Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. -  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267).
2013-12-23 13:59:18
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowie wodociągu Nowa Wieś – Klukowa Huta” zwracam się z ponownym zapytaniem czy wymagane jest konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2013-11-22 13:02:39
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i § 3 ust. 1 pkt 60 i 86 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267).
2013-10-29 08:34:42
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.).
2013-09-19 15:23:42
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 64, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dn. 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z późn. zm.) oraz z art. 106 §1-§3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.).

Wójt Gminy Stężyca w związku wnioskiem Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego DROMOS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kartuzy ul. Gdańska 26 z dn. 25.07.2013 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25.07.2013 r.), wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: podwójnym odzysku (kruszenie i wypełnianie) oraz zbieraniu odpadów budowlanych, w ramach funkcjonowania istniejącego Zakładu Przetwarzania Materiałów Kamiennych.
2013-08-13 14:56:41
ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267)

 

2013-08-13 09:33:27
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia

W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „budowie stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości” został zebrany wystarczający materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym Wójt Gminy Stężyca umożliwia stronom postępowania zapoznanie i wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w trakcie postępowania, w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

2013-01-25 13:27:04