Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
BUDOWA STANICY W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STĘŻYCA

Numer ogłoszenia: 534034 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2013-12-23 14:14:27
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEJ WSI, GMINA STĘŻYCA

Numer ogłoszenia: 267611 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
    Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
2013-12-10 13:34:36
BUDOWA STANICY W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STĘŻYCA

Numer ogłoszenia: 481198 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

2013-11-25 14:39:12
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa używanego autobusu turystycznego na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) na okres 60 miesięcy, wpłata wstępna: 5 % wartości brutto 60 rat leasingowych równych w całym okresie spłaty, w raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający za wyjątkiem podatku drogowego oraz kosztu ubezpieczeń i rejestracji przedmiotu leasingu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu, Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy opcja wykupu z prawem pierwokupu za 1% wartości początkowej pojazdu z wyposażeniem + należny podatek VAT, zabezpieczeniem umowy leasingowej będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej dostawy używanych samochodów / autobusów / w formie leasingu .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. , 83-322 Stężyca , ul. Jana III Sobieskiego 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. , 83-322 Stężyca , ul. Jana III Sobieskiego 31- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

2013-11-20 08:33:21
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa używanego autobusu turystycznego na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) na okres 60 miesięcy, 2. wpłata wstępna: 5 % wartości brutto 3. 60 rat leasingowych równych w całym okresie spłaty, 4. w raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający za wyjątkiem podatku drogowego oraz kosztu ubezpieczeń i rejestracji przedmiotu leasingu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu, 5. Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy 6. opcja wykupu z prawem pierwokupu za 1% wartości początkowej pojazdu z wyposażeniem + należny podatek VAT, 7. zabezpieczeniem umowy leasingowej będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie dostawy używanych samochodów , autobusów w tym jedna w formie leasingu .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. , 83-322 Stężyca , ul. Jana III Sobieskiego 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. , 83-322 Stężyca , ul. Jana III Sobieskiego 31 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

2013-11-05 15:06:59
ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA REJON GAPOWO I NIESIOŁOWICE

 Numer ogłoszenia: 432848 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stężyca , ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie, tel. 58 658 63 31, 685 63 42, faks 58 685 63 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl

2013-10-23 15:16:09
ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA REJON GOŁUBIE, PIERSZCZEWO, CZAPLE

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie na terenie gminy Stężyca rejon Gołubie, Pierszczewo, Czaple.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie gminy Stężyca, rejon: Gołubie, Pierszczewo, Czaple w sezonie zimowym 2013/2014 odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 120 godzin..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na wykonaniu usługi odśnieżania

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że dysponuje co najmniej: jednym pojazdem mechanicznym z pługiem przystosowanym do odśnieżania wraz z obsługą operatorską. Pojazd musi być w pełni sprawny, posiadać aktualne badania techniczne

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty-w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 2.W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie należy złożyć: -oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę), -każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1.1. i 6.1.2 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie: a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) zmiany zakresu przedmiotu umowy np. terenu obejmującego zamówienie, w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wykorzystanie jednostek Wykonawcy do prac na innych obszarach i rejonach. c) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie, w szczególności: w zależności od warunków atmosferycznych oraz możliwości finansowych zamawiającego, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT, e) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, f) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 2. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stężyca, 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stężyca,sekretariat, 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKONANO WYBORU OFERTY

2013-10-23 15:11:26
ODŚNIEŻANIE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA REJON NOWA WIEŚ I ŻUROMINO

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie na terenie gminy Stężyca rejon Nowa Wieś i Żuromino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie gminy Stężyca, rejon: Nowa Wieś i Żuromino w sezonie zimowym 2013/2014 odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 120 godzin.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

    Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na wykonaniu usługi odśnieżania

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że dysponuje co najmniej: jednym pojazdem mechanicznym z pługiem przystosowanym do odśnieżania wraz z obsługą operatorską. Pojazd musi być w pełni sprawny, posiadać aktualne badania techniczne

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty-w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 2.W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie należy złożyć: -oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę), -każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1.1. i 6.1.2 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie: a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) zmiany zakresu przedmiotu umowy np. terenu obejmującego zamówienie, w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wykorzystanie jednostek Wykonawcy do prac na innych obszarach i rejonach. c) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie, w szczególności: w zależności od warunków atmosferycznych oraz możliwości finansowych zamawiającego, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT, e) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, f) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 2. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stężyca, 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stężyca /sekretariat/ I piętro, 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKONANO WYBORU OFERTY

2013-10-23 14:58:36
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa używanego autobusu turystycznego na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) na okres 60 miesięcy, 2. wpłata wstępna: 5 % wartości brutto 3. 60 rat leasingowych równych w całym okresie spłaty, 4. w raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający za wyjątkiem podatku drogowego oraz kosztu ubezpieczeń i rejestracji przedmiotu leasingu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu, 5. Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy 6. opcja wykupu z prawem pierwokupu za 1% wartości początkowej pojazdu z wyposażeniem + należny podatek VAT,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie dostawy używanych samochodów - autobusów w tym jedna w formie leasingu .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne , 83-322 Stężyca , ul. Jana III Sobieskiego 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne , 83-322 Stężyca , ul. Jana III Sobieskiego 31 , sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE

2013-10-14 14:19:01
ZWALCZANIE GOŁOLEDZI ZIMOWEJ NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwalczanie gołoledzi zimowej na terenie gminy Stężyca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi i śliskości zimowej w sezonie zimowym 2013/2014 pługopiaskarką - 100 godzin.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

    Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na wykonaniu usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi zimowej pługopiaskarką.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że dysponuje co najmniej: jedną pługo-piaskarką rozumianą jako: samochód specjalny zbudowany na podwoziu samochodu ciężarowego lub innym i wyposażony w pług śnieżny, pojemnik na mieszankę piasek-sól, rozsypywarka rozrzucająca tę mieszankę wraz z obsługą operatorską. Pojazd musi być w pełni sprawny, posiadać aktualne badania techniczne.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty-w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 2. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie należy złożyć: oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę). Każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1.1. i 6.1.2 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie: a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) zmiany zakresu przedmiotu umowy np. terenu obejmującego zamówienie, w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wykorzystanie jednostek Wykonawcy do prac na innych obszarach i rejonach. c) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie, w szczególności: w zależności od warunków atmosferycznych oraz możliwości finansowych zamawiającego, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT, e) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, f) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 2. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Steżyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Steżyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, sekretariat, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKONANO WYBORU OFERTY

2013-10-09 12:01:14