REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2010 

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2010 

Lp.Numer i z dniaTreść
1 1/2010 (163.1 KB) z dnia 20 stycznia 2010r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010rok
2 2/2010 (483.9 KB) z dnia 20 stycznia 2010r.W sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże
3 3/2010 (234.1 KB)  z dnia 22 stycznia 2010r.W sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Stężyca
4 4/2010 (82.8 KB) z dnia 22 stycznia 2010r.W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec osoby pełniącej funkcję Wójta
5 5/2010 (573.3 KB) z dnia 04 lutego 2010r.W sprawie ogłoszenia konkursu projektów na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Stężyca
6 6/2010 (1.2 MB) z dnia 04 lutego 2010r.W sprawie stosowania instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Gminy  w Stężycy
7 7/2010 (807.1 KB) z dnia 04 lutego 2010r.W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
8 8/2010 (98 KB) z dnia 04 lutego 2010r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup elementów prefabrykowanych
9 9/2010 (77.2 KB) z dnia 04 lutego 2010r.W sprawie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych
10 10/2010 (519.1 KB) z dnia 16 lutego 2010r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
11 11/2010 (71.1 KB) z dnia 25 lutego 2010r.W sprawie wskazania za dzień 01 maja i 25 grudnia 2010roku dnia wolnego w innym terminie
12 12/2010 (160.8 KB) z dnia 26 lutego 2010r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
13 13/2010 (115 KB) z dnia 04 marca 2010r.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sondażu
14 14/2010 (67.1 KB) z dnia 04 marca 2010r.W sprawie powołania komisji,która dokona zniszczenia pieczęci urzędowych i innych stempli
15 15/2010 (155.6 KB) z dnia 12 marca 2010r.W sprawie wyniku konkursu projektów na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Stężyca na rok 2010
16 16/2010 (773.2 KB) z dnia 15 marca 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków  budżetu Gminy na 2010r.
17 17/2010 (1.1 MB) z dnia 31 marca 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.
18 18/2010 (135.5 KB) z dnia 12 kwietnia 2010r.W sprawie inwentaryzacji.
19 19/2010 (4 MB) z dnia 15 kwietnia 2010r.W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca
20 20/2010 (2.7 MB) z dnia 19 kwietnia 2010r.
W sprawie wprowadzenia regulaminu Urzędu Gminy Stężyca.
21

 21/2010 (1.9 MB) z dnia 19 kwietnia 2010r.

W sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stężyca.
22 22/2010 (160.1 KB) z dnia 19 kietnia 2010r.
W sprawie powołania Zastępcy Wójta.
23 23/2010 (124.8 KB) z dnia 20 kwietnia 2010r.W sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
24 24/2010 (110.4 KB) z dnia 20 kwietnia 2010r.Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
25 25/2010 (158.3 KB) z dnia 22 kwietnia 2010r.W sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji  z wyborów uzupełniających i wyborów przedterminowych wójta przeprowadzonych w toku kadencji 2006-2010.
26 26/2010 (121 KB) z dnia 22 kwietnia 2010r.W sprawie inwentaryzacji.
27 27/2010 (410.4 KB) z dnia 28 kwietnia 2010r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.
28 28/2010 (556.2 KB) z dnia 05 maja 2010r.W sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej nie umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej.
29 29/2010 (111.3 KB)  z dnia 10 maja 2010r.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sondażu.
30 30/2010 (150.5 KB) z dnia 11 maja 2010r.W sprawie powołania Zespołu ds.  opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stężyca na lata 2011-2016.
31 31/2010 (1.2 MB) z dnia 14 maja 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.
32 32/2010 (293.4 KB) z dnia 18 maja 2010r.W sprawie opracowania planu ewakuacji ludności III stopnia.
33 33/2010 (933.9 KB) z dnia 18 maja 2010r.W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
34 34/2010 (385.9 KB) z dnia 19 maja 2010r.W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
35 35/2010 (79.2 KB) z dnia 19 maja 2010r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
36 36/2010 (1 MB) z dnia 21 maja 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.
37 37/2010 (175.6 KB) z dnia 28 maja 2010r.W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stężycy.
38 38/2010 (550.5 KB) z dnia 01 czerwca 2010r.W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
39 39/2010 (69.3 KB) z dnia 09 czerwca 2010r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010rok.
40 40/2010 (883.9 KB) z dnia 15 czerwca 2010r.
W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stężyca.
41 41/2010 (922.7 KB) z dnia 15 czerwca 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010r.
42 42/2010 (122.3 KB) z dnia 21 czerwca 2010r.Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych zwanej „PIONEM OCHRONY”
43 43/2010 (93.5 KB) z dnia 21 czerwca 2010r.W sprawie powołania komisji do wyłonienia projektu logo-znaku identyfikacji wizualnej Gminy Stężyca.
44 44/2010 (90.2 KB) z dnia 22 czerwca 2010r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
45 45/2010 (143.5 KB) z dnia 23 czerwca 2010r.W sprawie: przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 24.06.2010r.
46 46/2010 (127.9 KB) z dnia 23 czerwca 2010r.W sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
47 47/2010 (294.2 KB) z dnia 24 czerwca 2010r.W sprawie przeznaczenia do likwidacji zużytych środków trwałych w Zakładzie Komunalnym w Stężycy.
48 48/2010 (150.5 KB) z dnia 24 czerwca 2010r.W sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Gminy Stężyca zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w okulary korygujące wzrok.
49 49/2010 (244.4 KB) z dniaW sprawie zmian stosowania zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
50 50/2010 (99.9 KB) z dnia 24 czerwca 2010r.W sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego.
51 51/2010 (181.5 KB) z dnia 28 czerwca 2010r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
52 52/2010 (86.8 KB) z dnia 29 czerwca 2010r.W sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego.
53 53/2010 (88.7 KB) z dnia 29 czerwca 2010r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
54 54/2010 (87.3 KB) z dnia 29 czerwca 2010r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
55 55/2010 (88.7 KB) z dnia 29 czerwca 2010r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
56 56/2010 (91.8 KB) z dnia 29 czerwca 2010r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
57 57/2010 (1.2 MB) z dnia 29 czerwca 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Gminy na 2010 rok.
58 58/2010 (87 KB) z dnia 30 zcerwca 2010r.W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stężycy.
59 59/2010 (362.8 KB)  z dnia 30 czerwca 2010r.W sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Gminy Stężyca.
60 60/2010 (136.9 KB) z dnia 30 czerwca 2010r.W sprawie powołania zespołu do spraw opracowania procedur kontroli zarządczej, wyznaczenia celów i zadań oraz oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Stężyca.
61 61/2010 (84.5 KB) z dnia 30 czerwca 2010r.W sprawie powołania komisji, która dokona zniszczenia pieczęci i innych stempli.
62 62/2010 (139.5 KB) z dnia 05 lipca 2010r.W sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
63 63/2010 (94.2 KB) z dnia 05 lipca 2010r.W sprawie powołania p.o.Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
64 64/2010 (108.2 KB) z dnia 05 lipca 2010r.Inwentaryzacja środków trwałych.
65 65/2010 (506.8 KB) z dnia 12 lipca 2010r.W sprawie wprowadzenia Regulaminu Rozliczeń Ciepła.
66 66/2010 (89.6 KB) z dnia 14 lipca 2010r.W sprawie odwołania p.o.Kierownika  SP ZOZ w Stężycy.
67 67/2010 (100.3 KB) z dnia 14 lipca 2010r.W sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
68 68/2010 (102.5 KB) z dnia 14 lipca 2010r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
69 69/2010 (175.3 KB) z dnia 16 lipca 2010r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
70 70/2010 (200.1 KB) z dnia 16 lipca 2010r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
71 71/2010 (116.3 KB) z dnia 16 lipca 2010r.W sprawie likwidacji maszyn rolniczych.
72 72/2010 (116.3 KB) z dnia 16 lipca 2010r.W sprawie inwentaryzacji środków trwałych.
73 73/2010 (270.7 KB) z dnia 26 lipca 2010r.W sprawie ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010r.
74 74/2010 (361.9 KB) z dnia 26 lipca 2010r.W sprawie ustaleni warunków pracy i płacy dla Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
75 75/2010 (84.1 KB)  z dnia 27 lipca 2010r.W sprawie powołania komisji przetargowej.
76 76/2010 (1.1 MB) z dnia 28 lipca 2010r.W sprawie:Regulaminu udzielania zamówień publicznych,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 1 4000 euro w Urzędzie Gminy Stężyca.
77 77/2010 (308.5 KB) z dnia 30 lipca 2010r.
W sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
78 78/2010 (84.7 KB) z dnia 02 sierpnia 2010r.Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
79 79/2010 (194.8 KB) z dnia 04 sierpnia 2010r.W sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
80 80/2010 (129.3 KB) z dnia 04 sierpnia 2010r.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
81 81/2010 (99.6 KB) z dnia 20 sierpnia 2010r.W sprawie oddania budynku Poradni D poł.w Stężycy na działce nr 505/5.
82 82/2010 (112.7 KB) z dnia 23 sierpnia 2010r.W sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów  komórkowych i miesięcznego limitu rozmów telefonicznych.
83 83/2010 (89.8 KB) z dnia 23 sierpnia 2010r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
84 84/2010 (75.8 KB) z dnia 26 sierpnia 2010r.W sprawie  przekazania mienia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
85 85/2010 (78.3 KB) z dnia 26 sierpnia 2010r.W sprawie przekazania mienia do Wiejskiego Domu Kultury w Żurominie.
86 86/2010 (161.2 KB) z dnia 30 sierpnia 2010r.W sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.
87 87/2010 (1.3 MB) z dnia 31 sierpnia 2010r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.
88 88/2010 (108.1 KB) z dnia 31 sierpnia 2010r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
89 89/2010 (193 KB) z dnia 06 września 2010r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
90 90/2010 (161.7 KB) z dnia 07 wrzesnia 2010r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
91 91/2010 (73.5 KB) z dnia 10 września 2010r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu  Komunalnego w Stężycy.
92 92/2010 (111.5 KB) z dnia 15 września 2010r.W sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
93 93/2010 (337.8 KB) z dnia 16 września 2010r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy  Stężyca.
94 94/2010 (103.8 KB) z dnia 20 września 2010r.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
95 95/2010 (171.8 KB) z dnia 27 września 2010r.
W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
96 96/2010 (107.8 KB) z dnia 29 września 2010rW sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw wymiaru w Wydziale Finansowym.
97 97/2010 (67.3 KB) z dnia 29 września 2010rW sprawie zmiany numeru inwentarzowego środków trwałych.
98 98/2010 (76.1 KB) z dnia 29 września 2010r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
99 99/2010 (2.9 MB) z dnia 29 września 2010r.W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stężyca oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
100 100/2010 (1.9 MB) z dnia 29 września 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r.
101 101/2010 (108.4 KB) z dnia 29 września 2010r.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sondażu.
102 102/2010 (96.2 KB) z dnia 05 października 2010r.W sprawie powołania p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
103 103/2010 (98.4 KB) z dnia 05 października 2010r.W sprawie upoważnienia  p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
104 104/2010 (123.9 KB) z dnia 05 października 2010r.W sprawie ustalenia stawki czynszowej za najem lokali użytkowych.
105 105/2010 (77.8 KB) z dnia 06 października 2010r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
106 106/2010 (93.6 KB) z dnia 08 października 2010r.Komisyjne potwierdzenie użyczonego sprzętu  komputerowego
107 107/2010 (149.8 KB) z dnia 12 października 2010r.Dot.zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.
108 108/2010 (119.3 KB) z dnia 21 października 2010r.W sprawie przeznaczenia do likwidacji zużytych środków trwałych w Zakładzie Komunalnym w Stężycy.
109 109/2010 (2.3 MB) z dnia 28 października 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.
110 110/2010 (8.6 MB) z dnia 29 października 2010r.W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
111 111/2010 (133.9 KB) z dnia 29 października 2010r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
112 112/2010 (129.7 KB) z dnia 02 listopada 2010r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia ze służby przygotowawczej zorganizowanej dla mł.ref.ds.planowania i zagospodarowania przestrzennego.
113 113/2010 (315.3 KB) z dnia 02 listopada 2010r.W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Stężyca.
114 114/2010 (332.3 KB) z dnia 02 listopada 2010r.W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
115 115/2010 (93.2 KB) z dnia 04 listopada 2010r.W sprawie powołania komisji ds.udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca.
116 116/2010 (1.9 MB) z dnia 10 listopada 2010r.W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
117 117/2010 (6 MB) z dnia 10 listopada 2010r.W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2011.
118 118/2010 (2.4 MB) z dnia 17 listopada 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r.
119 119/2010 (88.5 KB) z dnia 17 listopada 2010r.W sprawie oddania lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul.Długiej 13 w Kamienicy Szlacheckiej.
120 120/2010 (107.4 KB) z dnia 22 listopada 2010r.Zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
121 121/2010 (113.3 KB) z dnia 26 listopada 2010r.W sprawie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
122 122/2010 (125.8 KB) z dnia 26 listopada 2010r.Zmieniające w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca.
123 123/2010 (118 KB) z dnia 26 listopada 2010r.W sprawie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
124 124/2010 (93.9 KB) z dnia 30 listopada 2010r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
125 125/2010 (145.1 KB) z dnia 02 grudnia 2010r.W sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC
126 126/2010 (201.9 KB) z dnia 03 grudnia 2010r.W sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Stężyca.
127 127/2010 (145.3 KB) z dnia 06 grudnia 2010r.W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stężycy.
128 128/2010 (891.3 KB) z dnia 08 grudnia 2010r.Zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji obrony cywilnej w Gminie Stężyca.
129

 129/2010 (1.8 MB) z dnia 14 grudnia 2010r.

W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
130 130/2010 (77.9 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
131 131/2010 (102.8 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.Inwentaryzacja kasy Urzędu Gminy Stężyca.
132 132/2010 (779.9 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.W sprawie stosowania instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy.
133 133/2010 (117.9 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.W sprawie powołania stałych komisji do spraw przyjęcia oraz  spisu druków ścisłego zarachowania.
134 134/2010 (124 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.Inwentaryzacja  druków ścisłego zarachowania
135 135/2010 (272.4 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.Inwentaryzacja – spis z natury
136 136/2010 (118.9 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.W sprawie inwentaryzacji
137 137/2010 (103.2 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.Inwentaryzacja gruntów
138 138/2010 (118.3 KB) z dnia 15 grudnia 2010r.Inwentaryzacja składników majątkowych
139 139/2010 (122.2 KB) z dnia 16 grudnia 2010r.W sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
140 140/2010 (1.7 MB) z dnia 22 grudnia 2010r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz  ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.
141 141/2010 (1.5 MB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie procedur kontroli finansowej.
142 142/2010 (752.9 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stężyca.
143 143/2010 (493 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i nagród Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stężyca.
144 144/2010 (359.9 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych w Urzędzie Gminy w Stężycy.
145 145/2010 (123.5 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie obsługi kadrowo-płacowej pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników oświaty.
146 146/2010 (105.1 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
147 147/2010 (106.5 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.
148 148/2010 (105.4 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
149 149/2010 (105.3 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.
150 150/2010 (104.9 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.
151 151/2010 (101.9 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
152 152/2010 (330.4 KB) z dnia 28 grudnia 2010r.W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
153 153/2010 (755.4 KB) z dnia 31 grudnia 2010r.W sprawie stosowania instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy.
154 154/2010 (113.9 KB) z dnia 31 grudnia 2010r.W sprawie powołania stałych komisji do spraw przyjęcia oraz spisu druków ścisłego zarachowania.
155 155/2010 (1.1 MB) z dnia 31 grudnia 2010r.W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy.
156 156/2010 (2.2 MB) z dnia 31 grudnia 2010r.W sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych.
157 157/2010 (180.9 KB) z dnia 31 grudnia 2010r.W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Stężyca.
158 158/2010 (190.6 KB) z dnia 31 grudnia 2010r.W sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Stężyca.

Załączniki, które nie zostały załączone do opublikowanych zarządzeń są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca - pokój nr 9.

 


Liczba odwiedzin : 722
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska
Czas wytworzenia: 2010-09-13 10:46:02
Czas publikacji: 2010-09-13 10:46:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak