Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż  w dniu  22.11.2010 r. zostało wszczęte na wniosek – Prywatnego Przedsiębiorstwa  ELWOZ Kazimierz  Woźniak, 83-334 Miechucino, Szklana 44 działającej w imieniu inwestora  ENERGA OPERATOR SA Oddział  w Gdańsku  postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego  na  terenie  działek o nr ew. gr. 421, 426, 429/1, 447, 448, 450/11, 629, 114/6, 114/9  położnych w obrębie geodezyjnym Szymbark dla inwestycji  polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV pomiędzy stacją transformatorową T-7293 Szymbark 3.
2010-12-21 15:32:26
Otwarty konkurs ofert

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr96 poz.873 zmiany: Dz.U. z 2004 Nr64 poz.593, Nr116 poz.1203, Nr210 poz.2135, z 2005r. Nr155 poz.1298, Nr169 poz.1420, Nr175 poz.1462, Nr249 poz. 2104, z 2006r. Nr94 poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia w 2011 roku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego
2010-12-03 13:10:40
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stężyca, zawiadamia, iż  w dniu   21.11.2010 r. zostało wszczęte – na  żądanie   P.P.U. i H „ELUS” K. Hinc, L. Kuźma sp. j. 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1A w imieniu  ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego
2010-11-23 09:05:55
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż w dniu 18.11.2010 r. została wydana decyzja nr RG.B-7335-3/2010 o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu dla inwestycji
2010-11-23 09:01:18
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stężyca, zawiadamia, iż  w dniu   29.10.2010 r. zostało wszczęte – na żądanie postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego na terenie  działki o nr ew. gr. 59/4  położnej w obrębie geodezyjnym Sikorzyno.
2010-11-16 13:09:41
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż  w dniu . 15.10.2010 r.  została  wydana decyzja nr  RG.B-7335-5/2010 o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu dla inwestycji polegającej na:
- budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 118/41 położonej w miejscowości Sikorzyno, gmina Stężyca, od istniejącego kabla do projektowanych złącz na terenie działek nr 118/40 i 118/39 położonych w miejscowości Sikorzyno, gmina Stężyca
2010-11-09 13:36:43
Projekt wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 -2015.

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem wieloletniego programu współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w latach 2011 -2015.

2010-11-09 13:23:51
Ogłoszenie

Wójta Gminy  Stężyca
ul. 9 Marca , 83-322 Stężyca, woj. pomorskie tel.(058/ 685 63 48) bip.gminastezyca.pl
w sprawie  sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.
2010-10-11 08:29:04
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż w dniu 30.09.2010 r. została wydana decyzja nr RG.B-7335-7/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV przechodzącej przez teren działek nr 148/13 i 148/43 w celu zasilenia w energię elektryczną zespołu zabudowy objętego obowiązującym planem miejscowym, zlokalizowanego na terenie działek nr 148/31 – 148/41 położonych w  obrębie Gapowo, gmina Stężyca
2010-10-04 12:19:50
Obwieszczenie

Obwieszczenie
2010-09-03 10:34:37