Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż  w dniu 30.12.2011 r. zostało wszczęte – na żądanie Waldemara Wesołowskiego działającego w imieniu  ENERGA – Operator SA Oddział w Gdańsku postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Sikorzyno działka nr 98.
2012-01-03 14:07:23
OGŁOSZENIE

Otwarty nabór dla organizacji pozarządowych na pełnienie roli partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Działania 8.1.2 Lokalna Infrastruktura Wspierająca Rozwój Gospodarczy

2011-12-20 15:27:14
DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2012 ROKU


2011-12-14 15:35:29
OBWIESZCZENIE

Na   podstawie  art.  53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca  2003  r. o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz. U. z 2003 r. Nr  80, poz.  717 ze zm.) Wójt   Gminy  Stężyca zawiadamia, iż  w dniu  23.11.2011 r.  została  wydana decyzja nr  WG-B.6733.5.2011.MZ o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu dla inwestycji
2011-11-30 12:03:11
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZDAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 zmiany: Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz.1211, Nr 209 poz.1244) Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia w 2012 roku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:
2011-11-15 22:13:44
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zgorzałe, Kamienica Szlachecka, Gołubie, Stężyca-Stężyca Centrum
2011-10-27 16:20:59
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca zawiadamia, iż w dniu 30.09.2011 r. zostało wszczęte - na żądanie Pana Daniela Czapiewskiego działającego w imieniu Firmy DANMAR Sp. z o.o. ul. Szymbarskich Zakładników 12, 83-315 Szymbark postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-10-04 12:07:11
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stężyca uchwały Nr  VII/62/2011 z  dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niesiołowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niesiołowice, gmina Stężyca.

2011-09-30 10:36:50
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stężyca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów  miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego  dla części  obrębu geodezyjnego Klukowa Huta, Gołubie, Kamienica Szlachecka, obrębu geodezyjnego  Łosienice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wis Pierszczewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2011-08-12 12:54:38
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.17 pkt  1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego ddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stężyca uchwały Nr VI/44/2011 z dnia 31.03.2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi Gołubie – przy jeziorze Kniewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi Gołubie – przy jeziorze Kniewo.
2011-08-12 12:52:24