Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 zmiany: Dz.U. z  2011 r.  Nr 112  poz. 654,  Nr 205 poz.1211, Nr 209  poz.1244)

 

Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia w 2014 roku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

2013-12-18 09:56:40
OBWIESZCZENIE - O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH SZYMBARK, STĘŻYCA

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art.  40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Gminy Stężyca:
2013-12-09 13:19:36
OBWIESZCZENIE - WÓJT GMINY STĘŻYCA ZAWIADAMIA, IŻ W DNIU 08.11.2013 R. ZOSTAŁO WSZCZĘTE NA WNIOSEK GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. UL. JANA III SOBIESKIEGO 31, 83-322 STĘŻYCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI

polegającej na:
-  budowie  sieci wodociągowej   na terenie działek położonych w obrębie  geodezyjnym Kamienica Szlachecka  działki nr   146, 147, 133, 148, 132, 116, 77.
 
Jednocześnie informuje  się  o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej  sprawie w terminie 14 dni od dnia  ukazania się  niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie  pok. nr 2.

2013-11-21 14:35:27
OBWIESZCZENIE - WÓJT GMINY STĘŻYCA ZAWIADAMIA, IŻ W DNIU 08.11.2013 R. ZOSTAŁO WSZCZĘTE NA WNIOSEK GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. UL. JANA III SOBIESKIEGO 31, 83-322 STĘŻYCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI

polegającej na:
- budowie  sieci  wodociągowej  na terenie działek położonych w obrębie Łosienice działka  nr 205/5 i obrębie Nowa Wieś działka nr  50 i nr 64.

Jednocześnie informuje  się  o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej  sprawie w terminie 14 dni od dnia  ukazania się  niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie  pok. nr 2.

2013-11-21 14:22:15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU GEODEZYJNEGO ŁĄCZYNO W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 123/1, 127/13, 127/14

Na podstawie art. 17 pkt  1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stężyca  uchwały  nr XII/137/2012 z dnia 01 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno uchwalonego uchwala nr XXXVIII/357/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r.  w części dotyczącej terenu działek o nr ew.123/1, 127/13, 127/14 oznaczonych symbolami 1.1.R, 1.2 ZL w zakresie ustalenia przeznaczenia terenu oraz jego zagospodarowania.
2013-11-12 13:14:01
OBWIESZCZENIE

 o sprostowaniu obwieszczenia  Wójta Gminy  Stężyca z dnia  27.06.2013 r.
2013-07-23 09:51:46
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Stężyca z dnia 22 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr  55/2013 Wójta Gminy Stężyca z dnia  22 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Stężyca, przeznaczoną do oddania w nieodpłatne użytkowanie, na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY.
2013-07-22 15:00:48
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STĘŻYCA W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 123/1, 127/13, 127/124 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŁĄCZYNO

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i uchwały Rady Gminy Stężyca Nr XII/140/2012 z dnia 01 marca 2012r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gmina Stężyca, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.07.2013 r. do 08.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 marca 7, 83-322 Stężyca,  w pokoju nr 2 w godz. od 9.00 do 14.00 oraz  na stronie  internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej  Gminy Stężyca.

2013-07-01 15:22:58
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STĘŻYCA DLA OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAPOWO, GMINA STĘŻYCA

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i uchwały Rady Gminy Stężyca Nr XV/169/2012 z dnia 11 września 2012r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gmina Stężyca, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.07.2013 r. do 08.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 marca 7, 83-322 Stężyca,  w pokoju nr 2 w godz. od 9.00 do 14.00 oraz  na stronie  internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej  Gminy Stężyca.
2013-07-01 15:15:55
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI PIERSZCZEWKO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),  art. 39 ust.1  oraz  z art. 46 . ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),  oraz  uchwałą nr  XVIII/191/2008  Rady Gminy Stężyca z dnia 5 sierpnia 2008 r. o przystąpieniu do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w/w obszar, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w  planu w dniach od   29.05.2013 r. do 01.07.2013 r.  w siedzibie Urzędu  Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7 pok. nr 2 w godz. 11.00 do 14.00.

2013-05-20 15:24:45