Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nieodpłatna pomoc prawna

Od 4 stycznia 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 15a w Stężycy działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową Kaszubski Uniwersytet Ludowy i osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy adwokata, radcy prawnego lub osoby wymienionej w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

2016-01-15 11:30:01
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia w 2016 roku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

2015-12-21 10:04:19
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz 13, z późn. zm.) Wójt Gminy Stężyca ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2015-12-04 11:42:02
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STĘŻYCA (DZIAŁKI NR 241/2 I 240 W STĘŻYCY)

RP-B.6720.2.2014.MZ

Na podstawie art. 11 pkt 10,11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany ww. studium w dniach od 25.11.2015 r. do 24.12.2015 r. siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, w godzinach pracy urzędu.

2015-11-26 15:10:24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU NIESIOŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 9,11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  art. 39 ust. 1, art.  40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Gminy Stężyca:

- nr  VII/62/2011 z dnia  22 czerwca 2011 r.  o przystąpieniu  do  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  obrębu  geodezyjnego  Niesiołowice,

-  nr XXXVI/424/2014 z dnia  30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego obrębu geodezyjnego Niesiołowice

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  02.12.2015 r. do  31.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, w godzinach pracy urzędu.

2015-11-25 09:37:57
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

-  projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi  Gołubie w rejonie ulicy Porucznika  Dambka

2015-11-25 09:36:18
OBWIESZCZENIE STAROSTY KARTUSKIEGO Z DNIA 2015-11-24

zawiadamiam, że w dniu 2015-11-13 roku została wydana decyzja nr B.6740.2019.2015.AA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie Gminy Stężyca
ODCINEK 4 ETAP 2
Rozbudowa drogi gminnej nr 167047G o chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego / ścieżkę rowerową na odcinku Gołubie - Zgorzałe

2015-11-24 07:32:06
OBWIESZCZENIE STAROSTY KARTUSKIEGO Z DNIA 2015-11-10

zawiadamiam, że w dniu 2015-10-30 roku została wydana decyzja nr B.6740.1859.2015.AA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie Gminy Stężyca

ODCINEK 5 ETAP 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G o chodnik z dopuszczeniem do ruchu rowerowego / ścieżkę rowerową na odcinku Gołubie – Szymbark

2015-11-20 15:12:25
OBWIESZCZENIE STAROSTY KARTUSKIEGO Z DNIA 2015-11-10

zawiadamiam, że w dniu 2015-10-30 roku została wydana decyzja nr B.6740.1860.2015.AA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie Gminy Stężyca

ODCINEK 5 ETAP 2

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G o chodnik z dopuszczeniem do ruchu rowerowego / ścieżkę rowerową na odcinku Szymbark – droga krajowa nr 20

2015-11-20 15:10:18
OBWIESZCZENIE STAROSTY KARTUSKIEGO Z DNIA 2015-11-10

zawiadamiam, że w dniu 2015-10-30 roku została wydana decyzja nr B.6740.1820.2015.AA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie Gminy Stężyca

ODCINEK 4 ETAP 3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919G o chodnik z dopuszczeniem do ruchu rowerowego / ścieżkę rowerową na odcinku Stężyca – Zgorzałe

2015-11-20 15:09:14