UCHWAŁY NA ROK 2012 

 

 

Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012 r.

XII/122/2012 (242.4 KB)

w sprawie zlecenia zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -
XII/123/2012 (570.1 KB) zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. -
XII/124/2012 (72.3 KB) określająca wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1131
XII/125/2012 (80.6 KB) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1132
XII/126/2012 (103.2 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy
Bank Polski stopy procentowej w stosunku do nieuiszczonej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1133
XII/127/2012 (103.1 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1134
XII/128/2012 (295 KB) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 -
XII/129/2012 (251.7 KB) zmieniająca uchwałę Nr XI/106/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1135
XII/130/2012 (3.2 MB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2011 -
XII/131/2012 (370 KB) w sprawie uzgodnienia pozyskania pędow z drzew stanowiących pomniki przyrody -
XII/132/2012 (895.1 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Borucino -
XII/133/2012 (751.1 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno - Sikorzyno Północ -
XII/134/2012 (819.1 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka -
XII/135/2012 (805.4 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka -
XII/136/2012 (773.8 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi -
XII/137/2012 (1.2 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno -
XII/138/2012 (385.7 KB) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca -
XII/139/2012 (1.1 MB) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -
XII/140/2012 (884.7 KB) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -
XII/141/2012 (1.1 MB) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -
XII/142/2012 (8.3 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Zgorzałe
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1817
XII/143/2012 (5 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
– Stężyca Centrum
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1831
XII/144/2012 (2.8 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
– Stężyca Centrum
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1787
XII/145/2012 (12 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1832
XII/146/2012 (2.3 MB) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Kamienica Szlachecka
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1357
XII/147/2012 (438.9 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=541
XIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 17 kwietnia 2012 r.
XIII/148/2012 (3.6 MB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2011 -
XIII/149/2012 (420.4 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy -
XIII/150/2012 (410.1 KB) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy w Zespołach Kształcenia i Wychowania na terenie Gminy Stężyca -
XIII/151/2012 (2.6 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo -
XIII/152/2012 (452.4 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=542
XIII/153/2012 (638.6 KB) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Stężyca -
XIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012 r.
XIII/154/2012 (37 MB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2011 -
XIV/155/2012 (359.3 KB) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2011 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2135
XIV/156/2012 (385.6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego -
XIV/157/2012 (399.2 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu -
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2494
XIV/159/2012 (3 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark obejmującej strefy D 021-MN; D 020-KDD i D 015-ZL/ZN http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2495
XIV/160/2012 (4.6 MB) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2555
XIV/161/2012 (456 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=543
XIV/162/2012 (3.5 MB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2012-2014 -
XIV/163/2012 (334.9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca -
XIV/164/2012 (690 KB) w sprawie określenia zadań dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli sleconych przez Radę Gminy na II półrocze 2012 roku -
XV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 11 września 2012 r.
XV/165/2012 (796.2 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko (działek nr 41/4 i 41/8) -
XV/166/2012 (855.8 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino obejmującego działki nr 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12 -
XV/167/2012 (1.4 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (działka nr 37/20) -
XV/168/2012 (1.4 MB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2 -
XV/169/2012 (1.3 MB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -
XV/170/2012 (6.6 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łączyno obejmującego działkę nr 127/4 -
XV/171/2012 (1 MB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu wzdłuż brzegu jeziora Raduńskiego w miejscowości Stężyca, gmina Stężyca – PU 171/2012 -
XV/172/2012 (296.5 KB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borucino obejmującego część działki nr 111/2 -
XV/173/2012 (164.2 KB) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2953
XV/174/2012 (164.8 KB) w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca – PU 174/2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2963
XV/175/2012 (162.4 KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2964
XV/176/2012 (164.5 KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2965
XV/177/2012 (452.6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca -
XV/178/2012 (413.3 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów -
XV/179/2012 (392.6 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca -
XV/180/2012 (328.3 KB) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie -
XV/181/2012 (2.8 MB) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stężycy -
XV/182/2012 (706.2 KB) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny w Stężycy w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego -
XV/183/2012 (468.9 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=545
XVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 26 września 2012 r.
XVI/184/2012 (379 KB) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca -
XVI/185/2012 (281.4 KB) w sprawie podziału gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3074
XVI/186/2012 (264.6 KB) w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3075
XVI/187/2012 (156 KB) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej -
XVI/188/2012 (261.4 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=544
XVI/189/2012 (771.4 KB) w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -
XVI/190/2012 (793.1 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka -
XVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia  4 grudnia 2012 r.
XVII/191/2012 (167.6 KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2013 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4340
XVII/192/2012 (715.4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów -
XVII/193/2012 (555 KB) wyrażenia zgody na  sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca -
XVII/194/2012 (615.8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Stężycy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -
XVII/195/2012 (1.6 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działki nr 51/9) -
XVII/196/2012 (976.8 KB) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -
XVII/197/2012 (729.5 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – Sikorzyno Północ -
XVII/198/2012 (630.4 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4) -
XVII/199/2012 (2.3 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (działki nr 669/4). -
XVII/200/2012 (626 KB) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -
XVII/201/2012 (3.4 MB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2013 rok -
XVII/202/2012 (277.1 KB) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2013 – 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=546
XVII/203/2012 (701.5 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów -
XVII/204/2012 (483 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=547
XVII/205/2012 (269.9 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=548
XVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 18 grudnia 2012 r.
XVIII/206/2012 (90.1 KB) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=261
XVIII/207/2012 (91.2 KB)  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne. (uchylona uchwałą Nr XXII/234/2013 z dnia 25 marca 2013 r.) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=262
XVIII/208/2012 (258.5 KB) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=263
XVIII/209/2012 (177.7 KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (straciła moc w związku z podjęciem uchwały Nr XII/236/2013 z dnia 25 marca 2013 r.) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=264
XVIII/210/2012 (164.8 KB)

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. (straciła moc w związku z podjęciem uchwały Nr XII/237/2013 z dnia 25 marca 2013 r.)

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=265
XVIII/211/2012 (157.6 KB) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (straciła moc w związku z podjęciem uchwały Nr XII/238/2013 z dnia 25 marca 2013 r.) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=266
XVIII/212/2012 (530.5 KB) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (straciła moc w związku z podjęciem uchwały Nr XII/239/2013 z dnia 25 marca 2013 r.) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=267
XVIII/213/2012 (1.1 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=268
XVIII/214/2012 (305.3 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=269
XVIII/215/2012 (336.7 KB) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie -
XVIII/216/2012 (340 KB) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy -
XVIII/217/2012 (338.9 KB) w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Stężyca na rok 2012 – 2018 -
XVIII/218/2012 (157.8 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=270
XVIII/219/2012 (829.6 KB) w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Potuły http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=271
XVIII/220/2012 (357.1 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=272
XIX Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 21 grudnia 2012 r.
XIX/221/2012 (348.8 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=382
 


Liczba odwiedzin : 842
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szmyt - insp. ds. obsługi Rady Gminy
Czas wytworzenia: 2012-03-13 11:19:55
Czas publikacji: 2015-08-11 15:48:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak