Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku           i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 i 71 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca z dn. 14.04.2014 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25.04.2014 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca

postanawia

Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia ppolegajacego na: „wykonaniu urządzeń wodnych otworu nr 2A, na działce o nr 117/2 obręb Szymbark”.

2014-06-06 14:05:57
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca   z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 19.12.2013 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19.12.2013 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca postanawia stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka".
2014-05-08 11:38:31
POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 86 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 24.02.2014 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 24.02.2014 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca

2014-04-02 11:10:03
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca z dn. 19.08.2013 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19.08.2013 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca postanawia stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu Nowa Wieś - Klukowa Huta".
2014-01-09 09:40:02