ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2014 

 

  

Nr zarządzeniaDataW sprawie
1/2014 (286 KB)14 stycznia 2014r.W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
2/2014 (290 KB)15 stycznia 2014r.W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Stężyca.
3/2014 (335.2 KB)16 stycznia 2014r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
4/2014 (2.1 MB)21 stycznia 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
5/2014 (406.2 KB)30 stycznia 2014 r.Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.
6/2014 (1.9 MB)31 stycznia 2014r.W sprawie:Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stężyca o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 14.000 euro.
7/2014 (221.2 KB)31 stycznia 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
8/2014 (670 KB)12 lutego 2014r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
9/2014 (212 KB)14 lutego 2014r.W sprawie likwidacji kopiarki cyfrowej.
10/2014 (328.7 KB)18 lutego 2014r.
W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
11/2014 (477 KB)18 lutego 2014r.W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.
12/2014 (542.2 KB)18 lutego 2014r.W sprawie zmian stosowanych zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
13/2014 (330.9 KB)25 lutego 2014r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
14/2014 (4.4 MB)28 lutego 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
15/2014 (317.3 KB)28 lutego 2014r.w sprawie stosowania instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy
16/2014 (690.5 KB)04 marca 2014r.W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
17/2014 (351.6 KB)10 marca 2014r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
18/2014 (267.3 KB)14 marca 2014r.W sprawie ustalenia cen na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
19/2014 (236.5 KB)18 marca 2014r.W sprawie wskazania za dzień 3 maja 2014r. dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Stężyca w innym terminie.
20/2014 (525.6 KB)19 marzec 2014r.W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego z zakresu wykonywania zadań obronnych.
21/2014 (848.7 KB)20 marca 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok.
22/2014 (462.8 KB)20 marca 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok.
23/2014 (221.6 KB)25 marca 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
24/2014 (16.4 MB)28 marca 2014r.W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia.
25/2014 (17.3 MB)31 marca 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
26/2014 (285.5 KB)01 kwietnia 2014r.W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
27/2014 (346.7 KB)04 kwietnia 2014r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
28/2014 (654.1 KB)09 kwietnia 2014r.W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych z mieszkań położonych w budynkach w miejscowości Łączyno 4 i 4A.
29/2014 (890.5 KB)15 kwietnia 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok.
30/2014 (804.5 KB)15 kwietnia 2014r.W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
31/2014 (2 MB)16 kwietnia 2014r.W sprawie:Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stężyca o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30.000 euro.
32/2014 (298.5 KB)23 kwietnia 2014r.W sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs na wyłonienie nazwy dla Przedszkola w Stężycy wchodzącego w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy oraz Przedszkola w Klukowej Hucie wchodzącego w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
33/2014 (3.3 MB)25 kwietnia 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
34/2014 (343.4 KB)29 kwietnia 2014r.W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
35/2014 (779 KB)30 kwietnia 2014r.W sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stężyca w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
36/2014 (1.4 MB)05 maja 2014r.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

37/2014 (252.1 KB)05 maja 2014r.W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
38/2014 (459.3 KB)05 maja 2014r.W sprawie mian w planie wydatków na 2014rok
39/2014 (289.7 KB)12 maja 2014r.W sprawie ustanowienia służebności drogowej.
40/2014 (2.3 MB)

16 maja 2014r.

W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
41/2014 (225 KB)16 maja 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
42/2014 (226.9 KB)

20 maja 2014r.

W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
43/2014 (1.6 MB)22 maja 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r.
44/2014 (4.3 MB)22 maja 2014r.W sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stężyca.
45/2014 (292 KB)26 maja 2014r.W sprawie:powołania Komisji do spraw szacowania szkód w zakresie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stężyca,które powstały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
46/2014 (222.5 KB)26 maja 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
47/2014 (218.7 KB)29 maja 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
48/2014 (1015.6 KB)30 maja 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok.
49/2014 (1.1 MB)30 maja 2014r.W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
50/2014 (1.6 MB)30 maja 2014r.W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowych Gminy Stężyca.
51/2014 (278.9 KB)04 czerwca 2014r.W sprawie nabycia działek na cele związane z tworzeniem infrastruktury drogowej.
52/2014 (1.5 MB)04 czerwca 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
53/2014 (943.5 KB)04 czerwca 2014r.W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
54/2014 (2.1 MB)04 czerwca 2014r.W sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stężyca.
55/2014 (257.5 KB)13 czerwca 2014r.W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy Kierownika USC.
56/2014 (268.7 KB)13 czerwca 2014r.W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zarządzania publicznymi obiektami,kultury,sportu i rekreacji.
57/2014 (271.2 KB)16 czerwca 2014r.W sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Stężyca Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.
58/2014 (479.6 KB)16 czerwca 2014r.W sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Stężyca pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.
59/2014 (340 KB)16 czerwca 2014r.W sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stężyca o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30.000euro.
60/2014 (785.1 KB)24 marca 2014r.W sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu
61/2014 (3.4 MB)27 czerwca 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
62/2014 (230.5 KB)30 września 2014r.W sprawie przekazania mienia do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
63/2014 (207.9 KB)09 lipca 2014r.W sprawie likwidacji szopogarażu – 3 segmentowego.
64/2014 (245.4 KB)11 lipca 2014r.W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
65/2014 (247.9 KB)11 lipca 2014r.W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
66/2014 (245.6 KB)11 lipca 2014r.W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
67/2014 (245.4 KB)11 lipca 2014r.W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
68/2014 (342.3 KB)15 lipca 2014r.W sprawie regulaminu uczestnictwa w wakacyjnej nauce żeglowania w Stężyckiej Akademii Żeglarskiej.
69/2014 (3.9 MB)24 lipca 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
70/2014 (278.3 KB)24 lipca 2014r.Inwentaryzacja kwitariuszy.
71/2014 (331.1 KB)30 lipiec 2014r.W sprawie nałożenia obowiązku realizacji zadań obronnych na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
72/2014 (780.9 KB)30 lipca 2014r.Zmieniające w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca.
73/2014 (213.7 KB)01 sierpnia 2014r.W sprawie likwidacji kopiarki kolorowej.
74/2014 (6.3 MB)05 sierpnia 2014r.W sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
75/2014 (1.3 MB)08 sierpnia 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
76/2014 (296.2 KB)11 sierpnia 2014r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
77/2014 (653.9 KB)11 sierpnia 2014r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
78/2014 (671.6 KB)20 sierpnia 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok
79/2014 (307.2 KB)28 sierpnia 2014r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
80/2014 (16.3 MB)28 sierpnia 2014r.W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku
81/2014 (297.2 KB)28 sierpnia 2014r.W sprawie zmian stosowanych zasad (polityki)rachunkowości w Urzędzie Gminy.
82/2014 (2.6 MB)29 sierpnia 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
83/2014 (240.7 KB)29 sierpnia 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
84/2014 (378.4 KB)03 września 2014r.W sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.
85/2014 (372.3 KB)03 września 2014r.W sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
86/2014 (1.8 MB)04 września 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014rok.
87/2014 (9.2 MB)12 września 2014r.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2 wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 10 lipca 2014 r. do 7 sierpnia 2014 r.
88/2014 (286.8 KB)16 września 2014r.Zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
89/2014 (1.9 MB)17 września 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
90/2014 (225.1 KB)24 września 2014r.W sprawie likwidacji kotła c.o. i motopompy NIAGARA
91/2014 (374.2 KB)29 września 2014r.W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
92/2014 (1.9 MB)30 września 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok.
93/2014 (7.1 MB)03 października 2014r.W sprawie: utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Stężyca.
94/2014 (301.5 KB)03 października 2014r.W sprawie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
95/2014 (2 MB)07 października 2014r.W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – w rejonie ulicy porucznika Dambka wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 31 lipca 2014 r. do 02 września 2014r.
96/2014 (3.1 MB)09 października 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
97/2014 (367.3 KB)10 października 2014r.W sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych dla Łączyno 4 i 4a.
98/2014 (273.9 KB)14 października 2014r.W sprawie przekazania dokumentacji projektowej do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Stężycy.
99/2014 (234.3 KB)16 października 2014r.W sprawie wskazania za dzień 1 listopada 2014r. dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Stężyca w innym terminie.
100/2014 (310 KB)16 października 2014r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i ustalenia wysokości czynszu.
101/2014 (248.1 KB)17 października 2014r.W sprawie przekazania mienia z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy do Urzędu Gminy w Stężycy.
102/2014 (2 MB)17 października 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok.
103/2014 (1.2 MB)20 października 2014r.W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
104/2014 (948.8 KB)20 października 2014r.W sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stężyca.
105/2014 (292.4 KB)23 października 2014r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
106/2014 (3.1 MB)28 października 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
107/2014 (530.8 KB)29 października 2014r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
108/2014 (329.6 KB)31 października 2014r.W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek na cele związane z tworzeniem infrastruktury technicznej i drogowej.
109/2014 (40.9 MB)31 października 2014r.W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
110/2014 (8.4 MB)31 października 2014r.W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020.
111/2014 (3.5 MB)05 listopada 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
112/2014 (281.8 KB)14 listopada 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
113/2014 (1021.8 KB)14 listopada 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
114/2014 (1.2 MB)17 listopada 2014r.W sprawie: udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 27.11.2014r.
115/2014 (252.7 KB)17 listopada 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
116/2014 (264.2 KB)19 listopada 2014r.W sprawie ustalenia wartości gruntów nabytych z mocy prawa przez Gminę Stężyca dla celów ewidencji księgowej.
117/2014 (239.7 KB)19 listopada 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
118/2014 (6.5 MB)27 listopada 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
119/2014 (485.5 KB)01 grudnia 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok.
120/2014 (355.1 KB)05 grudnia 2014r.W sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC.
121/2014 (287.2 KB)10 grudnia 2014r.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
122/2014 (3.6 MB)10 grudnia 2014r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok.
123/2014 (238 KB)10 grudnia 2014r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
124/2014 (575.7 KB)12 grudnia 2014r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
125/2014 (2.9 MB)12 grudnia 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r.
126/2014 (559.2 KB)16 grudnia 2014r.W sprawie zwołania terminu wyborów na sołtysa i rad sołeckich w Gminie Stężyca.
127/2014 (296.9 KB)16 grudnia 2014r.Inwentaryzacja gruntów
128/2014 (307.8 KB)16 grudnia 2014r.Inwentaryzacja składników majątkowych
129/2014 (337.6 KB)16 grudnia 2014r.Inwentaryzacja dróg, parkingów, chodników, oświetlenia,
130/2014 (818.2 KB)16 grudnia 2014r.Inwentaryzacja
131/2014 (291.2 KB)16 grudnia 2014r.Inwentaryzacja kasy Urzędu Gminy
132/2014 (324.5 KB)16 grudnia 2014r.Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania
133/2014 (304.8 KB)16 grudnia 2014r.Inwentaryzacja wartości niematerialnych
134/2014 (1.2 MB)22 grudnia 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
135/2014 (246.3 KB)29 grudnia 2014r.W sprawie likwidacji zestawów komputerowych
136/2014 (10.2 MB)29 grudnia 2014r.W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
137/2014 (1.4 MB)29 grudnia 2015r.W sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Stężycy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
138/2014 (3.8 MB)29 grudnia 2014r.W sprawie zmian w planie wydatków na 2014r.
139/2014 (1.6 MB)29 grudnia 2014r.W sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
140/2014 (373.6 KB)31 grudnia 2014r.W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stężyca.
141/2014 (3.7 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie procedur kontroli finansowej
142/2014 (1.9 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok
143/2014 (4.9 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie stosowania  instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy.
144/2014 (2.7 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds. współpracy z GIIF”
145/2014 (5.6 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie instrukcji regulującej ewidencję i windykację podatków i opłat lokalnych.
146/2014 (3.8 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Stężycy.
147/2014 (21 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
148/2014 (21.4 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Stężyca.
149/2014 (1.1 MB)31 grudnia 2014r.W sprawie ustalenia zasad kierowania pracownika Urzędu Gminy Stężyca w podróż służbową zagraniczną oraz rozliczania kosztów z tego tytułu.
150/2014 (852.7 KB)31 grudnia 2014r.W sprawie informacji  podawanych  do publicznej wiadomości.
151/2014 (569.8 KB)31 grudnia 2014r.Zmieniające w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stężyca.
 


Liczba odwiedzin : 989
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska
Czas wytworzenia: 2014-05-14 14:37:07
Czas publikacji: 2014-05-14 14:37:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak