Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia w 2015 roku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

2014-12-22 15:16:09
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA

o  zmianie  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obrębu  geodezyjnego Stężyca oraz  zmianie  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obrębu  geodezyjnego Niesiołowice
2014-11-24 14:11:24
OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzania zmiany części studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
2014-11-14 14:19:29
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI GOŁUBIE - POMIĘDZY JEZIOREM DĄBROWSKIM A TORAMI KOLEJOWYMI (W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ TERENU DZIAŁKI NR 236/6) WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)  i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 z późn. zm.) oraz   uchwały  Rady Gminy Stężyca Nr XXV/271/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi, obejmującego obszar o łącznej powierzchni 1,08 ha.
2014-10-21 13:37:36
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
2014-10-14 10:35:15
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2014-10-14 10:30:45
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2014-10-14 10:28:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 524/2 i 690/3
2014-10-14 09:11:16
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.) wykłada się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stężyca” do publicznego wglądu na okres 21 dni.
2014-10-09 15:24:22
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz.518)  Wójt Gminy  Stężyca ogłasza, co następuje:
z  nieruchomości Gminy  Stężyca przeznaczono do  oddania w dzierżawę  następujące nieruchomości:
2014-08-12 10:34:45