Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu z siedzibą ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy z dn. 04.10.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 04.10.2012 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca postanawia stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Usprawnieniu połączenia dróg o charakterze ponadlokalnym - krajowej nr 20 i wojewódzkiej nr 214 - poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca – Szymbark”.
2012-12-28 14:04:24
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 57 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 08.05.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 08.05.2012 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca  postanawia stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno–Sportowe w Stężycy – poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców”.

2012-12-28 13:53:28
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 43 lit d Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Indiana Investments Sp. z o.o. z dnia 22.05.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.05.2012 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na: „zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego Gapowo B-1, zlokalizowanego na działkach nr 8 i 9 obrębu Gapowo w gminie Stężyca, z głębokości 4200 m do głębokości 4700 m w ramach istniejącej koncesji nr 17/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”.

2012-06-15 11:16:38
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stężyca z siedzibą w Stężyca przy ul. 9 Marca 7 z dn. 21.03.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 21.03.2012 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Potuły i Szymbark w ramach uporzadkowania gospodarki wodno-ściekowej, modernizacji oczyszczalni w Stężycy i budowy kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka – ochrona środowiska”.

2012-06-12 15:39:39