PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH 

 

  

Zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Powtórnemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca http://bip.gminastezyca.pl/,
2. udostępniona w serwisie internetowym Gminy Stężyca pod adresem http://www.gminastezyca.pl/,
3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji.

Powtórne wykorzystywanie informacji, o której mowa w punkcie 1 i 2 jest bezpłatne.

Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystać).

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej na stronie http://bip.gminastezyca.pl/ i http://www.gminastezyca.pl/ nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1. poinformowania o źródle (wskazanie strony, z której informacje zostały pozyskane), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznej udostępnianej na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca,
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek składa się na formularzu określonym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ( Dz.U. poz. 94) – (WNIOSEK (236.7 KB)).

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wójt Gminy Stężyca, rozpatrując wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (koszty: materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych, koszty dodatkowej pracy dodatkowej, koszty przekazania informacji publicznej np. koszty przesyłki).

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Stężyca, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:
- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy Stężyca uzyskał dany utwór.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Urząd Gminy Stężyca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnicy ustawowo chronionej, ochrony prawa do prywatności) a także za informacje pozyskane w inny sposób niż ze strony BIP Urzędu Gminy Stężyca lub serwisu internetowego Gminy Stężyca lub z pominięciem procedury wnioskowej.

 


Liczba odwiedzin : 1583
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska - p.o. Kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego
Czas wytworzenia: 2012-04-13 09:04:11
Czas publikacji: 2012-04-13 09:04:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak