STATUS PRAWNY GMINY 

 

Gmina Stężyca, powiat kartuski została utworzona od dnia 01.01.1973 roku na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz.U. z 1972 roku Nr 49, poz. 314) w związku z uchwałą Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej  w Gdańsku z dnia 04.12.1972 roku. Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz.603 z późn. zm.) Gmina Stężyca wchodzi w skład województwa pomorskiego.

 

Siedzibą władz Gminy Stężyca jest Stężyca, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz.U. Nr 110, poz. 1267).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi, iż  gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną i przysługują jej prawo własności i inne prawa majątkowe.

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
Organami gminy są:
1)  rada gminy (organ stanowiący),
2)  wójt gminy (organ wykonawczy).

Podstawy ustrojowe gmin określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  rozwija ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym,  gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a o  ustroju  gminy stanowi jej statut.

Bieżącymi sprawami gminy kieruje wójt oraz reprezentuje gminę na zewnątrz. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny.

 


Liczba odwiedzin : 1486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska
Czas wytworzenia: 2011-09-30 09:13:39
Czas publikacji: 2018-01-26 13:00:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak