Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca 2009 rok 

 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stężyca 2009 rok 

Lp.Numer i z dniaTreść
1 1/2009 (4 MB) z dnia 5 stycznia 2009r.W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
2 2/2009 (126.4 KB) z dnia 7 stycznia 2009r.W sprawie wyznaczenia osoby w gminie , która będzie pełnić rolę koordynatora przesyłania zbiorów danych z gminnych zbiorów meldunkowych, ewidencji podatkowej nieruchomości według stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku
3 3/2009 (845.2 KB) z dnia 14 stycznia 2009r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
4 4/2009 (220.8 KB) z dnia 15 stycznia 2009r.W sprawie ustalenia stwaki czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie gminy Stężyca
5 5/2009 (435 KB) z dnia 15 stycznia 2009r.

W sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże

6 6/2009 (94.5 KB) z dnia 16 stycznia 2009r.W sprawie likwidacji sprzętu komputerowego
7 7/2009 (193.6 KB) z dnia 28 stycznia 2009r.W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Stężycy przeznaczonych do oddania w dzierżawę
8 8/2009 (167 KB) z dnia 28 stycznia 2009r.W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Łosienicach przeznaczonych do oddania w dzierżawę
9 9/2009 (370.4 KB) z dnia 04 lutego 2009r.W sprawie wykazania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
10 10/2009 (562.4 KB) z dnia 04 lutego 2009r.W sprawie ogłoszenia konkursu projektów na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Stężyca
11 11/2009 (107.4 KB) z dnia 06 lutego 2009r.W sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej
12 12/2009 (287.6 KB) z dnia 16 lutego 2009r.W sprawie zapoznania pracowników Urzędu Gminy Stężyca z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
13 13/2009 (1.8 MB) z dnia 16 lutego 2009r.W sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzednicze w Urzędzie Gminy Stężyca
14 14/2009 (237.4 KB)  z dnia 19 lutego 2009r.W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz uzytkowników wieczystych
15 15/2009  (834.6 KB)z dnia 19 lutego 2009r.W sprawie okręslenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Urzędzie Gminy Stężyca
16 16/2009 (3.2 MB) z dnia 19 lutego 2009r.W sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych
17 17/2009 (67 KB) z dnia 27 lutego 2009r.Zmieniająca zarządzenie nr 104/2007
18 18/2009 (113.7 KB) z dnia 27 lutego 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Praco Zamówień Publicznych na dostawę mieszanki kruszywa mineralnego z dodatkiem cementu w ilości 2% wraz z transportem
19 19/2009 (263.8 KB) z dnia 27 lutego 2009r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
20 20/2009  (243.4 KB)z dnia 03 marca 2009r.W sprawie wyniku konkursu projektów na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Stężyca
21 21/2009 (117 KB) z dnia 03 marca 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Praco Zamówień Publicznych na dostawę elementów prefabrykowanych do budowy i remontów chodników na terenie Gminy Stężycawraz z  transportem
22 22/2009 (1.5 MB) z dnia 03 marca 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
23 23/2009 (83.1 KB) z dnia 06 marca 2009r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
24 24/2009  (70.4 KB)z dnia 20 marca 2009r.W sprawie przekazania mienia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgorzałem
25 25/2009 (201.1 KB) z dnia 20 marca 2009r.Zmieniająca zarzadzenie w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Kieronika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy
26 26/2009 (848.5 KB) z dnia 31 marca 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
27 27/2009 (78.5 KB) z dnia 31 marca 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych etap I
28 28/2009 (308.1 KB) z dnia 37 kwietnia 2009r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
29 29/2009 (294.3 KB) z dnia 30 kwietnia 2009r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
30 30/2009 (78.2 KB) z dnia 11 maja 2009r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
31 31/2009 (571.5 KB) z dnia 12 maja 2009r.W sprawie powołania obwodowych komisji wybroczych w gmienie Stężyca, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
32 32/2009 (66.4 KB) z dnia 14 maja 2009r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
33 33/2009 (1.8 MB) z dnia 19 maja 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
34 34/2009 (1.2 MB) z dnia 20 maja 2009r.W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Stężyca
35 35/2009 (715.4 KB) z dnia 20 maja 2009r.W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagordzenia oraz dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i nagród Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stężyca
36 36/2009 (681.9 KB) z dnia 26 maja 2009r.W sprawie zmian w wykazie akt
37 37/2009 (2.8 MB) z dnia 26 maja 2009r.W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy
38 38/2009 (126.8 KB) z dnia 29 maja 2009r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
39 39/2009 (1.2 MB) z dnia 03 czerwca 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
40 40/2009 (1.5 MB) z dnia 05 czerwca 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
41 41/2009 (119 KB) z dnia 08 czerwca 2009r.
Zmieniająca zarządzenie w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat
42 42/2009 (79.7 KB) z dnia 10 czerwca 2009r.
W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
43 43/2009 (79 KB) z dnia 17 czerwca 2009r.
W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach gminnych etap II
44 44/2009 (109.1 KB) z dnia 17 czerwca 2009r.
W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Praco Zamówień Publicznych na dostawę elementów prefabrykowanych do budowy i remontów chodników na terenie Gminy Stężycawraz z  transportem etap II
45 45/2009 (103.9 KB) z dnia 24 czerwca 2009r.
W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
46 46/2009 (758.2 KB) z dnia 30 czerwca 2009r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
47 47/2009 (1.6 MB) z dnia 30 czerwca 2009r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
48 48/2009 (81.3 KB) z dnia 30 czerwca 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze gminnej Kamienica Szlachecka - Przyrowie - Wygoda
49 49/2009 (76.8 KB) z dnia 30 czerwca 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej Kamienica Szlachecka - Nowa Wieś
50 50/2009 (108.5 KB) z dnia 30 czerwca 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamównień Publicznych na zakup krawężników drogowych do remontu dróg gminnych
51 51/2009 (434.3 KB) z dnia 22 lipca 2009r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
52 52/2009 (360 KB) z dnia 04 sierpnia 2009r.W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
53 53/2009 (92 KB) z dnia 11 sierpnia 2009r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Szkola Stężyca)
54 54/2009 (94.3 KB) z dnia 11 sierpnia 2009r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Szkola Kamienica Szlachecka A. Konkol)
55 55/2009 (95.3 KB) z dnia 11 sierpnia 2009r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Szkola Kamienica Szlachecka D. Literska)
56 56/2009 (92.3 KB) z dnia 11 sierpnia 2009r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Szkola Klukowa Huta)
57 57/2009 (905.7 KB) z dnia 14 sierpnia 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
58 58/2009 (110.1 KB) z dnia 14 sierpnia 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Praco Zamówień Publicznych na dostawę mieszanki kruszywa mineralnego z dodatkiem cementu w ilości 2% wraz z transportem
59 59/2009 (101.9 KB) z dnia 14 sierpnia 2009r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Praco Zamówień Publicznych na zakup elementów prefabrykowanych
60 60/2009 (960.8 KB) z dnia 26 sierpnia 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
61 61/2009 (105.2 KB) z dnia 31 sierpnia 2009r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
62 62/2009 (325.6 KB) z dnia 31 sierpnia 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
63 63/2009 (219.6 KB) z dnia 03 września 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
64 64/2009 (109.8 KB) z dnia 16 września 2009r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
65 65/2009 (594.1 KB) z dnia 21 września 2009r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
66 66/2009 (104.9 KB) z dnia 21 września 2009r.W sprawie przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy
67 67/2009 (975.3 KB) z dnia 29 września 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
68 68/2009 (2 MB) z dnia 30 września 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
69 69/2009 (194.8 KB) z dnia 02 października 2009r.W sprawie powołania komisji do spraw przyjęcia oraz spisu druków ścisłego zarachowania
70 70/2009 (125.6 KB) z dnia 12 października 2009r.W sprawie inwentaryzacji
71 71/2009 (125.6 KB) z dnia 12 października 2009r.W sprawie inwentaryzacji
72 72/2009 (169.8 KB) z dnia 12 października 2009r.W sprawie powołania komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
73 73/2009 (224.6 KB) z dnia 12 października 2009r.W sprawie inwentaryzacji
74 74/2009 (1.4 MB) z dnia 28 października 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
75 75/2009 (106.7 KB) z dnia 28 października 2009r.W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
76 76/2009 (82.5 KB) z dnia 30 października 2009r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
77 77/2009 (18.2 MB) z dnia 30 października 2009r.W sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
78 78/2009 (114.1 KB) z dnia 30 października 2009r.W sprawie powołania komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
79 79/2009  (1.7 MB)z dnia 12 listopada 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
80 80/2009  (79.5 KB)z dnia 18 listopada 2009r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
81 81/2009 (1.9 MB) z dnia 19 listopada 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
82 82/2009 (158.5 KB) z dnia 20 listopada 2009r.W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca
83 83/2009 (84.9 KB) z dnia 20 listopada 2009r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
84 84/2009 (154.8 KB) z dnia 12 listopada 2009r.W sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szcowania nie przekracza równowartości kwoty 14 000 EURO
85 85/2009 (82.7 KB) z dnia 25 listopada 2009r.W sprawie przekazania mienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
86 86/2009 (140.1 KB) z dnia 07 grudnia 2009r.W sparwie przeprowadzenia powiatowego trenindu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 17 grudnia 2009r.
87 87/2009 (90.2 KB) z dnia 09 grudnia 2009r.W sprawie przekazania mienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stężycy
88 88/2009  (141.5 KB)z dnia 09 grudnia 2009r.Spis z natury - magazyn obrony cywilnej
89 89/2009 (2.2 MB) z dnia 11 grudnia 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
90 90/2009 (106.8 KB) z dnia 11 grudnia 2009r.W sprawie inwentaryzacji gruntów
91 91/2009 (106.5 KB) z dnia 11 grudnia 2009r.W sprawie inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy
92 92/2009 (126.7 KB) z dnia 11 grudnia 2009r.W sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
93 93/2009 (269.4 KB) z dnia 11 grudnia 2009r.W sprawie inwentaryzacji materiałów - spis z natury
94 94/2009 (120.1 KB) z dnia 11 grudnia 2009r.W sprawie inwentaryzacji
95 95/2009 (132.5 KB) z dnia 11 grudnia 2009r.W sprawie powołania gminnej komisji do dokonania kontroli i odbioru końcowego wykonania prac w związku z udzieloną dotacją na ralizację zadania pt. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy konfesjonale, dwóch feretronach, czterech rzeźbach - postaci świętych oraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem"
96 96/2009 (299.3 KB) z dnia 18 grudnia 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
97 97/2009 (87.1 KB) z dnia 18 grudnia 2009r.W sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
98 98/2009 (615.6 KB) z dnia 18 grudnia 2009r.W sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stężyca
99 99/2009  (1.4 MB)z dnia 23 grudnia 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
100 100/2009 (2 MB) z dnia 24 grudnia 2009r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

 

etap II
 


Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Brzoskowski - Wójt Gminy Stężyca
Czas wytworzenia: 2010-09-14 10:00:52
Czas publikacji: 2010-09-14 10:00:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak