Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DECYZJA nr 8/2014

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 6 ust. 3, ust. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 i 71, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104, art. 105, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Stężyca z siedzibą ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca z dn. 14.04.2014 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25.04.2014 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzeń wodnych otworu nr 2A, na działce o nr 117/2 obręb Szymbark”.

2014-06-27 16:49:17
DECYZJA nr 1/2014

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz.1227 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 68, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104, art. 105, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Stężyca z siedzibą ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca z dn. 19.08.2013 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu Nowa Wieś – Klukowa Huta”,

Wójt Gminy Stężyca orzeka, co następuje:

1. Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu Nowa Wieś – Klukowa Huta”.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

2014-01-09 13:56:52