Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca na 2005 rok 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca na 2005 rok 

100/2005 1 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

W sprawie

1.

1/2005

4 stycznia 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu nieogran. Na "Likwidacje barier architektonicznych" Zespól Kszt.i Wych.w Klukowej Hucie"

2.

2/2005

5 stycznia 2005

w sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej Urzędu Gminy oraz jedn. organizacyjnych (załączniki: 1)

3.

3/2005

14 stycznia 2005

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

4.

4/2005

18 stycznia 2005

w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stężyca - użytkownik wieczysty osoba fizyczna, przezn. do sprzedaży

5.

5/2005

19 stycznia 2005

w sprawie wskazania za dzień 1.1.2005r. dnia wolnego w innym terminie

6.

6/2005

20 stycznia 2005

w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia przechowywanej dok. niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca

7.

7/2005

25 stycznia 2005

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

8.

8/2005

25 stycznia 2005

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie Male Roboty o Niskiej wartości(Kamienica Szl.)

9.

9/2005

25 stycznia 2005

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie Male Roboty (Stężyca).

10.

10/2005

25 stycznia 2005

w sprawie udzielenia zam.publ.Małe Roboty (Gombie ).

11.

11/2005

25 stycznia 2005

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie lVIale Roboty (Klukowa Huta)

12.

12/2005

25 stycznia 2005

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zakupy krajowe


13.

13/2005

25 stycznia 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu nieogr.o wart. Zamówienia powyżej 60.000 EURO

14.

14/2005

25 stycznia 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu nieogran. o wartości zam.powyżej 60.000 EURO.

15.

15/2005

25 stycznia 2005

w sprawie oddania lokalu mieszkalnego w budynku przy Sambora w Golubiu

16.

16/2005

16 luty 2005

w sprawie likwidacji maszyn rolniczych

17.

17/2005

24 lutego 2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sondazu

18.

18/2005

28 lutego 2005

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok (załącznik: 2, 3, 4)

19.

19/2005

28 lutego 2005

w sprawie przekazania mienia do GZEAS w Stężycy

20.

20/2005

3 marca 2005

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej dotyczacej procesów zwiazanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem srodków publicznych oraz gospodarowanie mieniem w Niepubl. Przedszk. "Bajka" w Stężycy.

21.

21/2005

3 marca 2005

w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.

22.

22/2005

7 marca

zmieniaiace zarządzenie Nr 4/2005 Wóita Gminy z dn.
2005

18.I.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy - użytkownik wieczysty osoba fizyczna, przeznaczonej do sprzedaży.

23.

23/2005

16 marca 2005

w sprawie ustalenia stawiki ogrzewania mieszkan oraz podgrzewania wody wodociagowej uzytkowej w budynku przy ulicy Abrahama 4 w Stężycy.

24.

24/2005

16 marca

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu2005

Gminy Stężyca ( załącznik: 1)

25.

25/2005

30 marca 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu nieoraniczonego o wartości do 60tys. EURO na zakup i dostawe elementów prefabrykowanych-betonowych do remontów chodników.

26.

26/2005

30 marca 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tys. EURO na sporzadzenie map do celów projektowych do planu zagosp. przestrzennego Gminy.

27.

27/2005

31 marca 2005

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

28.

28/2005

4 kwietnia 2005

zmieniające zarządzenie w spawie Gminnego Zespolu Reagowania Kryzysowego.

29.

29/2005

5 kwietnia 2005

w sprawie ustanowienia dnia wolnego.

30.

30/2005

5 kwietnia 2005

w sprawie opracowania opisu uslug swiadczonych przez Gmine Stężyca.

31.

31/2005

5 kwietnia 2005

w sprawie wypracowania i wdrozenia kodeksu etycznego pracowników Gminy Stężyca.

32.

32/2005

26 kwietnia 2005

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4)

33.

33/2005

25 kwietnia 2005

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej (załącznik: 1, 2, 3, 4)

34.

34/2005

25 kwietnia 2005

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej (załącznik: 1, 2, 3, 4)

35.

35/2005

11 maja 2005

w sprawie powołania komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Stężyca.

36.

36/2005

17 maja 2005

w sprawie likwidacji kserokopiarek.

37.

37/2005

17 maja 2005

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4)

38.

38/2005

19 maja 2005

w spawie szczególowych zasad ustalania propozycji wysokosci stypendium szkolnego.

39.

39/2005

25 maja 2005

w sprawie przekazania elektronicznej maszyny brajlowskiej.

40.

40/2005

31 maja 2005

w sprawie przekazania zwiekszenia wartości budynku szkolnego w Klukowej Hucie.

41.

41/2005

2 czerwca 2005

w sprawie szczególowych warunków jakie powinno spelniac rozliczenie zwrotu wydatków z tytulu pomocy rzeczowej.

42.

42/2005

7 czerwca 2005

w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stężyca - w uzytkowaniu wieczytym osób fizycznych, przeznaczonej do sprzedaży.

43.

43/2005

21 czerwca 2005

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4)


44.

44/2005

21 czerwca 2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.

45.

45/2005

21 czerwca 2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.

46.

46/2005

27 czerwca 2005

w sprawie likwidacji samochodu specjalnego Polonez.

47.

47/2005

11 lipca 2005

w sprawie zmian w planie wydadków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3)

48.

48/2005

12 lipca 2005

w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży

49.

49/2005

13 lipca 2005

w sprawie ustalenia oplat za usuwanie odpadów i nieczystosci cieklych oraz za wynajem garazy i grunty zajete pod garaze.

50.

50/200551.

51/2005

21 lipca 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu niograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO.

52.

52/2005

21 lipca 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu niograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO.

53.

53/2005

21 lipca 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu niograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO.

54.

54/2005

21 lipca 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu niograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO.

55.

55/2005

22 lipca

w sprawie przekazania sprzetu zakupionego z srodków finansowych Gminy oraz przyznanych przez MENIS(załącznik: 1)

56.

56/2005

5 sierpnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2)

57.

57/2005

22 sierpnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowan na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gmina Stężyca

58.

58/2005 

25 sierpnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4)

59.

59/2005

26 sierpnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2)

60.

60/2005

31 sierpnia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stężyca, dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik: 1)

61.

61/2005

31 sierpnia

zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia i organizacji opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.

62.

62/2005

31 sierpnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Bajka" w Stężycy. w sprawie likwidacji budynku gospodarczego w Kamienicy Szlacheckiej.

63.

63/2005

31 sierpnia

64.

64/2005

7 wrzesnia

w sprawie oglosznia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia ponizej 60.000 EURO na remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

65.

65/2005

7 wrzesnia

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO na sporzadzenie map do celów Droiektowvch do Dlanu zaqosDodarowania


przestrzennego Gminy Stężyca.

66.

66/2005

13 wrzesnia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stężyca, dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik: 1).

67.

67/2005

23 wrzesnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4).

68.

68/2005

30 wrzesnia

w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży.

69.

69/2005

30 wrzesnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4)

70.

70/2005

30 wrzesnia

w sprawie przekazania mienia do Zespolu Ksztalcenia i Wychowania w Stężycy

71.

71/2005

03 pazdziernika

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tys. EURO na remont swietlicy w Kamienicy Szlacheckiej "Lokalna" swietlica miejscem rozwoju intelektualnego i kulturalnego mieszkanców

 72.

72/2005

03 pazdziernika

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na dostawe samochodu 9-cio osobowego typu kombi przystosowanego do przewozu osób niepelnosprawnych.


73.

73/2005

07 pazdziernika

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok (załącznik: 1, 2, 3, 4)

74.

74/2005

12 pazdziernika

na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z pózno zm) Wójt Gminy Stężyca zarzadza, co nastepuje: (dotyczy inwentaryzacji ST itp.)

75.

75/2005

12 pazdziernika

na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z pózno zm) Wójt Gminy Stężyca zarzadza, co nastepuje: (dotyczy inwentaryzacji ST itp.) (załącznik: 1)

76.

76/2005

12 pazdziernika

na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z pÓZno zm) Wójt Gminy Stężyca zarzadza, co nastepuje: (dotyczy inwentaryzacji ST itp.)

77.

77/2005

12 pazdziernika

na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z pÓZno zm) Wójt Gminy Stężyca zarzadza, co nastepuje: (dotyczy inwentaryzacji ST itp.)

78.

78/2005

21 pazdziernika

w sprawie zmiany w skladzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr1 w Stężycy, prowolanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

79.

79/2005

19 pazdziernika

w sprawie przekazania sprzetu zakupionego w ramach programu Pomorskiego Urzędu Marszalkowskiego "Sport po 1600' (załącznik: 1)

80.

80/2005

19 pazdziernika

w sprawie zmian w panie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 rok(załącznik: 1)

81.

81/2005

20 pazdziernika

w sprawie ustalenia stawki ogrzewania mieszkan oraz podgrzewania wody wodociagowej uzytkowej w budynku przy ulicy Abrahama 4 w Stężycy

82.


Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Dawid Szulist
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-03-23 00:00:00
Czas publikacji: 2005-03-23 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry