Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE

Wykonanie kierunkowego otworu wiertniczego z odwiertu "Gapowo B-1" na potrzeby zmiany koncesji nr 17/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu zmienego na obszarze koncesji "Bytów"
2012-10-31 13:23:52
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, 75 ust 4 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu z siedzibą ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy z dn. 04.10.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 04.10.2012 r.), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „usprawnieniu połączenia dróg o charakterze ponadlokalnym - krajowej nr 20 i wojewódzkiej nr 214 - poprzez przebudowę Drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca – Szymbark”.
2012-10-04 11:10:36
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 18.08.2011 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 18.08.2011 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości” wnosi o opinie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
2012-09-28 11:37:52
ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, 75 ust 4 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 43 pkt d  Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z pózn. zm.)
Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Indiana Investments Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości ul. Aleja Jerozolimska 56c, 00-803 Warszawa z dn. 22.05.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 23.05.2012 r.), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego Gapowo B-1, zlokalizowanego na działkach nr 8 i 9 obrębu Gapowo w gminie Stężyca, z głębokości 4200 m do głębokości 4700 m w ramach istniejącej koncesji nr 17/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”.
2012-05-24 13:24:51
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam że na wniosek Indiana Investments Sp. z o.o. z dnia 22 maj 2012 r. zostało wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na:
„zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego Gapowo B-1, zlokalizowanego na działkach nr 8 i 9 obrębu Gapowo w gminie Stężyca, z głębokości 4200 m do głębokości 4700 m w ramach istniejącej koncesji nr 17/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”.
2012-05-24 12:51:11
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1, 75 ust 4 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 3 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Gminy Somonino z siedzibą w miejscowości Somonino ul. Ceynowy 21 z dn. 12.04.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 12.04.2012 r.), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa promenady nad jeziorem Ostrzyckim na odcinku od pola biwakowego „Stolemek” do ul. Kościelnej w miejscowości Ostrzyce”.
2012-05-09 16:16:03
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Somonino ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino z dnia 12 kwietnia 2012 r. zostało wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.:

„Budowa promenady nad jeziorem Ostrzyckim na odcinku od pola biwakowego „Stolemek” do ul. Kościelnej w miejscowości Ostrzyce”.
2012-05-09 16:09:29
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 3 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 08.05.2012 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 08.05.2012 r.), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno–Sportowe w Stężycy – poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców”.

2012-05-09 16:01:56
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 3 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)
2012-04-02 14:24:13