Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 ROKU

2018-12-31 10:52:29
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w latach 2019 – 2023

2018-12-28 15:38:51
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020, Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy..

2018-12-11 12:24:27
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZEGO PN. "SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKADEMII FUTBOLU - WSPIERANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W LATACH 2019 - 2023"

2018-11-26 15:44:47
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2018 ROKU

2018-10-05 13:48:45
PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U Z 2018 r. POZ. 450 z poźn.zm.)

2018-09-18 16:06:59
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020, Wójt Gminy Stężyca ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2018-09-11 15:30:44
PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U Z 2018 r. POZ. 450 z poźn.zm.)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę o treści:

2018-06-20 13:12:01
PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U Z 2018 r. POZ. 450 z poźn.zm.)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę o treści:

2018-06-18 13:13:35
OFERTY NGO W TRYBIE BEZKONKURSOWYM (ART. 19 A)

Artykuł 19 a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

2018-05-10 15:12:56
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2018 ROKU

2018-01-12 14:49:45
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020, Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2017-12-12 15:24:07
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017 ROKU

2016-12-28 16:17:27
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Konkurs organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020.

2016-11-24 15:17:12
PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U Z 2016R. POZ. 239)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę o treści:

  1. Jednostka ogłaszająca: WÓJT GMINY STĘŻYCA
  2. Data obowiązywania: od 12.07.2016 do 19.07.2016 (PUBLIKACJA OGŁOSZENIA)
  3. Nr oferty:AO-RG.525.1.2016.RB
  4. Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 239): „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie”
  5. Tytuł zadania publicznego: „Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy”
  6. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy: STOWARZYSZENIE KASZUBIANKI, Kamienica Szlachecka, ul. Długa 13
  7. Termin realizacji zadania: 01.08.2016r. do 31.08.2016r.
  8. Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 3.800,00 zł(słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100)
2016-07-12 13:39:08
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2016 ROKU

2016-04-18 13:33:29
II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

2016-03-04 12:16:31
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2016 ROKU

2016-02-03 12:26:02
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia w 2016 roku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

2015-12-21 10:05:38
WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2011-2015

Art. 5a ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536) umożliwia organom samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. „Wieloletni Program współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015” określa strategię współpracy Gminy Stężyca z powyższymi organizacjami.
2011-10-31 14:08:20
10 20 30 40 50 Wyników