Środowiska Gminy Stężyca na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011" oraz " Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stężyca na lata 2004 0 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011";
3. UCHWAŁA Nr XXII/255/2004 z dnia 12 lipca 2004r.
- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;
4. U C H W A Ł A Nr XXII/256/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.
- w sprawie określenia zasad odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach;
5. U C H W A Ł A Nr XXII/257/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
6. U C H W A Ł A Nr XXII/258/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania;
7. U C H W A Ł A Nr XXII/259/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.
- w sprawie określenia zadań dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli zleconych przez Radę Gminy na II półrocze 2004 roku;
8. UCHWAŁA Nr XXII/260/2004 z dnia 12 lipca 2004r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet i kosztów podróży należnych radnym Rady Gminy Stężyca;
9. UCHWAŁA Nr XXII/261/2004 z dnia 12 lipca 2004r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki nr 333/11 położonej we wsi Gołubie w Gminie Stężyca;
10. Uchwała Nr XXII/262/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.
- w sprawie ustalenia sieci publicznych placówek prowadzących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

XXIII SESJA – 16 lipca 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXIII/263/2004 z dnia 16 lipca 2004r.
- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004 ( załącznik)

XXIV SESJA – 5 sierpnia 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXIV/264/2004 z dnia 5 sierpnia 2004r.
- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;

XXV SESJA – 31 sierpnia 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXV/265/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;
2. Uchwała Nr XXV/266/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki Nr 299/7 we wsi Szymbark;
3. Uchwała Nr XXV/267/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki Nr 91/4 we wsi Potuły;
4. UCHWAŁA Nr XXV/268/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca;
5. U C H W A Ł A Nr XXV/269/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r. - w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gołubie;
6. U C H W A Ł A Nr XXV/270/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i podpisanie weksla „in blanco" na zabezpieczenie jej wykonania;

XXVI SESJA – 12 października 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXVI/271/2004
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004;
2. UCHWAŁA Nr XXVI/272/2004
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia " Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Stężyca na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013";
3. U C H W A Ł A Nr XXVI/273/2004
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 października 2004 r. zmieniająca Statut Gminy Stężyca;
4. U C H W A Ł A Nr XXVI/274/2004
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2003;
5. UCHWAŁA Nr XXVI/275/2004
RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 12 października 2004 r. zmieniająca gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004;
6. UCHWAŁA Nr XXVI/276/2004
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 października 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stężyca prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gołubiu;
7. U C H W A Ł A Nr XXVI/277/2004
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
8. U C H W A Ł A Nr XXVI/278/2004
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

XXVII SESJA – 16 listopad 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXVII/279/2004 (210.64 KB)
W sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy (załącznik: 1).
2. UCHWAŁA Nr XXVII/280/2004 (401.93 KB)
W sprawie ustalenia najniższych wynagrodzeń zasadniczych oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
3. UCHWAŁA Nr XXVII/281/2004
W sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004 (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5)
4. UCHWAŁA Nr XXVII/282/2004 (199.29 KB)
W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy.

XXVIII SESJA – 30 listopad 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXVIII/283/2004 (197.19 KB)
W sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (załączniki: 1 (824.36 KB) , 2 (788.28 KB) )
2. UCHWAŁA Nr XXVIII/284/2004 (196.41 KB)
W sprawie określenia wzoru informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny(załączniki: 1 (920.07 KB), 2 (783.03 KB));
3. UCHWAŁA Nr XXVIII/285/2004 (170.51 KB)
W sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (załączniki: 1 (528.70 KB), 2 (501.83 KB));
4. UCHWAŁA Nr XXVIII/286/2004 (697.11 KB)
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca;
5. UCHWAŁA Nr XXVIII/287/2004 (534.41 KB)
W sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca oraz unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.
6. UCHWAŁA Nr XXVIII/288/2004 (927.68 KB)
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Stężyca;
7. UCHWAŁA Nr XXVIII/289/2004 (507.31 KB)
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczucielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (załącznik: 1 (507.31 KB));
8. UCHWAŁA Nr XXVIII/290/2004 (256.27 KB)
W sprawie nabycia przez Gminę Stężyca prawa własności gruntów położonych w Gołubiu;
12. UCHWAŁA Nr XXVIII/291/2004 (276.98 KB)
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym stanowiącym własność Gminy Stężyca.
13. UCHWAŁA Nr XXVIII/292/2004 (231.91 KB)
W sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004 (załaczniki: 1 (1.23 MB) , 2 (813.91 KB) , 1 (281.04 KB))

XXIX SESJA – 20 grudnia 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXIX/293/2004 (408.53 KB)
W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stężycy;
2. UCHWAŁA Nr XXIX/294/2004 (258.22 KB)
W sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2004 (załączniki: 1 (1.48 MB), 2 (975.14 KB), 3 (281.04 KB), 4 (257.59 KB))
3. UCHWAŁA Nr XXIX/295/2004 (291.12 KB)
W sprawie wyrażenia zgody na zmiane gruntów;

XXX SESJA – 30 grudnia 2004 r.

1. UCHWAŁA Nr XXX/296/2004 (260.99 KB)
W sprawie zmian budżetu na rok 2004 (załączniki: 1 (1.06 MB) , 2 (717.16 KB), 3 (153.22 KB), 4 (277.75 KB));
2. UCHWAŁA Nr XXX/297/2004 (460.37 KB)
W sprawie budżetu Gminy na rok 2005 (załączniki: 1 (777.70 KB) , 2 (900.66 KB) , 3 (129.35 KB) , 4 (131.57 KB) , 5 (199.25 KB) , 6 (171.10 KB) , 7 (261.61 KB) , 8 (138.30 KB) , 9 (443.40 KB) )
3. UCHWAŁA Nr XXX/298/2004 (221.59 KB)
W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stężyca z orgranizacjami pozarządowymi (załącznik: 1 (478.80 KB) );
4. UCHWAŁA Nr XXX/299/2004 (221.59 KB)
W sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 (załącznik: 1 (2.35 MB) );
5. UCHWAŁA Nr XXX/300/2004 (174.58 KB)
W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Sikorzyno - Nasza Mała Strategia (załącznik: 1 (1.10 MB) );
6. UCHWAŁA Nr XXX/301/2004 (181.96 KB)
W sprawie Przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Kamienica Szlachecka - Nasza Mała Strategia (załącznik: 1 (1.20 MB) );
7. UCHWAŁA Nr XXX/302/2004 (174.58 KB)
W sprawie Przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Klukowa Huta - Nasza Mała Strategia (załącznik: 1 (1.34 MB) )
8. UCHWAŁA Nr XXX/303/2004 (174.92 KB)
W sprawie Przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Szymbark - Nasza Mała Strategia (załącznik: 1 (1.38 MB) )
9. UCHWAŁA Nr XXX/304/2004 (178.69 KB)
W sprawie Przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Czaple - Nasza Mała Strategia (załącznik: 1 (1.23 MB) )
10. UCHWAŁA Nr XXX/305/2004 (213.48 KB)
W sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Stężyca;

 


Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Dawid Szulist
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-01-19 00:00:00
Czas publikacji: 2005-01-19 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak