Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA NR 2/2012

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz.1227 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 43 lit d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Indiana Investments Sp. z o.o. z dnia 22.05.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.05.2012 r.), stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego Gapowo B-1, zlokalizowanego na działkach nr 8 i 9 obrębu Gapowo w gminie Stężyca, z głębokości 4200 m do głębokości 4700 m w ramach istniejącej koncesji nr 17/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”.

2012-06-14 14:44:10
DECYZJA NR 1/2012

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz.1227 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stężyca z siedzibą w Stężyca przy ul. 9 Marca 7 z dn. 21.03.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 21.03.2012 r.), stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potuły i Szymbark w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, modernizacji oczyszczalni w Stężycy i budowy kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka – ochrona środowiska”.
2012-06-11 14:16:00