Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.08.2011 r. wpłynął wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „budowie stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości”.
2013-01-03 14:17:06
OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: WG-OŚ.6220.12.2012.JS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie połączenia dróg o charakterze ponadlokalnym - krajowej nr 20 i wojewódzkiej nr 214 - poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca – Szymbark”.
2012-12-28 14:14:05
OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: WG-OŚ.6220.5.2012.JS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno–Sportowe w Stężycy – poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców”.

2012-12-28 14:09:40
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2012-12-10 12:56:19
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.08.2011 r. wpłynął wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „budowie stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości”.
2012-09-28 11:34:10
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 28 września 1991 r.- o lasach (Dz. U. z 2005 Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) w związku z realizacją prac nad uproszczonymi planami urządzenia lasu dla obrębów geodezyjnych: Nowa Wieś, Pierszczewo, Potuły, Sikorzyno, Stężyca, Szymbark, Zgorzałe, Żuromino, gmina Stężyca wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni – od 10.08.2012 r. do 08.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca pok. nr 3:

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2013-2022 dla obrębów: Nowa Wieś, Pierszczewo, Potuły, Sikorzyno, Stężyca, Szymbark, Zgorzałe, Żuromino, gmina Stężyca.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów.

2012-08-09 14:45:20
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 22.06.2012 na wniosek:

Indiana Investments Sp. z o.o. Aleja Jerozolimska 56c, 00-803 Warszawa

została wydane postanowienie  Wójta Gminy Stężyca znak: WG-OŚ.6220.8.2012.JS w sprawie nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego Gapowo B-1, zlokalizowanego na działkach nr 8 i 9 obrębu Gapowo w gminie Stężyca, z głębokości 4200 m do głębokości 4700 m w ramach istniejącej koncesji nr 17/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego” rygoru natychmiastowej wykonalności.
 

2012-06-25 11:50:01