ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2012 

 

 

Nr zarządzenia Data W sprawie
1/2012 (351.1 KB) 05 stycznia 2012 r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
2/2012 (1.7 MB) 09 stycznia 2012 r. W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok
3/2012 (688.2 KB) 09 stycznia 2012r. W sprawie realizacji programu „Siatkarska Stężyca” na lata 2012-2025.
4/2012 (2.4 MB) 11 stycznia 2012r. W sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
5/2012 (236.7 KB) 12 stycznia 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reskowie.
6/2012 (385.9 KB) 12 stycznia 2012 r. W sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.
7/2012 (4.5 MB) 13 stycznia 2012 r. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2018
8/2012 (430 KB) 16 stycznia 2012r. W sprawie zamiany nieruchomości.
9/2012 (400.9 KB) 17 stycznia 2012r. Dotyczące zmiany zarządzenia Nr 9/2011 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów  i nieczystości ciekłych oraz za wynajem garaży i grunty zajęte pod garaże.
10/2012 (620.4 KB) 26 stycznia 2012r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
11/2012 (365.1 KB) 26 stycznia 2012r. Zmieniające zarządzenie w sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Gminy Stężyca  zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w okulary korygujące wzrok.
12/2012 (400.5 KB) 31 stycznia 2012r. W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stężyca.
13/2012 (239.3 KB) 31 stycznia 2012r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy
14/2012 (515.3 KB) 10 lutego 2012r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego z zakresu wykonywania zadań obronnych.
15/2012 (639.2 KB) 10 lutego 2012r. W sprawie realizacji programu „Stężyca Akademia Żeglarska” na lata  2012-2025.
16/2012 (331.9 KB) 10 lutego 2012r. W sprawie ustanowienia  urzędnika wyborczego na terenie Gminy Stężyca.
17/2012 (814.1 KB) 15 lutego 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
18/2012 (1.3 MB) 17 lutego 2012r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stężyca
19/2012 (465.6 KB) 15 lutego 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
20/2012 (859.2 KB) 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektów i terenów sportowych w gminie Stężyca
21/2012 (2 MB) 22 lutego 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia  zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok
22/2012 (249.1 KB) 01 marca 2012r. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania  w tych sprawach decyzji administracyjnych.
23/2012 (295.5 KB) 01 marca 2012r. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów w zakresie zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
24/2012 (336.7 KB) 05 marca 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
25/2012 (354.7 KB) 09 marca 2012r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości obejmującej wieżę widokową na szczycie „Wieżyca” oraz grunt,położonej w Szymbarku,gmina Stężyca.
26/2012 (307.4 KB) 13 marca 2012r. W sprawie przejęcia i określenia wysokości oraz sposobu odszkodowania  za przejęcie na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę publiczną w obrębie Stężyca,gmina Stężyca.
27/2012 (229.1 KB) 14 marca 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Zakładu Komunalnego w Stężycy.
28/2012 (256.3 KB) 16 marca 2012r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
29/2012 (297 KB) 19 marca 2012r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Stężycy.
30/2012 (30.9 MB) 20 marca 2012r W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011rok,sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.
31/2012 (461.5 KB) 20 marca 2012r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r.
32/2012 (2.9 MB) 28 marca 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok
33/2012 (241 KB) 30 marca 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Zakładu Komunalnego w Stężycy.
34/2012 (373.8 KB) 10 kwietnia 2012r. W sprawie dzierżawienia przez Gminę Stężyca nieruchomości,położonej w Borucinie,gmina Stężyca.
35/2012 (390.9 KB) 10 kwietnia 2012r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
36/2012 (272.8 KB) 16 kwietnia 2012 r. W sprawie likwidacji Aparatu fax-u Panasonic.
37/2012 (360.3 KB) 16 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
38/2012 (247.8 KB) 19 kwietnia 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Zakładu Komunalnego w Stężycy.
39/2012 (1.9 MB) 26 kwietnia 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
40/2012 (264.3 KB) 27 kwietnia 2012 r. W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
41/2012 (250.8 KB) 27 kwietnia 2012r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
42/2012 (4.7 MB) 27 kwietnia 2012r. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2018.
43/2012 (305 KB) 07 maja 2012r. W sprawie przejęcia i określenia wysokości oraz sposobu odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy gruntów na cele publiczne w obrębie Zgorzałe,gmina Stężyca.
44/2012 (293.9 KB) 14 maja 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym  na  sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
45/2012 (238.4 KB) 16 maja 2012r. W  sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
46/2012 (240 KB) 17 maja 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Zakładu Komunalnego  w Stężycy.
47/2012 (298.7 KB) 22 maja 2012r. W sprawie wydzierżawienia  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Stężyca.
48/2012 (407.5 KB) 24 maja 2012r. W sprawie dzierżawienia przez Gminę Stężyca nieruchomości, położonej w Gołubiu, gmina Stężyca.
49/2012 (252.1 KB) 24 maja 2012r. W sprawie uchylenia  zarządzenia Wójta Gminy Stężyca.
50/2012 (2.9 MB) 29 maja 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
51/2012 (778.5 KB) 31 maja 2012r. W sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.
52/2012 (310.2 KB) 04 czerwca 2012r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
53/2012 (362.4 KB) 06 czerwca 2012r. W sprawie przejęcia i określenia wysokości oraz sposobu odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy gruntu pod drogę w obrębie Kamienica Szlachecka, gmina Stężyca.
54/2012 (280.8 KB) 19 czerwca 2012r. Zmieniające zarządzenie w sprawie stałego dyżuru w gminie  Stężyca na czas zagrożenia i wojny.
55/2012 (3.4 MB) 20 czerwca 2012r. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2018.

56/2012 (2 MB)

20 czerwca 2012r. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
57/2012 (2.4 MB) 27 czerwca 2012r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
58/2012 (267.1 KB) 29 czerwca 2012r. Zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli finansowej.
59/2012 (382.1 KB) 29 czerwca 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
60/2012 (331.1 KB) 29 czerwca 2012r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących  własność Gminy Stężyca.
61/2012 (716.2 KB) 29 czerwca 2012r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
62/2012 (273.9 KB) 10 lipca 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Zakładu Komunalnego w Stężycy.
63/2012 (252.3 KB) 10 lipca 2012r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
64/2012 (250.9 KB) 10 lipca 2012r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
65/2012 (400 KB) 23 lipca 2012r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących  własność Gminy Stężyca.
66/2012 (2.8 MB) 23 lipca 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012rok.
67/2012 (242.1 KB) 25 lipca 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
68/2012 (271.7 KB) 31 lipiec 2012r. W sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
69/2012 (332.3 KB) 02 sierpnia 2012r. W sprawie przejęcia i określenia wysokości oraz  sposobu odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę publiczną w obrębie Gołubie,gmina Stężyca.
70/2012 (423.6 KB) 13 sierpnia 2012r. W sprawie opracowania planu Obrony Cywilnej Gminy Stężyca.
71/2012 (2.3 MB) 16 sierpnia 2012r. W sprawie  ustalenia ceny wywoławczej w II  przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż działek  stanowiących własność Gminy Stężyca.
72/2012 (778.8 KB) 16 sierpnia 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
73/2012 (303.1 KB) 20 sierpnia 2012r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownika Wydziału Gospodarki.
74/2012 (272.8 KB) 20 sierpnia 2012r. W sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
75/2012 (537 KB) 21 sierpnia 2012r. W sprawie opracowania Planu Ochrony Zabytków Na Wypadek  Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych dla Gminy Stężyca.
76/2012 (231.9 KB) 21 sierpnia 2012r. W sprawie przekazania mienia do GZEAS w Stężycy dla ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej.
77/2012 (279.8 KB) 21 sierpnia 2012r. W sprawie likwidacji kopiarko-drukarki.
78/2012 (2.2 MB) 23 sierpnia 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
79/2012 (390.7 KB) 28 sierpnia 2012r. W sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Przepiórskiego Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie do realizacji zadań wynikających z projektu n.”Sprachen lernen und kulturelles Lernen n Europa/ besonders der polnische Nachbar” w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”
80/2012 (367.2 KB) 29 sierpnia 2012r. W sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.
81/2012 (16.7 MB) 29 sierpnia 2012r. W sprawie przejęcia informacji z wykonania  budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 roku.
82/2012 (303.1 KB) 30 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji maszyn rolniczych
83/2012 (965.6 KB) 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok
84/2012 (223.3 KB) 3 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli finansowej
85/2012 (302.5 KB) 5 września 2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 33/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
86/2012 (794.2 KB) 12 września 2012r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
87/2012 (566.8 KB) 12 wrzesień 2012r. W sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
88/2012 (356.1 KB) 12 września 2012r. W sprawie przekazania mienia do Zakładu Komunalnego w Stężycy.
89/2012 (290.9 KB) 17 września 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca.
90/2012 (319.6 KB) 19 września 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
91/2012 (355.9 KB) 20 września 2012r. W sprawie przekazania do Urzędu Gminy Stężyca niektórych składników mienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Stężycy.
92/2012 (289.3 KB) 21 września 2012r. W sprawie likwidacji pieca centralnego-ogrzewania.
93/2012 (671.3 KB) 28 września 2012r. W sprawie przekazania do Urzędu Gminy Stężyca niektórych składników mienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Stężycy.
94/2012 (1.8 MB) 28 września 2012r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r.
95/2012 (1.3 MB) 01 października 2012r. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie przetargowym.
96/2012 (363.8 KB) 04 października 2012r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
97/2012 (430.5 KB) 04 października 2012r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
98/2012 (383.6 KB) 04 października 2012r. W sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie przez pana Tomasza Lisa-Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy innego zatrudnienia.
99/2012 (759.5 KB) 11 października 2012r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
100/2012 (612.4 KB) 12 października 2012r. W sprawie  miejsca powszechnego udostępniania dzienników urzędowych „Dziennik Ustaw”, „Monitor Polski” i zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy Gminy Stężyca  oraz ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
101/2012 (367.8 KB) 12 października 2012r. W sprawie: przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu wojewódzkiego w dniu 25.10.2012r.
102/2012 (653.5 KB) 12 października 2012r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
103/2012 (309.3 KB) 16 października 2012r. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych.
104/2012 (337.2 KB) 16 października 2012r. W sprawie przekazania do Urzędu Gminy Stężyca niektórych składników mienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Stężycy.
105/2012 (274.9 KB) 22 października 2012r. Określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną w obrębie Zgorzałe, gmina Stężyca.
106/2012 (276.4 KB) 22 października 2012r. Określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną w obrębie Zgorzałe,gmina Stężyca.
107/2012 (282.1 KB) 22 października 2012r. W sprawie określenia wysokości oraz sposobu odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną w obrębie Stężyca, gmina Stężyca.
108/2012 (2.9 MB) 29 października 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
109/2012 (1.8 MB) 06 listopada 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
110/2012 (286.7 KB) 06 listopada 2012r. W sprawie użyczenia sprzętu kuchennego  dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie w celu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
111/2012 (37.3 MB) 14 listopada 2012r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
112/2012 (5.9 MB) 14 listopada 2012r. W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
113/2012 (3 MB) 16 listopada 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
114/2012 (297.7 KB) 16 listopada 2012r. W sprawie powołania komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca.
115/2012 (331.6 KB) 22 listopada 2012r. W sprawie nabycia na rzecz Gminy Stężyca gruntów na cele publiczne w obrębie Żuromino, gmina Stężyca.
116/2012 (3.3 MB) 22 listopada 2012r. W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
117/2012 (286 KB) 30 listopada 2012r. W sprawie przekazania mienia dla Zakładu Komunalnego w Stężycy.
118/2012 (258.7 KB) 30 listopada 2012r. Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.
119/2012 (283.1 KB) 03 grudnia 2012r. Określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną  pod drogę publiczną w obrębie Kamienica Szlachecka ,gmina Stężyca.
120/2012 (361.3 KB) 03 grudnia 2012r. W sprawie: przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC.
121/2012 (290.6 KB) 04 grudnia 2012r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
122/2012 (1.4 MB) 04 grudnia 2012r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
123/2012 (3.7 MB) 07 grudnia 2012r. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
124/2012 (585.8 KB) 17 grudnia 2012r. Zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do Urzędu Gminy Stężyca niektórych składników mienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Stężycy.
125/2012 (270.1 KB) 17 grudnia 2012r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
126/2012 (240.7 KB) 19 grudnia 2012r. W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
127/2012 (320.8 KB) 19 grudnia 2012r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe  w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
128/2012 (222.7 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
129/2012 (236.7 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
130/2012 (340.6 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy  Stężyca.
131/2012 (310.7 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie inwentaryzacji
132/2012 (301.5 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie inwentaryzacji
133/2012 (289.5 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie inwentaryzacji
134/2012 (314.9 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie inwentaryzacji
135/2012 (295.4 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie inwentaryzacji
136/2012 (767.5 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie inwentaryzacji
137/2012 (343.2 KB) 21 grudnia 2012r. W sprawie inwentaryzacji
138/2012 (1.8 MB) 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok
139/2012 (323.3 KB) 31 grudnia 2012r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Stężycy.
140/2012 (347.6 KB) 31 grudnia 2012r. W sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
141/2012 (284.6 KB) 31 grudnia 2012r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego.
142/2012 (289 KB) 31 grudnia 2012r. Zmieniające  zarządzenie w sprawie Regulaminu zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca.
 


Liczba odwiedzin : 735
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska
Czas wytworzenia: 2012-02-23 14:36:03
Czas publikacji: 2015-08-13 11:33:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak