REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2011 

 

 REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2011 

Lp.Numer i z dniaTreść
1
 1/2011 (461.8 KB) z dnia 07 stycznia 2011r.W sprawie ustalenia zasad przygotowywania i rejestrowania umów w Urzędzie Gminy Stężyca.
2 2/2011 (165.8 KB) z dnia 10 stycznia 2011r.W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
3 3/2011 (1.3 MB) z dnia 10 stycznia 2011r.W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.
4 4/2011 (233.6 KB) z dnia 11 stycznia 2011r.W sprawie zwołania terminu wyborów na sołtysa i rad sołeckich w Gminie Stężyca.
5 5/2011 (226.6 KB) z dnia 13 stycznia 2011r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
6 6/2011 (222.6 KB) z dnia 13 stycznia 2011r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
7 7/2011 (235.2 KB) z dnia 13 stycznia 2011r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
8 8/2011 (408.3 KB) z dnia 13 stycznia 2011r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
9 9/2011 (254.7 KB) z dnia 13 stycznia 2011r.W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.
10 10/2011 (226.6 KB) z dnia 24 stycznia 2011r.W sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w budynku przy ul.Abrahama 4 w Stężycy.
11 11/2011 (483.8 KB) z dnia 24 stycznia 2011r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
12 12/2011 (168.8 KB) z dnia 24 stycznia 2011r.W sprawie wyznaczenia pracowników-właścicieli ryzyk,zobowiązanych do opracowania zestawień ryzyk dla wyznaczonych celów i zadań na 2011 rok.
13 13/2011 (1.4 MB) z dnia 24 stycznia 2011r.W sprawie wzoru oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2010 rok.
14 14/2011 (181.4 KB) z dnia 25 stycznia 2011r.W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
15 15/2011 (475.5 KB) z dnia 31 stycznia 2011r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy n 2011 rok.
16 16/2011 (207.2 KB) z dnia 02 lutego 2011r.W sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw,wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających,które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny.
17 17/2011 (406.9 KB) z dnia 07 lutego 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
18 18/2011 (195.6 KB) z dnia 07 lutego 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej  w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
19 19/2011 (1 MB) z dnia 24 lutego 2011r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
20 20/2011 (140.8 KB) z dnia 28 luty 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
21 21/2011 (359.7 KB) z dnia 28 lutego 2011r.Inwentaryzacja środków trwałych
22 22/2011 (164 KB) z dnia 28 lutego 2011r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej zorganizowanej dla ref.ds.wymiaru.
23 23/2011 (881.5 KB) z dnia 02 marca 2011r.W sprawie  zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
24 24/2011 (1.6 MB) z dnia 07 marca 2011r.W sprawie określenia wzoru wniosku wraz ze sprawozdaniem na dotacje dla obiektów sakralnych,nie będących w Rejestrze Zabytków.
25 25/2011 (313.1 KB) z dnia 11 marca 2011r.Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca  z dnia 20  stycznia 2010roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i gruntu zajęte pod garaże.
26 26/2011 (958.1 KB) z dnia 24 marca 2011r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.
27 27/2011 (120.6 KB) z dnia 24 marca 2011r.W sprawie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego
28 28/2011 (199.2 KB) z dnia 24 marca 2011r.W sprawie organizacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stężyca.
29 29/2011 (220.5 KB) z dnia 24 marca 2011r.Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 99/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 29 września 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stężyca oraz sprawozdania nadzoru prawidłowością realizacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
30 30/2011 (198.4 KB) z dnia 30 marca 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
31 31/2011 (450.9 KB) z dnia 30 marca 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
32 32/2011 (675.6 KB) z dnia 30 marca 2011r.W sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania patronatu przez Wójta Gminy Stężyca.
33 33/2011 (298.2 KB) z dnia 31 marca 2011r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących  własność Gminy Stężyca.
34 34/2011 (193.9 KB) z dnia 31 marca 2011Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Stężyca z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia pracowników-właścicieli ryzyk,zobowiązanych do opracowania zestawień ryzyk dla wyznaczonych celów i zadań na 2011 rok
35 35/2011 (104.2 KB) z dnia 31 marca 2011r.W sprawie  przekazania mienia  do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
36 36/2011 (141.5 KB) z dnia 31 marca 2011r.W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego.
37 37/2011 (191.4 KB) z dnia 11 kwietnia 2011r.W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
38 38/2011 (212 KB) z dnia  12  kwietnia 2011r.W sprawie opracowania Planu Operacyjnego  Funkcjonowania Gminy Stężyca  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
39 39/2011 (158.6 KB) z dnia 12 kwietnia 2011r.W sprawie przekazania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej.
40 40/2011 (1 MB) z dnia 26 kwietnia 2011r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok
41 41/2011 (98.7 KB) z dnia 28 kwietnia 2011r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy
42 42/2011 (219.1 KB) z dnia 28 kwietnia 2011r.Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 99/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 29 września 2010 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stężyca oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji kontroli  zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
43 43/2011 (261.1 KB) z dnia 29 kwietnia 2011r.Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy dla Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
44 44/2011 (246 KB) z dnia 09 maja 2011r.W sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.
45 45/2011 (161.3 KB) z dnia 09 maja 2011r.Zmieniające w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca.
46 46/2011 (191.2 KB) z dnia 16 maja 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
47 47/2011 (178 KB) z dnia 16 maja 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu oraz formy przetargu na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca.
48 48/2011 (196.8 KB) z dnia 20 maja 2011r.Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Stężyca z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia pracowników-właścicieli ryzyk dla wyznaczonych celów i zadań na 2011 rok.
49 49/2011 (411.5 KB) z dnia 18 maja 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
50 50/2011 (93.6 KB) z dnia 20 maja 2011r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
51 51/2011 (209.6 KB) z dnia 30 maja 2011r.W sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Stężyca.
52 52/2011 (1.7 MB) z dnia 30 maja 2011r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.
53 53/2011 (233.4 KB) z dnia 15 czerwca 2011r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania  w Klukowej Hucie
54 54/2011 (226.9 KB) z dnia 15 czerwca 2011r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy.
55 55/2011 (231.2 KB) z dnia 15 czerwca 2011r.W sprawie udzielenia  pełnomocnictwa Dyrektorowi  Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.
56 56/2011 (226.1 KB) z dnia 15 czerwca 2011r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia  i Wychowania w Gołubiu.
57 57/2011 (235.8 KB) z dnia 15 czerwca 2011r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej.
58 58/2011 (219.7 KB) z dnia 15 czerwca 2011r.W sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
59 59/2011 (162.6 KB) z dnia 16 czerwca 2011r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy
60 60/2011 (132.8 KB) z dnia 28 czerwca 2011r.W sprawie przekazania mienia do GZEAS
61 61/2011 (2 MB) z dnia 28 czerwca 2011r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok
62 62/2011 (356.9 KB) z dnia 28 czerwca 2011r.W sprawie opracowania i wprowadzenia do stosowania Kart Usług w Urzędzie Gminy Stężyca.
63 63/2011 (271.5 KB) z dnia 29 czerwca 2011r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
64 64/2011 (221.1 KB) z dnia 13 lipca 2011r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
65 65/2011 (222.6 KB) z dnia 13 lipca 2011r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
66 66/2011 (222.1 KB) z dnia 13 lipca 2011r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
67 67/2011 (219.2 KB) z dnia 13 lipca 2011r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
68 68/2011 (1.6 MB) z dnia 15 lipca 2011r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.
69 69/2011 (224.5 KB) z dnia 28 lipca 2011r.W sprawie uchylenia uchwał Zarządu Gminy Stężyca.
70 70/2011 (24.2 KB) z dnia 29 lipca 2011r.
W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
71 71/2011 (1.7 MB) z dnia 01 sierpnia 2011r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
72 72/2011 (103.9 KB) z dnia 19 sierpnia 2011r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
73 73/2011 (69.9 KB) z dnia 19 sierpnia 2011r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
74 74/2011 (1.2 MB) z dnia 29 sierpnia 2011r.
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
75 75/2011 (3.4 MB) z dnia 29 sierpnia 2011r.W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 roku.
76 76/2011 (28.9 KB) z dnia 31 sierpnia 2011r.W sprawie zmiany numeru inwentarzowego środka trwałego.
77 77/2011 (49.1 KB) z dnia 31 sierpnia 2011r.W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
78 78/2011 (190 KB) z dnia 06 września 2011 r.W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
79 79/2011 (1.8 MB) z dnia 09 września 2011r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej na 2011 rok.
80 80/2011 (1 MB) z dnia 09 września 2011r.W sprawie Regulaminu zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca.
81 81/2011 (337.8 KB) z dnia 09 września 2011r.W sprawie ustalenia harmonogramu uzupełnienia  informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca.
82 82/2011 (717.3 KB) z dnia 19 września 2011r.W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stężyca dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
83 83/2011 (134.4 KB) z dnia 20 września 2011r.W sprawie przyjęcia pomocy finansowej z samorządu województwa pomorskiego na realizację zadania polegającego na wybudowaniu kompleksu sportowego w ramach programu pn.”Moje Boisko-Orlik 2012”
8484/2011 z dnia 27 września 2011r. (168.8 KB)W sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
8585/2011 z dnia 27 września 2011r. (101.1 KB)W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie do zwolnienia rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
8686/2011 z dnia 27 września 2011r. (179.4 KB)W sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu wojewódzkiego w dniu 29.09.2011r.
8787/2011 z dnia 27 września 2011r. (127.1 KB)W sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
8888/2011 z dnia 29 września 2011r. (106.6 KB)W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
8989/2011 z dnia 30 września 2011r. (1.3 MB)W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r.
9090/2011 z dnia 30 września 2011r. (171.5 KB)w sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
9191/2011 z dnia  30 września 2011 r. (1.7 MB)
w sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
9292/2011 z dnia 30 września 2011r. (227.1 KB)Zmieniające Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stężyca z dnia 02 lutego 2011roku w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw,wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny
9393/2011 z dnia 07 października 2011r. (1.4 MB)W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok
9494/2011 z dnia 12 października 2011r. (105.6 KB)
W sprawie odwołania p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
9595/2011 z dnia 12 października 2011r. (128.8 KB)W sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Stężyca.
9696/2011 z dnia 12 października 2011r. (117.3 KB)W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
9797/2011 z dnia 25 października 2011r. (142 KB)W sprawie nabycia i określenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną położony w obrębie Klukowa Huta.
9898/2011 z dnia 26 października 2011r. (103.2 KB)W sprawie przekazania mienia do zakładu Komunalnego w Stężycy.
9999/2011 z dnia 27 października 2011r. (102.3 KB)W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
100100/2011 z dnia 28 października 2011r. (369 KB)Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy dla Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
101101/2011 z dnia 31 października 2011r. (1.7 MB)W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.
102102/2011 z dnia 31 października 2011r. (378.8 KB)W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
103103/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (156.3 KB)W sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie przez pana Tomasza Lisa-Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy innego zatrudnienia.
104104/2011 z dnia 08 listopada 2011r. (123.6 KB)W sprawie powołania komisji ds.udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca.
105105/2011 z dnia 14 listopada 2011r. (3.1 MB)W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
106106/2011 z dnia 14 listopada 2011r. (18.5 MB)W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2012.
107107/2011 z dnia 17 listopada 2011r. (1.6 MB)W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zdań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.
108108/2011 z dnia 18 listopada 2011r. (122.2 KB)W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowanego.
109109/2011 z dnia 22 listopada 2011r. (132.6 KB)W sprawie użyczenia sprzętu kuchennego dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku w celu realizacji programu.
110110/2011 z dnia 25 listopada 2011r. (256.7 KB)W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
111111/2011 z dnia 05 grudnia 2011r. (351.1 KB)W sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC.
112112/2011 z dnia 07 grudnia 2011r. (2.3 MB)W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r.
113113/2011 z dnia 08 grudnia 2011r. (328.8 KB)W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
114114/2011 z dnia 09 grudnia 2011r. (317.1 KB)W sprawie powołania Komisji  Konkursowej ds.zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
115115/2011 z dnia 09 grudnia 2011r. (260.6 KB)W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy
116116/2011 z dnia 09 grudnia 2011r. (240.6 KB)W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
117117/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. (273.9 KB)W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
118118/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (233.8 KB)W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego  Szkół w Stężycy.
119119/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (1.9 MB)W sprawie stosowania instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy.
120120/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (301.7 KB)W sprawie powołania stałych komisji do spraw przyjęcia oraz spisu druków ścisłego zarachowania.
121121/2011 z dnia 15 grudnia  2011r. (287.7 KB)W sprawie inwentaryzacji gruntów
122122/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (300.7 KB)W sprawie inwentaryzacji  wartości niematerialnych.
123123/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (293.2 KB)W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych.
124124/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (282.4 KB)W sprawie inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy Stężyca.
125125/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (308 KB)W sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy Stężyca.
126126/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (746.7 KB)W sprawie inwentaryzacji materiałów –spis z natury
127127/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (303.5 KB)Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 99/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 29 września 2010 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stężyca oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji kontroli zarządczej  w jednostkach organizacyjnych Gminy Stężyca.
128128/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. (341.6 KB)W sprawie przejęcia i określenia wysokości oraz sposobu odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy gruntów zajętych pod drogi publiczne w obrębie Pierszczewo,gmina Stężyca.
129129/2011 z dnia 23 grudnia 2011r. (249.2 KB)W sprawie przekazania mienia do zakładu Komunalnego w Stężycy.
130130/2011 z dnia 23 grudnia 2011r. (371 KB)Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i miesięcznego limitu rozmów telefonicznych.
131131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. (2.6 MB)W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.
132132/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. (333 KB)W sprawie wyznaczenia pracowników-właścicieli ryzyk, zobowiązanych do opracowania zestawień ryzyk dla  wyznaczonych celów i zadań.
133133/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. (2.1 MB)W sprawie przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stężyca.
134134/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. (519.4 KB)W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
135135/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. (4.2 MB)W sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stężyca.

Załączniki, które nie zostały załączone do opublikowanych zarządzeń są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca - pokój nr 9.

 


Liczba odwiedzin : 678
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska
Czas wytworzenia: 2011-06-10 12:16:25
Czas publikacji: 2011-06-10 12:16:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak