Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca na 2004 rok 

 

  

1. 1/2004
09 stycznia 2004 roku - W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok;
2.
2/2004
13 stycznia 2004r - W sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do oddania w dzierżawę;
3.
3/2004
30 stycznia 2004r. - W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
4.
4/2004
05 lutego 2004r. - W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
5.
5/2004
13 luty 2004r. - W sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO na wycenę nieruchomości na lata 2004-2006;
6.
6/2004
13 luty 2004r. - W sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 3 0.000 EURO na obsługę bankowa budżetu Gminy Stężyca na lata 2004-2006;
7.
7/2004
13 luty 2004r. - W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2003 Wójta Gminy Stężyca z dnia 05 listopada 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na bankową obsługę budżetu Gminy Stężyca na lata 2004-2006;
8.
8/2004
13 luty 2004r. - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży;
9.
9/2004
17 luty 2004r. - W sprawie likwidacji maszyn rolniczych;
10.
10/2004
23 luty 2004r. - W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
11.
11/2004
25 luty 2004r. - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży;
12.
12/2004
27 luty 2004r. - W sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej samochodem, motocyklem niebędącym własnością Urzędu Gminy Stężyca;
13.
13/2004
1 marca 2004r. - W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w miej sco wości Gołubie do 30.000 EURO;
14.
14/2004
1 marca 2004r. - W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezJjną dla potrzeb Gminy Stężyca do 30.000 EURO;
15.
15/2004
1 marca 2004r. - W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na dostawę prefabrykatów elementów betonowych do budowy chodników i dróg;
16.
16/2204
1 marca 2004r. - W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych i druków dla potrzeb samorządu na lata 2004-2005;
17.
17/2004
1 marca 2004r - W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na zakup mieszanki żwirowej dla modernizacji i remontów dróg gminnych;
18.
18/2004
1 marca 2004r. - W sprawie głoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na zakup kruszywa dla remontów i modernizacji dróg gminnych;
19.
19/2004
1 marca 2004r. - W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na wycenę nieruchomości dla potrzeb Gminy Stężyca na lata 2003-2005;
20. 20/2004
21.
21/2004
08 marca 2004r. - W sprawie likwidacji wartości niematerialnej;
22.
22/2004
09 marca 2004r. - W sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 25.03.2004r.;
23.
23/2004
12 marca 2004r. - W sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP Stężyca;
24.
24/2004
12 marca 2004r. - W sprawie przetargu na zbycie siewnika będącego na wyposażeniu soł. Kamienica Szl.;
25.
25/2004
16 marca 2004r - W sprawie wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym a podlegającym uwłaszczeniu;
26.
26/2004
23 marca 2004r. - W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok.;
27.
27/2004
30 marca 2004r. - W sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.;
28.
28/2004
31 marca 2004r. - W sprawie powołania Rady Programowej do spraw zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca;
29.
29/2004
9 kwietnia 2004r. - W sprawie powołania pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds.Rozwoju lokalnego;
30.
30/2004
9 kwietnia 2004r. - W sprawie wyceny i przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowamem;
31.
31/2004
20 kwietnia 2004r. - W sprawie wyznaczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy do ogłoszenia,zorganizowania, rozstrzygnięcia i podpisania umowy jako na "Rozbudowę sali gimnastycznej dla Gimnazjum w Stężycy" - do 60 tyś.EURO;
32.
32/2004
20 kwietnia 2004r. - W sprawie likwidacji siewnika zbożowego;
33.
33/2004
26 kwietnia 2004r. - W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004r.;
34.
34/2004
14 maja 2004r. - W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok.;
35.
35/2004
17 maja 2004r. - W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stężyca,dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
36.
36/2004
26 maja 2004 r - W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na dostawę prefabrykatów elementów betonowych do budowy chodników i dróg;
37.
37/2004
27 maja 2004 r - W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
38.
38/2004
03 czerwca 2004r. - W sprawie uchylenia Zarządzenia nr 31/2004 z dnia 0.IV.2004r.w spr.wyznaczenia Zespołu Kształcenia. Wychowania w Stężycy do głoszenia,zorganizownia,rozstrzygnięcia i odpisania umowy jako zamawiajacy na "rozbudowę ali gimnastycznej dla Gimnazjum w Stężycy" o artości do 60 tyś.EURO;
39.
39/2004
03 czerwca 2004r. - W sprawie norm przydziału środków higieny sobistej pracownikom Urzędu Gminy w Stężycy;
40.
40/2004
04 czerwca 2004r. - W sprawie wyznaczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w imieniu którego działa dyrektor Zesp.Kształcenia i Wych.w Stężycy do głoszenia,zorganizowania,rozstrzygnięcia i odpisania umowy jako zamawiający na "Rozbudowę sali gimnastycznej dla Gimnazjum w Stężycy" o wartości do 60 tyś EURU;
41.
41/2004
09 czerwca 2004r - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla auczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-szkoła w Gołubiu;
42.
42/2004
09 czerwca 2004r - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegąjących się o awans nauczyciela mianowanego-szkoła w Klukowej Hucie;
43.
43/2004
09 czerwca 2004r - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla auczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego-szkoła w Szymbarku;
44.
44/2004
09 czerwca 2004r. - W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok;
45.
45/2004
09 czerwca 2004r - W sprawie wskazania za dzień I.V.2004 dnia olnego w innym terminie;
46.
46/2004
21 czerwca 2004r W sprawie ogłoszenia wykazu nie zabudowanej ieruchomości,stanowiącej własność Gminy Stężyca rzeznaczonej do sprzedaży;
47.
47/2004
21 czerwca 2004r. sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
48.
48/2004
24 czerwca 2004r W sprawie powołania Kierowpika Domu Pomocy Społecznej w Stężycy;
49.
49/2004
24 czerwca 2004r W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej;
50.
50/2004
25 czerwca 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
51.
51/2004
30 czerwca 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydaków budżetu Gminy na 2004 rok;
52.
52/2004
01 lipca 2004 r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stężyca;
53.
53/2004
O l lipca 2004 r W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO na "Budowę Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem w miejscowości Gołubie";
54.
54/2004
12 lipca 2004r. W sprawie likwidacji budynku magazynowego w Klukowej Hucie;
55.
55/2004
12 lipca 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego;
56.
56/2004
12 lipca 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla i koksu;
57.
57/2004
12 lipca 2004r. W sprawie powołania komisji do spraw niszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca;
58.
58/2004
13 lipca 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO na "Budowę Zaplecza Korekcyjno-Socjalnego w Klukowej Hucie"
59.
59/2004
13 lipca 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO na "Budowę Sali Gimnastycznej w Klukowej Hucie"
60.
60/2004 16 lipca 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
61.
61/2004
19 lipca 2004r. W sprawie przekazania autoklawu i zgrzewarki
62.
62/2004
20 lipca 2004r. W sprawie likwidacji wartości niematerialnej i prawnej
63.
63/2004
27 lipca 2004r. W sprawie ustalenia opłat za usuwanie nieczystości stałych i płynnych oraz za wynajem garaży i grunty zajętej pod garaże;
64.
64/2004
27 lipca 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok.
65.
65/2004
28 lipca 2004r. W sprawie powołania Pani Hanny Stencel na Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Stężycy
66.
66/2004
30 lipca 2004r W sprawie ogłoszenia przetargu do 60 tys. EURO w trybie zapytania o cenę na dostawę ławek, stolików i krzeseł na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Szymbarku
67.
67/2004
06 sierpnia 2004r. W sprawie zmian w planie wydatków w Budżecie Gminy na 2004 rok
68.
68/2004
12 sierpnia 2004 W sprawie ogloszenie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia do 60 000 EURO na rozbudowe kotlowni olejowej w Zespole Ksztalcenia i Wychowania w Szymbarku
69.
69/2004
12 sierpnia 2004 W sprawie oddania w uzyczenie nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Gminy Stezyca
70.
70/2004
23 sierpnia 2004 W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Stezycy
71.
71/2004
23 sierpnia 2004 W sprawie uchylenia zarzadzenia Nr 58/2004 i Nr 65/2004
72.
72/2004
31 sierpnia 2004 W sprawie zmian w planie dochodow i wydatkow budrzetu Gminy na 2004 rok
73.
73/2004
31 sierpnia 2004 W sprawie przekazania mienia do Zakladu Komunalnego w Stezycy
74.
74/2004
01 wrzesnia 2004 W sprawie likwidacji wartosci niematerialnej i prawnej
75.
75/2004
10 września 2004 rok W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 rok
76.
76/2004
23 września 2004 rok W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca
77.
77/2004
23 września 2004 rok W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 EURO na budowę dróg gminnych - asfaltowych
78.
78/2004
27 września 2004 rok w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Stężycy
79.
79/2004
28 września 2004 rok w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do Sprzedaży
80.
80/2004
29 września 2004 rok w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości,stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży
81.
81/2004
29 września 2004 rok w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 77/2004 Wójta Gminy Stężyca z dnia 23 września 2004 roku w sprawie ogło szenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 EURO na budowę dróg gminnych - asfaltowych
82.
82/2004
29 września 2004 rok w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych stawiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
83.
83/2004
30 września 2004 rok w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 EURO na wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
84.
84/2004
30 września 2004r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 rok.
85.
85/2004
30 września 2004r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
86.
86/2004
30 września 2004r. W sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Stężyca.
87.
87/2004
30 września 2004r. W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
88.
88/2004
30 września 2004r. W sprawie likwidacji budynku warsztatu w Klukowej Hucie
89.
89/2004
11 października 2004r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa
90.
90/2004
12 pażdziernika 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok
91.
91/2004
12 października 2004r. W sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych;
92.
92/2004
18 października 2004r. W sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Gminnego Reagowania Kryzysowego;
93.
93/2004
29 października 2004r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
94.
94/2004
29 października 2004r. W sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2005;
95.
9 5/2004
03 listopada 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 EURO na „Budowę Szkoły Podstawowej w Gołubiu";
96.
96/2004
03 listopada 2004r. W sprawie zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku;
97.
97/2004
08 listopada 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
98.
98/2004
08 listopada 2004r. W sprawie zasad kierowania i umieszczania osób do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy oraz zasad ustalania opłat za ich pobyt;
99.
99/2004
17 listopada 2004r. W sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowanie mieniem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stężycy;
100.
100/2004
17 listopada 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
101.
101/2004
22 listopada 2004r. W sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowanie mieniem w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca;
102.
102/2004
26 listopada 2004r. W sprawie wskazania za dzień 25 grudnia 2004 roku dnia wolnego w innym terminie;
103.
103/2004
26 listopada 2004r. W sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
104.
104/2004
26 listopada 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok;
105.
105/2004
26 listopada 2004r. W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10/2001 Wójta Gminy Stężyca z dnia 16.05.2001r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy;
106.
106/2004
26 listopada 2004r. W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2001 Wójta Gminy Stężyca z dnia 02.05.2001r.w sprawie wynagradzania pracowników administarcyjno-obsługowych zatrudnionych w przedszkolach samorządowych na terenie gminy Stężyca;
107. 107/2004
30 listopada 2004r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004
rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5).
108.
108/2004
6 grudnia 2004r. W sprawie oddania w użyczenie lokalu nr 2 w budynku przy uDana III Sobieskiego 13 w Stężycy.
109.
109/2004
9 grudnia 2004r. W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych (załączniki: 1)
110.
110/2004
9 grudnia 2004r. W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
111. 111/2004
9 grudnia 2004r. Inwentaryzacja -
komisja
112. 112/2004
9 grudnia 2004r. Inwentaryzacja kasy Urzędu Gminy Stężyca
113. 113/2004
9 grudnia 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy (załączniki: 1, 2, 3, 5)
114. 114/2004
14 grudnia 2004r. Spis z natury
115. 115/2004
20 grudnia 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4, 5).
116. 116/2004
22 grudnia 2004r. w sprawie przyznania nagród za 2004 rok
117. 117/2004
28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5)
118. 118/2004
30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004
rok ( 1, 2, 3, 4, 5)
119. 119/2004
31 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej samochodem.moto-cyklem niebędącym własnością U.G.Stężyca
120. 120/2004
31 grudnia 2004r. w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekon.Admin.Szkół w Stężycy
121. 121/2004
31 grudnia 2004r. w sprawie przekazania mieniea do Zakładu Komunalnego w Stężycy
122. 122/2004
31 grudnia 2004r. w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy

123. 123/2004 (2.2 MB)
w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych


 


Liczba odwiedzin : 601
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska
Czas wytworzenia: 2005-01-20 00:00:00
Czas publikacji: 2005-01-20 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak