Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca na 2008 rok 

 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca na 2008 rok

  

 

LpNumer zarządzenia i z dniaW sprawie
1 1/2008 (124.7 KB) z dnia 02 stycznia 2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i środków trwałych stanowiących wysposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Czaplach
2 2/2008 (221.1 KB) z dnia 07 stycznia 2008w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie gminy Stężyca
3 3/2008 (6.2 MB) z dnia 09 stycznia 2008w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok
4 4/2008 (2.5 MB) z dnia 10 stycznia 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
5 5/2008 (142.3 KB) z dnia 22 stycznia 2008dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 63/2007 Wójta Gminy Stężyca z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże
6 6/2008 (201KB) z dnia 22 stycznia 2008w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
7 7/2008 (51KB) z dnia 30 stycznia 2008w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 14.000 EURO
8 7/2008 (269KB) z dnia 29 stycznia 2008w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
9 9/2008 (88.3 KB) z dnia 04 lutego 2008w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stężycy
10 10/2008 (333.5 KB) z dnia 25 lutego 2008w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieruchomości stanowiących własność Gminy
11 11/2008  (121.5 KB) z dnia 25 lutego 2008w sprawie likwidacji maszyn rolniczych
12 12/2008 (188KB) z dnia 27 lutego 2008w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
13 13/2008 (2.3 MB) z dnia 27 lutego 2008w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
14 14/2008 (2.7 MB) z dnia 29 lutego 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
15 15/2008 (81.4 KB) z dnia 12 marca 2009zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania wyspecjalizowanej kmórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych zwanej "PIONEM OCHRONY"
17 17/2008 (156.8 KB) z dnia 21 marca 2008w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 27.03.2008r.
18 18/2008 (3.3 MB) z dnia 28 marca 2008w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
19 19/2008 (169.7 KB) z dnia 28 marca 2008w sprawie Zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Stężycy
20 20/2008 (2.4 MB) z dnia 31 marca 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
21 21/2008 (315.8 KB) z dnia 03 kwietnia 2008w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do oddania w dzierżawę
22 22/2008 (172 KB) z dnia 03 kwietnia 2008w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.
23 23/2008 (256.5 KB) z dnia 04 kwietnia 2008w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
24 24/2008 (208.9 KB) z dnia 07 kwietnia 2008w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
25 25/2008 (250.4 KB) z dnia 07 kwietnia 2008w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży
26 26/2008 (21KB) z dnia 11 kwietnia 2008w sprawie wskazania za dzień 3 maja 2008 roku dnia wolnego w innym terminie.
27 27/2008 (70 KB) z dnia 11 kwietnia 2008w sprawie przekazania mienia z Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół do Urzędu Gminy w Stężycy
28 28/2008 (159.2 KB) z dnia 11 kwietnia 2008w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca
29 29/2008 (78.8 KB) z dnia 14 kwietnia 2008w sprawie przekazania mienia do Ochotniczej Staży Pożarnej w Stężycy
30 30/2008 (111 KB) z dnia 16 kwietnia 2008w sprawie przekazania mienia miedzy jednostkami gminy
31 31/2008 (489.2 KB) z dnia 18 kwietnia 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
32 32/2008 (81.4 KB) z dnia 23 kwietnia 2008w sprawie przekazania mienia miedzy jednostkami gminy
33 33/2008 (186.6 KB) z dnia 05 maja 2008w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego w Urzedzie Gminy Stężyca
34 34/2008 (1.1 MB) z dnia 15 maja 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
35 35/2008 (272.8 KB) z dnia 23 maja 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
36 36/2008 (196.4 KB) z dnia 30 maja 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
37 37/2008 (100.4 KB) z dnia 30 maja 2008w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na budowę sali widowiskowo sportowej w Stężycy
38 38/2008 (118.4 KB) z dnia 30 maja 2008w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wymianę tablic informacyjnych na terenie Gminy Stężyca na tablice zmieniające dodatkowe nazwy miejscowości w języku regionalnym - języku kaszubskim
39 39/2008 (133.9 KB) z dnia 05 czerwca 2008w sprawie ustalenia stawki podgrzewania wody wodociągowej użytkowej w budynku przy ulicy Abrahama 4 w Stężycy
40 40/2008 (98.3 KB) z dnia 11 czerwca 2008w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
41 41/2008 (826.6 KB) z dnia 11 czerwca 2008w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
42 42/2008 (937.3 KB) z dnia 12 czerwca 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
43 43/2008 (219.7 KB) z dnia 16 czerwca 2008w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
44 44/2008 (1.7 MB) z dnia 24 czerwca 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
45 45/2008 (4.6 MB) z dnia 24 czerwca 2008w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca
46 46/2008 (146.9 KB) z dnia 03 lipca 2008w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu
47 47/2008 (2 MB) z dnia 08 lipca 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
48 48/2008 (285.4 KB) z dnia 08 lipca 2008w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży
49 49/2008 (42KB)z dnia 15 lipca 2008w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Stężyca. (załączniki: 1 (92KB) , 2 (86KB) , 3 (73KB) )
50 50/2008 (76.9 KB) z dnia 16 lipca 2008w sprawie przekazania mienia do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
51 51/2008 (110.8 KB) z dnia 21 lipca 2008w sprawie pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy
52 52/2008 (430.4 KB) z dnia 21 lipca 2008w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże
53 53/2008 (906.5 KB) z dnia 23 lipca 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
54 54/2008 (343.8 KB) z dnia 31 lipca 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
55 55/2008 (244.7 KB) z dnia 31 lipca 2008w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
5656/2008 z dnia 04 sierpnia 2008w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
57 57/2008 (532.1 KB) z dnia 06 sierpnia 2008w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Stężyca i ustaleniu regulaminu jej działania
58 58/2008 (114.9 KB) z dnia 11 sierpnia 2008w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
59 59/2008 (189 KB) z dnia 13 sierpnia 2008w sparwie powolania stałych komisji do spraw przyjęcia oraz spisu druków ścisłego zarachowania
60 60/2008 (158KB) z dnia 21 sierpnia 2008w sprawie wyniku konkursu projektów na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowalnego na terenie gminy Stężyca
61 61/2008 (72.1 KB) z dnia 26 sierpnia 2008zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia i organizacji opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi
62 62/2008 (2 MB) z dnia 26 sierpnia 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
63 63/2008 (88.3 KB) z dnia 01 września 2008zmieniające zarzadzenie w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
64 64/2008 (216.7 KB) z dnia 03 wrześniaw sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 14.000 EURO
65 65/2008 (665.7 KB) z dnia 15 września 2008zmieniające w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca
66 66/2008 (117.7 KB) z dnia 15 wrzesnia 2008w sprawie likwidacji maszyn rolniczych
67 67/2008 (97.4 KB) z dnia 16 września 2008w sprawie likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Stężyca
68 68/2008 (1.3 MB) z dnia 17 wrzesnia 2008w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
69 69/2008 (2.3 MB) z dnia 19 września 2008w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
70 70/2008 (22KB) z dnia 29 września 2008w sprawie wskazania za dzień 1 listopada 2008 roku dnia wolnego w innym terminie

 

 


Liczba odwiedzin : 743
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Wolny
Czas wytworzenia: 2008-01-30 15:35:00
Czas publikacji: 2008-01-30 15:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak