Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca na 2007 rok 

 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca na 2007 rok 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca na 2007 rok

 

Lp.Numer zarządzenia i z dniaW sprawie
1 1/2007 (247KB) z dnia 9 stycznia 2007w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
2 2/2007 (249KB) z dnia 9 stycznia 2007w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. (Załączniki: 1 (5125KB) , 2 (15066KB) , 3 (954KB) , 4 (1190KB) )
3 3/2007 (273KB) z dnia 9 stycznia 2007dotyczące zmiany zarządzenia Nr 62/05 Wójta Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w niepublicznym przedszkolu "Bajka" w Stężycy.
4 4/2007 (209KB) z dnia 15 stycznia 2007w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Stężyca. (załączniki: 1 (520KB) )
5 5/2007 (201KB) z dnia 15 stycznia 2007w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy na 2007 rok. (załączniki: 1 (777KB) , 2 (4951KB) , 3 (2764KB) )
6 6/2007 (196KB) z dnia 18 stycznia 2007zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych zwanej "PIONEM OCHRONY"
7 7/2007 (229KB) z dnia 29 stycznia 2007w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tyś. EURO na zakup i dostawę mieszanki żwirowej - grys 0,16 przeznaczonego do remontu dróg gminnych.
8 8/2007 (246KB) z dnia 29 stycznia 2007w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tyś. EURO na zakup i dostawę elementów prefabrykowanych betonowych do remontu i modernizacji dróg i chodników na terenie gminy Stężyca.
9 9/2007 (251KB) z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tyś. EURO na wykonanie dokumentacji technicznej projektu drogi Kamienica Szlachecka - Nowa Wieś.
10
10/2007 (299KB) z dnia 29 stycznia 2007
w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym podatnika w przypadku udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych. (załączniki: 1 (682KB) )
11 11/2007 (127KB) z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2007. (załączniki: 1 (314KB) )
12 12/2007 (445KB) z dnia 05 lutego 2007w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
13 13/2007 (304KB) z dnia 9 lutego 2007w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Czaplach poprzez sporządzenie spisu z natury.
14 14/2007 (353KB) z dnia 9 lutego 2007dotyczące zmiany zarządzenia Nr 56/2006 Wójta Gminy Stężyca z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.
15 15/2007 (255KB) z dnia 13 lutego 2007w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz map do celów projektowych wybranych obrębów gminy Stężyca.
16 16/2007 (187KB) z dnia 20 lutego 2007w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Potułach, przeznaczonych do sprzedaży.
17 17/2007 (136KB) z dnia 20 lutego 2007w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. ( załącznik (326KB) )
18 18/2007 (260KB) z dnia 27 lutego 2007w sprawie likwidacji sprzętu komputerowego.
19 19/2007 (194KB) z dnia 27 lutego 2007w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
20 20/2007 (229KB) z dnia 27 lutego 2007 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości do 600 tys. EURO na obsługę geodezyjną 2007-2009 dla Gminy Stężyca.
21 21/2007 (180KB) z dnia 28 lutego 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
22 22/2007 (198KB) z dnia 2 marca 2007w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok. ( załącznik (498KB) )
23 23/2007 z dnia 5 marca 2007w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO na budowę kanalizacji sanitarnej III etap Żuromino - Stężyca ulica Polna.
24 24/2007 (588KB) z dnia 9 marca 2007w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Łosienicach przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
25 25/2007 (162KB) z dnia 21 marca 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok. (załączniki: 1 (4527KB) , 2 (4951KB) )
26 26/2007 (151KB) z dnia 30 marca 2007w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. ( załącznik (1259KB) )
27 27/2007 (462KB) z dnia 4 kwietnia 2007w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Stężyca, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
28 28/2007 (389KB) z dnia 19 kwietnia 2007 w sprawie wyposażenia pracowników Urzedu Gminy zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w okulary korygujące wzrok.
29 29/2007 (380KB) z dnia 19 kwietnia 2007w sprawie ustaleniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
30
 30/2007 (1275KB) z dnia 19 kwietnia 2007 w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Stężyca. ( załącznik (925KB) )
31 31/2007 (692KB) z dnia 19 kwietnia 2007w sprawie przekazania mienia dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie. ( załącznik (667KB) )
32 32/2007 (812KB) z dnia 20 kwietnia 2007w sprawie powołania komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast przeprowadzonych w 2006r.
33 33/2007 (279.6 KB) z dnia 30 kwietnia 2007w sprawie ogłoszenia wykazu nirruchomości gruntowych, stanowiąych własność Gminy Stężyca przeznaczonych do oddania w dzierżawę
34 34/2007 (2.8 MB) z dnia 30 kwietnia 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007rok
35 35/2007 (138.2 KB) z dnia 30 kwietnia 2007
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
36 36/2007 (137 KB) z dnia 30 kwietnia 2007w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku
37 37/2007 (146.3 KB) z dnia 30 kwietnia 2007w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
38 38/2007 (139.1 KB) z dnia 30 kwietnia 2007w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
39 39/2007 (81.3 KB) z dnia 30 kwietnia 2007w sparwie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy
40 40/2007 (130.3 KB) z dnia 02 maja 2007w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodów pożarniczych
41 41/2007 (153.5 KB) z dnia 10 maja 2007w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
42 42/2007 (2.5 MB) z dnia 23 maja 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
43 43/2007 (335.3 KB) z dnia 29 maja 2007w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
45 45/2007 (2.6 MB) z dnia 31 maja 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
46 46/2007 (234.2 KB) z dnia 04 czerwca 2007w sprawie opracowania Planu Ochrony Zabytków Na wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych dla gminy Stężyca (Dz. U. z dnia 29 września 2004r.)
47 47/2007 (2.2 MB) z dnia 05 czerwca 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
48 48/2007 (2.2 MB) z dnia 12 czerwca 2007w sprawie rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Abrahama 4 w Stężycy w sezonie grzewczym 2006/2007
49 49/2007 (76.2 KB) z dnia 13 czerwca 2007w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Stężycy
50 50/2007 (226.8 KB) z dnia 15 czerwca 2007w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży
51 51/2007 (185.9 KB) z dnia 19 czerwca 2007w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego w Urzedzie Gminy Stężyca
52 52/2007 (148.1 KB) z dnia 21 czerwca 2007w sprawie przeprowadzenia terningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 28.06.2007r.
53 53/2007 (183.8 KB) z dnia 25 czerwca 2007w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
54 54/2007 (92.3 KB) z dnia 25 czerwca 2007w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
55 55/2007 (433.5 KB) z dnia 26 czerwca 2007
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gryntowych, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży
56 56/2007 (2.7 MB) z dnia 28 czerwca 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
57 57/2007 (132.7 KB) z dnia 29 czerwca 2007w sprawie przekazania mienia dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
58 58/2007 (1.6 MB) z dnia 29 czerwca 2007w sprawie procedur kontroli finansowej
59 59/2007 (77.2 KB) z dnia 09 lipca 2007w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej
60 60/2007 (156KB) z dnia 09 lipca 2007w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
61 61/2007 (61.4 KB) z dnia 20 lipca 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
62 62/2007 (68.4 KB) z dnia 23 lipca 2007w sprawie przeakazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy
63 63/2007 (423.5 KB) z dnia 23 lipca 2007w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże
64 64/2007 (2.7 MB) z dnia 24 lipca 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
65 65/2007 (111.2 KB) z dnia 25 lipca 2007w sprawie likwidacji maszyny rolniczej
66 66/2007 (77.4 KB) z dnia 26 lipca 2007w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
67 67/2007 (138.4 KB) z dnia 21 sierpnia 2007w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
68 68/2007 (144.8 KB) z dnia 21 sierpnia 2007w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymabrku
69 69/2007 (2.9 MB) z dnia 24 sierpnia 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
70 70/2007 (2.9 MB) z dnia 28 sierpnia 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
71 71/2007  (81.7 KB) z dnia 31 sierpnia 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
72 72/2007 (111.6 KB) z dnia 03 września 2007w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Stężyca
73 73/2007 (2.7 MB) z dnia 04 września 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
74 74/2007 (487.6 KB) z dnia 25 września 2007w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stężyca, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 21 października 2007r.
75 75/2007 (3 MB) z dnia 26 września 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
76 76/2007 (91.6 KB) z dnia 28 października 2007w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczmo- Administracyjnego Szkół w Stężycy
77 77/2007 (3.1 MB) z dnia 03 października 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
78 78/2007 (3.5 MB) z dnia 05 października 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
79 79/2007  (97.3 KB)z dnia 11 października 2007w sprawie sprzedaży samochodu osobowego
80 80/2007 (3.7 MB) z dnia 18 października 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
81 81/2007 (96.3 KB) z dnia 18 października 2007w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
82 82/2007 (84.9 KB) z dnia 22 październikaw sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
83 83/2007 (13.1 MB) z dnia 31 października 2007w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2008
84 84/2007 (92.4 KB) z dnia 31 października 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
85 85/2007  (64.6 KB)z dnia 31 października 2007w sprawie odwołania pełnomocnictwa
86 86/2007 (98.2 KB) z dnia 31 października2007w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
87 87/2007 (74.9 KB) z dnia 14 listopada 2007w sprawie kontroli gosodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca
88 88/2007 (3.3 MB) z dniaw sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
89 89/2007 (159.7 KB) z dnia 14 listopada 2007w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podrózy służbowej samochodem, motocyklem niebędącym własnością Urzedu Gminy Stężyca
90 90/2007 (4.1 MB) z dnia 15 listopada 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
91 91/2007 (100.2 KB) z dnia 19 listopada 2007w sprawie powołania komisji do zniszczenia wniosków dotyczących nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych
92 92/2007 (103.2 KB) z dnia 21 listopada 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
93 93/2007 (113.8 KB) z dnia 22 listopada 2007w sprawie stosowania instrukcji dotyczacej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzedzie Gminy Stężyca
94 94/2007 (3.5 MB) z dnia 27 listopada 200w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
95 95/2007 (69.1 KB) z dnia 27 listopada 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
96 96/2007 (127.2 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy w Stężycy
97 97/2007 (111.1 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów w drodze weryfikacji
98 98/2007 (111.7 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Stężycy
99 99/2007 (291.1 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów poprzez sporządzenie spisów
100 100/2007 (121.5 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji
101 101/2007 (81 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
102 102/2007 (72.5 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
103 103/2007 (144 KB) z dnia 10 grudnia 2007w sprawie sporządzenia spisu z natury
104 104/2007 (129.9 KB) z dnia 12 grudnia 2007w sprawie powołania systemu teleinformatycznego
105 105/2007 (3.1 MB) z dnia 12 grudnia 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
106 106/2007 (155.2 KB) z dnia 12 grudnia 2007w sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
107 107/2007 (68.7 KB) z dnia 17 grudnia 2007w sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
108 108/2007 (5 MB) z dnia 21 grudnia 2007w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na  2007 rok
109 109/2007 (3.6 MB) z dnia 24 grudnia 2007w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na  2007 rok

 

 


Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Chmurzyński
Czas wytworzenia: 2007-02-23 14:20:00
Czas publikacji: 2007-02-23 14:20:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak