DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Załączniki do wniosku:
(załączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem):
1. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
2. kopia dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
3. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dokument potwierdzający posiadanie tytułu mistrza w zawodzie, którego pracodawca naucza lub inne dokumenty, o których mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; a także dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu);
(4a.) kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie
5. w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
6. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
7. w przypadku spółek,
8. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
9. oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających lat(w przypadku otrzymania takiej pomocy do oświadczenia dołącza się tabelę: „WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS” albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskujący w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach).

OPŁATY:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje Wójt w drodze decyzji.

- Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

- Dofinansowanie wypłacane jest, po otrzymaniu środków Funduszu Pracy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Stężyca, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232)
o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Stężyca, pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Stężyca, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA JEDNEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA WYNOSI:

- w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.) oraz rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1641);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644);
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm);
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY (ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW):

Urząd Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Urszula Ziomkowska - pokój nr 15, tel. (58) 882-89-51

 

Załączniki

2_WNIOSEK_o_dofinansowanie_kosztów_kształcenia_młodocianego_pracownika.docx

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 27.14k Format: .docx Pobierz

2_WNIOSEK_o_dofinansowanie_kosztów_kształcenia_młodocianego_pracownika.pdf

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 213.41k Format: .pdf Pobierz

3_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013.pdf

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 414.72k Format: .pdf Pobierz

3_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013.xlsx

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 78.97k Format: .xlsx Pobierz

4_OSWIADCZENIE_o_otrzymaniu_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.pdf

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 198.9k Format: .pdf Pobierz

4_OSWIADCZENIE_o_otrzymaniu_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

5_ZAWIADOMIENIE_o_zawarciu_umowy_z_młodocianym.doc

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

5_ZAWIADOMIENIE_o_zawarciu_umowy_z_młodocianym.pdf

Data: 2018-09-25 11:18:16 Rozmiar: 181.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2071
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Ziomkowska
Czas wytworzenia: 2011-10-05 09:51:48
Czas publikacji: 2018-09-25 11:18:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak