Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Statut Biblioteki

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STĘŻYCY


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką jest gminną instytucją kultury.
2. Siedzibą Biblioteki jest lokal w części budynku stanowiącej własność gminy, położony przy ul. Jana III Sobieskiego.


§ 2

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalnności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.)
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 21, poz. 591 z póź. zm.)
4. postanowienia niniejszego Statutu.

§ 3

Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.


Rozdział II

Cele i zakres działania


§ 4


1. Zakres działania Biblioteki obejmuje całą Gminę. W jej skład wchodzą filie w Szymbarku i Kamienicy Szlacheckiej.
2. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalno - oświatowychspołeczeństwa poprzez upowszechnienie i rozwój czytelnictwa.
3. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
a) zakup nowości ksiązkowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniami społeczności lokalnej,
b) udostępnienie zbiorów czytelniczych na miejscu oraz wypożyczanie do domu,
c) gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu,
d) upowszechnienie czytelnictwa poprzez różnorodne formy pracy z książką i czytelnikiem, prowadzenie służby informacyjnej w zakresie czytelnictwa,
e) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,
f) opracowanie materiałów bibliotycznych zgodnie z przepisami.


§ 5


1. Biblioteka może prowadzić dizłalność gospodarczą, z której przychdy przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kodztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:
a) prowadzeniu sprzedaży wydawnictw, książek i twórczości ludowej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.


Rozdział III

Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze


§ 6

1. Biblioteką kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy swoich pracowników.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Biblioteki,
d) ustalanie rocznego planu finansowego,
e) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskiem o dofinansowanie bieżżcych zadań własnych.


§ 7

Pracownicy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez Dyrektora upoważnień, ponosząc odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i skutki swoich działań.


§ 8


1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pwłnomosnik działający w granizach udizelnoego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.


§ 9

1. Organem doradczo-kontrolnym Biblioteki jest Zarząd Gminy.
2. Zarząd Gminy:
a) opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu finansowego oraz wnioski o uddzielenie dotacji na realizację zadań bjętych mecenatem państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań włanych,
3. Sprawy sporne pomięddzy Zarządem, a Dyrektorem rozstrzyga Rady Gminy. W tym celu Rada może powołać niezależnych arbitrów.


§ 10


Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.


§ 11

1. Zarząd Gminy sprawuje nad Biblioteką nadzór administrayjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podelga:
a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.


§ 12

Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w zwiąku z art 20a ust. 1 ustawy o bibliotekach.


Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej


§ 13

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje budżetu gminy,
c) darowizny.
3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań włąsnych,
b) dotacje z budżetu państwa na zadnia objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.


§ 14

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.


Rozdział V

Zmiana Statutu


§ 15

1. Projekt zminy Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarząd Gminy.
2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
3. Projekt zminy wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkłada za pośrednictwem Zarządu Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zminy Statutu.


Rozdział VI

Przepis końcowy


§ 16

W sprawach nieuregulowanym niniejszy statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.


§ 17

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki.

2015-10-08 14:54:22
Biblioteka_Stężyca

Biblioteka Publiczna w Stężycy
Adres: Jana III Sobieskiego 15, 83-322 Stężyca Telefon: - 684-33-54 Godziny przyjęć interesantów: Pn 8.00 - 17.00 Wt 8.00 - 17.00 Śr 8.00 - 15.00 (prace wewnętrzne) Czw 8.00 - 17.00 Pt 8.00 - 17.00 Ilość zbiorów: - czasopism: 7 - książek: 31 330
2004-01-23 00:00:00
Dyrektor Biblioteki

Nazwisko i Imię: Gabriela Formela

Funkcja: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy

Telefon: 684-33-54

e-mail: stezyca@gminastezyca.pl

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 15.00

2003-07-03 00:00:00
Kompetencje Dyrektora BibliotekiKOMPETENCJE:

1. Kierowanie bieżącą działalnością,
2. Reprezentowanie Bliblioteki na zewnątrz,
3. Zarządzanie majątkiem Biblioteki,
4. Ustalanie rocznego planu finansowego,
5. Występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.


2003-06-27 00:00:00